Vervuilde bodem: wanneer komt de inventaris?

De VSGB schrijft naar de minister voor Leefmilieu.

In een brief van 12 oktober aan de Brusselse minister van Leefmilieu Evelyne Huytebroeck wees de Vereniging op het feit dat er nog steeds geen inventaris van de bodem is ondanks de inwerkingtreding van de ordonnantie betreffende het beheer van verontreinigde bodems op 1 januari 2010, die daar nochtans de publicatie van voorziet.

Het probleem


Gemeenten en particulieren kampen met heel wat moeilijkheden. De eigenaars richten zich immers in de eerste plaats tot het gemeentebestuur om informatie te verkrijgen over de gevolgen van een eventuele inschrijving op de inventaris of een eventuele vervuilende activiteit voordien. De huidige situatie brengt rechtsonzekerheid teweeg omdat Leefmilieu Brussel de inventaris op elk moment kan wijzigen.

Vragen van de Vereniging

  • De Vereniging dringt erop aan de inventaris van de vervuilde bodem zo snel mogelijk samen te stellen en bekend te maken. Leefmilieu Brussel zou de communicatie moeten verbeteren. Gemeenten en particulieren zouden bij voorbeeld informatie op internet moeten kunnen raadplegen.
  • De gemeenten zijn verbolgen over het feit dat zij bodemattesten moeten betalen als die nodig zijn voor de opstelling van een bijzonder bestemmingsplan of als ze een impact hebben op de weg.
  • De Vereniging heeft ook gereageerd op een ontwerp van omzendbrief van Leefmilieu Brussel die verklaarde in welke gevallen bij de indiening van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vooraf een verkennend bodemonderzoek nodig is. Zij heeft gevraagd de nieuwe bepalingen veeleer in een uitvoeringsbesluit of in de ordonnantie zelf te verwerken dan in een omzendbrief. Zij heeft er ook voor gepleit dat Leefmilieu Brussel zou beslissen of het bodemonderzoek noodzakelijk is: zij beschikken immers over een betere knowhow terzake en mogen hun verantwoordelijkheid niet op de gemeenten afschuiven.
  • Tot slot zou het besluit van de Brusselse regering van 17 januari 2002 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning gewijzigd moeten worden, zodat de termijnen voor het onderzoek van de vergunningsaanvragen pas beginnen te lopen vanaf het moment dat het verkennend bodemonderzoek uitgevoerd is.

Info


Download de brief & nota aan minister Evelyne Huytebroeck

Zie ook


> Onze actualiteit van 29.11.2012
« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Publicatiedatum
14-11-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links