Verenigingen gekant tegen niet-verlaging van werkgeversbijdragen voor contractuelen van lokale besturen

VSGB, VVSG en UVCW schreven samen een brief naar minister van Financiën Van Overtveldt.

Volgens onze informatie zou de verlaging van de patronale bijdragen van 33 naar 25 %, in het kader van de taxshift, niet van toepassing zijn op de contractuelen van de lokale besturen (gemeenten, OCMW's, politiezones, intercommunales, verzorgingsinstellingen, ...).

Terwijl reeds vaststond dat de verlaging van de patronale lasten niet van toepassing zou zijn op statutair personeel (terwijl alleen al voor de pensioenen van de vastbenoemden de patronale bijdragen reeds meer dan 30 % bedragen), leek het nog niet duidelijk dat de maatregel ook niet van toepassing zou zijn op de contractuelen van de lokale besturen.

Context

De Belgische lokale besturen (onderwijspersoneel niet meegerekend) stellen om en bij de 360.000 personen te werk, waaronder 133.000 statutairen en 227.000 contractuelen).

Standpunt van de Verenigingen van lokale besturen

Onze Verenigingen VSGB, VVSG en UVCW verzetten zich tegen het feit dat de verlaging van de patronale bijdragen niet zou gelden voor de contractuelen van de lokale besturen.

Argumenten

Een lastenverlaging zou de lokale besturen immers extra zuurstof kunnen geven om de maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen waarmee zij geconfronteerd worden, zoals de opvang van asielzoekers, de integratie van erkende vluchtelingen, de vergrijzing, werkloosheid, … Als ze besparingen kunnen doen in werkingskosten, zouden de lokale besturen bovendien meer middelen overhouden voor investeringen (lokale investeringen maken immers de helft uit van de overheidsinvesteringen), wat dus een aanzienlijke economische impact en een positief effect op de tewerkstelling kan hebben.

De lastenverlagingen kunnen ook benut worden voor de organisatie of de versterking van de tweede pensioenpijler voor contractuelen, wat perfect aansluit bij de doelstellingen van de federale regering in de vorm van veralgemening van de tweede pijler.

De beslissing van de federale regering om deze verlaging enkel toe te passen op de privésector (incl. non-profit) zou enerzijds een discriminatie teweegbrengen tussen werkgevers, door de lokale werkgevers te onderwerpen aan veel hogere bijdragen dan in de privésector, en anderzijds een ernstige verstoring van de concurrentie veroorzaken ten nadele van de lokale besturen, die zich eveneens toeleggen op domeinen die ook door de privésector beheerd worden (rusthuizen, woonzorgcentra, dienstenchequebedrijven, gezinshulp, …).

Tot slot wijzen wij erop dat de taxshift voorgesteld wordt als een reeks maatregelen waarvan de rechtstreekse effecten elkaar compenseren voor de federale overheid. Wij weten reeds – ook al wachten we nog op preciseringen vanwege de federale overheid – dat de effecten bijzonder ongunstig zullen zijn voor de andere overheden, in het bijzonder voor de lokale besturen. Daarom vinden wij het noodzakelijk dat die laatste toch zouden kunnen genieten van de weinige positieve effecten, als gedeeltelijke compensatie voor de grote dalingen van de ontvangsten en de aanzienlijke stijgingen van de lasten die hen te wachten staan. Als grootste werkgever in de openbare sector van het land – en overigens de enige die zijn pensioenstelsel zelf financiert – zouden de lokale besturen positieve effecten van de taxshift moeten kunnen voelen.

Vraag van de Verenigingen

Op basis van deze verschillende elementen vragen de Verenigingen van Steden en Gemeenten dat de federale regering haar beslissing zou herzien en de verlaging van de patronale bijdragen toepast op alle contractuelen, ongeacht in welke sector zij werken.

Actie van de VSGB

  • De VSGB, VVSG en UVCW schreven samen een brief naar minister van Financiën Van Overtveldt op 26 oktober 2015.
  • Op 21 december sturen de Verenigingen dezelfde brief naar Mevr. Maggie De Block, minister van sociale zaken & Volksgezondheid

Info

Download de brief aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt


« Terug
Publicatiedatum
23-12-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links