Zijn virtuele gemeenteraden binnenkort mogelijk?

Het parlement heeft op 23 oktober jl. een voorstel van ordonnantie houdende wijziging van de Nieuwe Gemeentewet aangenomen waarin in geval van overmacht gegarandeerd wordt dat vergaderingen van de gemeenteraad, de commissies en de adviesraden vanop afstand kunnen gehouden worden. Deze tekst wordt voor bekrachtiging aan de regering voorgelegd.

Het voorstel van ordonnantie voorziet in de mogelijkheid om virtuele vergaderingen te houden wanneer de gemeenteraad, de binnen de raad opgerichte commissies en de adviesraden wegens overmacht, bijvoorbeeld de huidige gezondheidscrisis, fysiek niet zonder risico kunnen bijeenkomen. 

Samenvattend: 

  • Op basis van een beslissing van de burgemeester en enkel wegens overmacht. Dit geval van overmacht maakt een fysieke gemeenteraadszitting onmogelijk of gevaarlijk. Deze kunnen dan virtueel (via videoverbinding of teleconferentie) gehouden worden; 
  • Ieder gemeenteraadslid moet er toegang toe hebben; 
  • De oproeping is uitsluitend elektronisch; 
  • Elk gemeenteraadslid krijgt via elektronische weg de notulen van de schepencolleges en alle stukken die betrekking hebben op de agendapunten
  • De openbaarheid van de debatten moet gegarandeerd worden: de virtuele openbare vergaderingen van de gemeenteraad worden in real time uitgezonden op de website van de gemeente of volgens de daarin vermelde modaliteiten; 
  • De stemprocedures worden ook bepaald: de leden van de gemeenteraad stemmen mondeling, overeenkomstig artikel 100 van de NGW, hetzij door rechtstreeks in het kader van de teleconferentie of videoconferentie te spreken, hetzij door hun stem uit te brengen via het persoonlijk elektronisch adres (zie artikel 87, § 4 NGW) 
  • De geheime stemmingen worden per e-mail naar de gemeentesecretaris gestuurd. De gemeentesecretaris maakt de stemmen anoniem. Het huishoudelijk reglement kan voorzien in andere stemprocedures bij geheime stemming. 
  • Vergaderingen kunnen ook gemengd zijn: in levenden lijve voor sommige gemeenteraadsleden en virtueel voor andere. In dat geval moeten de modaliteiten die van toepassing zijn op virtuele vergaderingen gevolgd worden. 

Het voorstel van ordonnantie geeft de commissies die zijn opgericht op basis van artikel 120 van de NGW en de adviesraden die zijn opgericht op basis van artikel 120bis van de NGW ook de mogelijkheid om virtueel te vergaderen volgens dezelfde modaliteiten als die voor de virtuele gemeenteraadszittingen. 

 

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
28-10-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links