Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Verkeersveiligheid (kleine aanpassingen) : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp

De projectoproep werd op 2 maart 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep om investeringen te ondersteunen die betrekking hebben op de verbetering van de verkeersveiligheid op de gemeentewegen.

Deze projectoproep beoogt vnl. kleine heraanleggingswerken van beveiligingsinstallaties die niet aan een stedenbouwkundige vergunning zijn onderworpen.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De projectoproep is gericht tot de 19 gemeenten van het BHG.

Projecten

De projecten moeten volgende uitdagingen aangaan (afzonderlijk of in combinatie) :
 • « Snelheid »
  - Uitdaging : de aanleg van infrastructuur die tot doel heeft gematigde verkeerssnelheden aan te
    moedigen, binnen de mazen die voorzien zijn in het ‘Good Move’ plan (infra)
  - Subsidiabele aanpassingen : de bouw van snelheidsbeperkende installaties, de aankoop van
    preventieve controleapparatuur ter ondersteuning van de 30 km/u limiet, …
 • « Schoolomgevingen » en « oversteekplaasen voor voetgangers »
  - Uitdaging : infrastructuurwerken ter bescherming van kwetsbare weggebruikers (voetgangers en
    fietsers)
  - Subsidiabele aanpassingen : goede wederzijdse zichtbaarheid, de versterking van de openbare
    verlichting, de beveiliging van de schoolomgeving, de bruikbaarheid en de toegankelijkheid van paden
    (voetgangers en fietsrs), …
 • « Gemeentelijke zones met een concentratie aan ongevallen (zaca) »
  - Uitdaging : alle gebruikers veiligheid bieden
  - Subsidiabele aanpassingen : alle maatregelen om het gebied, geïdentificeerd op ‘Mobigis’ (‘security),
    te beveiligen
De voorgestelde inrichtingen moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving : GSV, Wegcode, verschillende gewestelijke vademecums (infra).

Cf. meer details over deze uitdagingen, subsidiabele werken en in te dienen documenten in de projectoproep, pag. 27-29 (infra).

Selectiecriteria

- volledigheid van het dossier
- de omvang en de aard van de projecten
- de nagestreefde verkeersveiligheidsdoelstellingen
- conformiteit met de geldende wetgeving en de gewestelijke regelgeving

Subsidiabele uitgaven

De regering financiert 100% van de uitvoering van het project (levering en installatie).
Bedrag en betaling
Afhankelijk van de bovenstaande criteria, het beschikbare budget voor de oproep, het aantal ingediende projecten dat kan worden aanvaard en de budgettaire omvang ervan, kan het Gewest beslissen welke projecten het als de meest kwalitatieve beschouwt.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 2 maart 2020 bij de Directie Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit ingediend worden (cf. formulier in de projectoproep, infra).
Praktische inlichtingen
Brussel Mobiliteit
Directie Verkeersveiligheid
Vooruitgangsstraat, 80/1
1030 Brussel

Ondersteuning/onderzoek « verkeersveiligheid » + selectieprocedure
Mevr. Françoise GODART  -  Tel 02 204 19 20  -  fgodart@gob.brussels
Mevr. Isabelle JANSSENS  -  Tel 02 204 20 14  -  ijanssens@gob.brussels

Opvolging administratieve dossiers
Mevr. Malicia SCORIER  -  mscorier@gob.brussels

Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de projectoproep

Gewestelijke ondersteuning voor de gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties 2020 (pdf). [Formulier]

Betreffende de verkeersveiligheid

* Gewestelijk mobiliteitsplan

Cf. de aanpak « Be Good Move » (operationele uitvloeisel « mobiliteit » van de vastgestelde doelstelling in het GPDO).

* Actieplan Verkeersveiligheid voor het BHG

Verkeersveiligheidsplan 2011-2020 (cf. document op de site van Brussel Mobiliteit).

* Verkeersveiligheidsfonds

Cf. fiche.

* Gewestelijke vademecums

Cahier voetgangerstoegankelijkheid en andere vademecums op de site van Brussel Mobiliteit.

* Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening


21.11.2006 BRBHG tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (B.S., 19.12.2006). [GSV]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr 215287
Commentaar
Cf. schematisch overzicht van alle « Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties voor 2020 » in de rubriek « Synoptische tabellen » van de webpagina subsidies.
Datum van de laatste update
03-03-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links