Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Europees Solidariteitskorps : solidariteitsprojecten (2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra, Vennootschap met sociaal oogmerk
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De Europese Unie lanceert, in het kader van het Europees Europees Solidariteitskorps (ESK), een projectoproep voor« solidariteitsprojecten ». Voor meer informatie betreffende het ESK : cf. programmafiche.

Met een « solidariteitsproject » wordt bedoeld : een activiteit die geïnitieerd, ontwikkeld en uitgevoerd wordt door een groep jongeren in het land waar zij wonen.

Deze projectoproep biedt jeugdgroepen de mogelijkheid om hun solidariteit te uiten door verantwoordelijkheden op te nemen en zich in te zetten om positieve veranderingen aan te brengen in de plaatselijke gemeenschap.

Een door het ESK gefinancierde solidariteitsproject moet betrekking hebben op een duidelijk omschreven thema, vertaald worden in concrete acties en alle deelnemers erbij betrekken. Het moet tevens bijdragen aan het aanpakken van uitdagingen in de plaatselijke gemeenschap en een Europese meerwaarde hebben. De deelname aan een dergelijk project is een niet-formele leerervaring die geacht wordt bij te dragen aan de persoonlijke, educatieve, sociale en maatschappelijke ontwikkeling van jongeren.
Meer informatie Deel B van de programmagids (cf. programmafiche, supra).
Toekenningsvoorwaarden
Algemene voorwaarden

Cf. programmafiche (supra).

Specifieke voorwaarden

Minimum aantal deelnemers

Een jeugdgroep met min. 5 jongeren die wettelijk in een in aanmerking komend land verblijven en die ingeschreven zijn op de portaalsite van het ESK mag een aanvraag indienen.
N.B. Een publieke of private entiteit mag tevens een project indienen in naam van de jeugdgroep.

Locatie van het project

Het land van de jeugdgroep of de entiteit die een aanvraag indient in hun naam.

Looptijd van het project

2 tot 12 maanden.
Bedrag en betaling
De toegekende subsidiebedragen zijn afhankelijk van verschillende factoren zoals het soort project, de looptijd en de betrokken landen (waarvoor verschillende forfaits van toepassing zijn).

Het subsidiebedrag is afhankelijk van de looptijd en de locatie van het project (er zijn verschillende forfaits van toepassing per land).

Subsidiabele kosten :
- beheer van het project (500 euro per maand voor de voorbereiding, de uitvoering, de evaluatie,
  de verspreiding van de resultaten en de opvolging)
- kosten voor de coaching (max. 12 dagen)
- uitzonderlijke kosten (om de deelname van jongeren met minder opportuniteiten te bevorderen)

Meer details in de programmagids, deel B (cf. programmafiche, supra).
Procedure
Cf. programmafiche (supra).
Praktische inlichtingen
Cf. programmafiche (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Cf. programmafiche (supra).
Datum van de laatste update
08-05-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links