Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Urbact III : Transfer Netwerken
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW
Materie(s)
Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Werkgelegenheid, Groene ruimten, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 10 januari 2018 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Europese Unie lanceerde een nieuwe projectoproep voor de oprichting van 25 Transfer Netwerken in het kader van het URBACT-programma.

URBACT III is een interregionaal samenwerkingsprogrammma op het gebied van stedelijke ontwikkeling, in het kader van de Europese territoriale samenwerking (ETS). Voor meer informatie : cf. programmafiche URBACT III.

De « Transfer Netwerken » (« Transfert network ») beogen de steden te ondersteunen bij het overdragen van specifieke goede praktijken om de uitvoering van een actieplan en een geïntegreerde en duurzame stedelijke strategie te verbeteren.

De goede praktijken binnen deze netwerken hebben het voorwerp uitgemaakt van een specifieke oproep die op 31 maart 2017 afgesloten werd.  In het kader van deze oproep werden 97 goede praktijken geselecteerd die op deze website te raadplegen zijn.

De doelstelling van deze netwerken is niet om de goede praktijk van de coördinerende stad te kopiëren en over te nemen, maar wel om er met de andere Europese partners en lokale belanghebbenden over na te denken hoe deze goede praktijk aan de specifieke lokale context kan aangepast worden.

De netwerken worden georganiseerd in 2 fasen :

1) Fase 1 Voorbereiding : 6 maanden voor
 • tenminste 1 transnationale vergadering, om o.m.
  - een gemeenschappelijke visie van de goede praktijk en een gemeenschappelijke methodologie
    te ontwikkelen
  - het oorspronkelijk partnerschap te consolideren (dat vanaf het begin moet opgericht zijn in tegen-
    stelling tot de Actie-Planning Netwerken)
 • een studie op te stellen door een URBACT-expert over de overdraagbare goede praktijk, de basissituatie van de partners en de methodologie
 • de aanwerving van personeel voor het project (de aanwerving moet reeds effectief zijn voor de coördinator in fase 1)
 • het opstellen van de kandidatuur voor fase 2
2) Fase 2 Implementatie van de activiteiten : 24 maanden
 • op transnationaal niveau : leeractiviteiten en uitwisselingen om de aanpassing en de transfer van de
  goede praktijk te bevorderen : studiereis, seminaries, gemeenschappelijke verwezenlijkingen om de verworven kennis en de aanbevelingen uiteen te zetten (rapporten, verklaringen, politieke aanbevelingen, video’s, …)
 • op lokaal niveau (bij elke partner) : vergaderingen van « lokale actiegroepen » met alle belanghebbenden voor de transfer en de implementatie van de goede praktijk bij elke partner
 • communicatie- en verspreidingsactiviteiten op beide niveaus
 • deelnemen aan activiteiten betreffende capaciteitsopbouw georganiseerd door URBACT III
Toekenningsvoorwaarden
Voor alle URBACT-netwerken

Cf. programmafiche (supra).

NB. Er is geen beperking in omvang (bevolking). Alle Brusselse gemeenten komen dus in aanmerking.

Specifiek voor de Transfer Netwerken

Vereist aantal partners

De coördinators van de Transfer Netwerken zullen de steden « URBACT Good Practice City » (stad met URBACT-goede praktijken) zijn die geselecteerd werden bij de eerste projectoproep. Er is geen enkele « URBACT Good Practice City » in het BHG.

  Fase 1 Fase 2
Totaal aantal partners 3 steden (waaronder de coördinator) uit
3 verschillende lidstaten of partners
Tussen 5 en 8 partners, waaronder de coördinator en (max.) 2 niet-stedelijke partners (lokale agentschappen)
Geografisch evenwicht Minimum één stad
uit een minder
ontwikkeld gebied
Partners (allen) uit verschillende landen.
Minimum 2 partners uit minder ontwikkelde gebieden indien er 5 partners zijn (3 indien er 6 of 7 zijn, 4 indien er 8 zijn).
Begunstigden Steden Steden en lokale agentschappen (publieke of semi-publieke organisaties die door de stad opgericht zijn)


Opgelet : een lokale overheid mag slechts aan 1 netwerk tegelijk deelnemen, maar een « URBACT good practice city » mag tegelijkertijd coördinator van een netwerk en « transfer city » van een ander netwerk zijn.

Thema’s

De projectoproep omvat de 10 thematische doelstellingen van het programma (cf. programmafiche, supra).

Bij de aanvraag voor de eerste fase moet één enkel thematische doelstelling gekozen worden die als de belangrijkste beleidsuitdaging zal beschouwd worden door de geïntegreerde strategieën / actieplannen van de partners.
Bedrag en betaling
Voor alle URBACT–netwerken

Cf. programmafiche (supra).

Specifiek voor de Transfer Netwerken

Voor de 2 fasen van het project : het totaal budget dat in aanmerking komt voor een project (en niet de subsidie) bedraagt 600.000 euro.

Voor de eerste fase van het project mag het budget niet hoger liggen dan 80.000 euro. De kosten zullen vergoed worden, zelfs indien het project niet wordt goedgekeurd voor de 2de fase.

De netwerken zullen ook een bijkomende enveloppe krijgen voor de bijstand van een URBACT-expert tot 109.500 euro (voor 146 dagen), waaronder 19.500 euro voor fase 1 (voor 26 expertisedagen).
Procedure
De aanvraag moest uiterlijk op 10 januari 2018 ingediend worden.

Sommige geselecteerde netwerken voor de eerste fase zijn partners gaan zoeken op de site van URBACT om hun initiële partnerschap te consolideren.

De deadline voor het tonen van belangstelling is 7 mei 2018.

De geïnteresseerde gemeenten moeten zo snel mogelijk contact opnemen met de netwerken die hen interesseren (meerdere netwerken om de kansen te maximaliseren, maar opgelet : men kan slechts in één netwerk instappen).
Praktische inlichtingen
Cf. Programmafiche (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Alle documenten, o.m. de oproep en de gids, zijn beschikbaar op deze website.
Commentaar
De Transfer Netwerken werden als proefproject getest in het vorige URBACT II-programma.  Een studie over deze 6 netwerken biedt nuttige voorbeelden voor een beter begrip ervan.

De opzet van de Transfer Netwerken wordt tevens uitgelegd in het artikel van 25/11/2016 « A Good Practice Call with a difference » over de definitie van een goede praktijk.
Datum van de laatste update
28-05-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links