Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
EIB - EEE-F : Technische ondersteuning
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Openbare vastgoedmaatschappijen, Instellingen van openbaar nut, Intercommunales
Materie(s)
Onroerend erfgoed, Mobiliteit, Investeringen van openbaar nut, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp
Het Europees Fonds voor Energie-efficiëntie (EEE-F of European Energy Efficiency Fund) lanceert een projectoproep voor haar programma inzake technische ondersteuning.

Het EEE-F is een « beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal » (BEVEK-SIF), werd gelanceerd door de Europese Commissie in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB) en wordt bestuurd door De Deutsche Bank. Dit fonds verleent geen subsidies, maar innovatieve financiële instrumenten voor investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie voor bedragen tussen 5 en 25 miljoen euro (cf. meer informatie in de fiche « EEE-F »).

Het doel van de technische ondersteuning is om de overheidsinstanties te ondersteunen bij de ontwikkeling van investeringsprogramma’s op het gebied van energie-efficiëntie die door banken of andere private investeerders gefinancierd kunnen worden.  Deze technische ondersteuning wordt gefinancierd door ELENA.

De technische ondersteuning dekt de haalbaarheidsstudies, de energieaudits, de evaluatie van de economische levensvatbaarheid van de investeringsinstrumenten en een juridische bijstand. Het EEE-F stelt hiervoor haar adviesdienst ter beschikking.
Toekenningsvoorwaarden
Toekenningscriteria

Komen in aanmerking :
- de lokale en regionale overheden (zelfs de nationale overheden)
- de openbare ziekenhuizen en anderen openbare entiteiten
van de 28 EU-lidstaten.

Evaluatie- en selectiecriteria

1. Investeringsprogramma (potentieel, volume, besparingen, overheidsopdrachten)
2. Nodige technische ondersteuning (bedrag, planning, verbonden risico’s)
3. Voornemen om het investeringsprogramma uit te voeren
4. Duidelijkheid over het voorstel

Andere voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de gedekte investeringen :
- Het investeringsvolume moet tussen 5 en 25 miljoen euro bedragen
- Het hefboomeffect van de technische bijstand moet boven de 20 zijn, d.w.z. dat 1 euro technische
  ondersteuning moet helpen om een definitieve investering te ontwikkelen van min. 20 euro
- Min. 1 persoon moet aan het investeringsprogramma werken
- De projecten moeten betrekking hebben op energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen op kleine
  schaal en openbaar vervoer en andere infrastructuren (cf. volledige lijst op pag. 23 van het contract (infra)
- De technische ondersteuning zal toegekend worden binnen de 2 jaar na de ondertekening van het contract.
  Tegen dan moet de begunstigde het bedrijf / de bedrijven geselecteerd hebben om het investerings-
  programma uit te voeren (de overheidsopdracht moet dus binnen de 2 jaar geplaatst worden)
- Indien het investeringsprogramma uiteindelijk niet gefinancierd wordt door het EEE-F, moeten de diensten
  voor technische ondersteuning terugbetaald worden alsook een vergoeding van 5% van de subsidiabele
  kosten
Bedrag en betaling
Het EEE-F draagt volgende kosten :
- de advieskosten voor de investeringsprogramma’s
- de directe personeelskosten
- de kosten voor eventuele juridische aspecten door derden
Procedure
De kandidaten moeten de verschillende punten die in dit formulier benadrukt worden beantwoorden (in het Engels) en volledige voorstellen versturen naar het adres : technical_assistance@eeef.eu.

Sinds maart 2017 wordt er niet meer gewerkt met indieningstermijnen (deadlines). Men kan nu op elk ogenblik een aanvraag indienen volgens het beginsel « wie eerst komt, eerst maalt » (op voorwaarde dat de criteria gerespecteerd werden en volgens de beschikbare middelen van de fondsen).
Praktische inlichtingen
EEE-F

Mevr. Zarpana SIGNOR   -  zarpana.signor@dws.com

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit fonds kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Alle informatie (o.m. het contract) is in het Engels beschikbaar op de site van het EEE-F.
Commentaar
Meerdere Spaanse steden, de Luikse vzw “GRE Liège” en een Deense gemeente hebben, in het kader van het vorige programma inzake overheidssteun, van deze ondersteuning gebruik gemaakt (cf. deze webpagina op de site van het EEE-F voor meer informatie).

De gemeenten moeten geen overheidsopdracht uitschrijven vooraleer ze een aanvraag indienen, aangezien de advieskosten door het EEE-F zullen betaald worden die op haar beurt de consultant zal geselecteerd hebben. Maar de overheidsopdracht voor de uitvoering van het investeringsprogramma zal binnen de 2 jaar na de ondertekening van het contract uitgeschreven moeten worden.
Datum van de laatste update
06-09-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links