Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Herinrichting van leegstaande verdiepingen boven handelszaken : projectoproep 2017
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sociale verhuurkantoren - SVK
Materie(s)
Huisvesting, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 19 juli 2017 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van een eventuele nieuwe projectoproep geüpdatet worden (te bevestigen).


De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep gewijd aan de herinrichting van leegstaande verdiepingen boven handelszaken om geïnteresseerde actoren te helpen dergelijke werkzaamheden te realiseren d.m.v. een financiële tussenkomst die de reeds bestaande premies aanvult.

Onder herinrichting (totaalrenovatie) wordt verstaan : de herstelling, inrichting of aanpassing van een woning met als resultaat dat ze voldoet aan de normen van de Huisvestingscode (infra).

Er worden financiële middelen toegekend voor werken eigen aan de woning en voor werken op het vlak van de creatie van toegang.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Komen in aanmerking voor een subsidie in het kader van deze projectoproep :
- alle door het BHG erkende Sociale Verhuurkantoren (SVK’s) (cf. fiche)
- alle openbare en privéactoren die met erkende SVK’s samenwerken voor het verhuren van een woning

De initiatiefnemers moeten :
- beschikken over een zakelijk recht, een aankoopoptie of een overeenkomst garanderend dat het mogelijk is
  om het goed na voltooiing van de eventueel nodige werken ter verhuring aan te bieden
- de capaciteiten bezitten om herinrichtingsprojecten/transformaties/werken van grote omvang uit te voeren
  (of te laten uitvoeren)
- toereikende competenties aantonen voor het uitvoeren en monitoren van het project tot inrichting van
  leegstaande ruimten in wooneenheden
- ervaren actor erbij betrekken voor de noodzakelijke stappen (architectuurstudie, aanvraag van
  stedenbouwkundige vergunning, …
- de woningen via een SVK verhuren voor een periode van minimaal 9 jaar na de voltooiing van de werken

Toekenningscriteria

De projecten zullen beoordeeld worden op basis van volgende criteria :
- de hoeveelheid gecreëerde wooneenheden
- de sterkte van de « voorbeeldfunctie » inzake « lessons learned »
- de verhouding tussen de aangevraagde subsidie en het aantal heringerichte vierkante meters bewoonbare
  oppervlakte
- de kwaliteit van het project en de voorgestelde werkwijze
- de overeenstemming van de geplande wooneenheden met de GSV
- de kwaliteit van het project op het vlak van architectuur en milieu, alsook de zichtbaarheid ervan
- de snelheid van het resultaat
- …
Voor meer details : zie Punt 14 van de Projectoproep (infra)).

Subsidiabele kosten

- de noodzakelijke werken inzake creatie/herinrichting van de eigenlijke wooneenheden op de verdiepingen
- de werken nodig om de nieuwe structuur in overeenstemming te brengen met de normen (veiligheid,
  elektriciteit, …)
- consultancykosten (communicatie, juridisch, …)
- andere kosten rechtstreeks gelinkt aan het project (vergunningen, kadaster, …)
- …

Voor meer details : zie punten 6 en 7 van de projectoproep (infra).
Bedrag en betaling
Bedrag

Werken eigen aan de woning : max. 300 euro per vierkante meter bewoonbare oppervlakte (max. 80% van de totale kosten)
Werken op het vlak van de creatie van toegang : max. 25.000 euro (max. 80% van het bedrag van de werken)

Het subsidiebedrag zal in een contract tussen het BHG en de initiatiefnemer gespecifieerd worden.

Betaling

De subsidie zal in 2 schijven uitbetaald worden :
- een eerste schijf van 80% na de selectie van het project
- het saldo van 20% bij de voltooiing van het project
Procedure
Het aanvraagdossier moet uiterlijk op 19 juli 2017 bij BSO ingediend worden (zie document op de site van BSO, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke overheidsdienst Brussel
Brussels Stedelijke Ontwikkeling
Directie Huisvesting
Vooruitgangstraat, 80
1030 Brussel

Dhr. Benjamin FRANCOIS  -  bfrancois@gob.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van BSO.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep 2017 « Herinrichting van leegstaande verdiepingen boven handelszaken » (zie document op de site van BSO, supra).

17.07.1993 Ordonnantie houdende de Brusselse Huisvestingscode (B.S., 09.09.2003). [BHC]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be [cf. art. 15, §2 et 20]
Meer info in Inforum : zie document nr. 187876
Datum van de laatste update
20-07-2017

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links