Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Urbact III : Implementatie Netwerken
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW
Materie(s)
Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Werkgelegenheid, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 23 juni 2016 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van een eventuele nieuwe projectoproep geüpdatet worden (te bevestigen).


De Europese Unie lanceert een nieuwe projectoproep voor de oprichting van 15 Implementatie Netwerken in het kader van het URBACT-programma.

URBACT III is een interregionaal samenwerkingsprogrammma op het gebied van stedelijke ontwikkeling, in het kader van de Europese territoriale samenwerking (ETS). Voor meer informatie: zie programmafiche URBACT III.

De « Implementatie Netwerken » (« Implementation networks ») zijn bedoeld om de uitvoering van de actieplannen en de geïntegreerde en duurzame stedelijke strategieën te verbeteren door:
- zich te baseren op goede praktijken van andere steden
- en door de lokale belanghebbenden erbij te betrekken (lokale actiegroepen)

Opgelet, deze netwerken financieren de uitvoering niet als zodanig, maar trachten de capaciteiten van de steden te versterken om dergelijke strategieën operationeel te maken. De steden moeten op voorhand :
- een geïntegreerde strategie voorleggen (die de sociale, economische en ecologische dimensies
  combineert) en/of een actieplan voor een politieke uitdaging (« policy challenge ») op lokaal niveau
- verzekerd zijn van financieringen om de uitvoering van de strategie te starten of voort te zetten gedurende
  de looptijd van het project

Het netwerk moet geïntegreerde oplossingen zoeken voor de « uitdagingen als gevolg van de uitvoering »
(« implementation challenges »).

URBACT III identificeerde een serie van 9 uitdagingen :
1) een geïntegreerde aanpak bevorderen
2) de lokale belanghebbenden (burgers inbegrepen) bij de uitvoering betrekken
3) de impact meten

4) een reserve aan projecten opzetten
5) een besluitvormingsproces voor de uitvoering organiseren
6) overschakelen van een strategie naar operationele actieplannen
7) publiek-private partnerschappen ontwikkelen
8) intelligente overheidsopdrachten lanceren
9) de financiering van het stedelijk ontwikkelingsbeleid verbeteren m.b.v. innovatieve financiële instrumenten
    (revolving funds, crowdfunding, enz.)

Elk netwerk is verplicht om de eerste 3 uitdagingen aan te pakken EN min. nog een andere uitdaging.

Het verwachte resultaat van een dergelijk netwerk bestaat uit het opzetten door elke partner van een operationeel kader voor de uitvoering van de strategie en/of het actieplan, bestaande uit concrete oplossingen en geïdentificeerde beleidsinstrumenten om problemen bij de uitvoering op te lossen. Dit operationeel kader zal aangevuld worden door transnationale uitwisselingen en een lokale participatieve dynamiek.

De netwerken worden georganiseerd in 2 fasen :
1) Fase 1 Voorbereiding : 6 maanden voor
- tenminste 2 transnationale vergaderingen, voor o.m.
  * een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen om de uitdagingen / problemen op te lossen en om een
    gemeenschappelijke methodologie te ontwikkelen
  * het oorspronkelijk partnerschap te consolideren (dat vanaf het begin moet opgericht zijn in tegenstelling tot
    de Actie-Planning Netwerken) i.e. nagaan dat alle partners voldoende gevorderd zijn in de uitvoering om te
    kunnen samenwerken m.b.v. de gekozen methodologie.
- het opstellen van een studie door een URBACT-expert die de problemen voor de uitvoering identificeert
- het opstellen van de kandidatuur voor fase 2
2) Fase 2 Implementatie van de activiteiten : 24 maanden
- op transnationaal niveau : leeractiviteiten en uitwisselingen: seminaries, gemeenschappelijke verwezen-
  lijkingen (rapporten, verklaringen, politieke aanbevelingen, video’s, …) om te delen, te leren, goede
  praktijken uit te wisselen en het werk te ondersteunen op lokaal niveau
- op lokaal niveau (bij elke partner): vergaderingen van « lokale actiegroepen » met alle belanghebbenden
  (verschillende diensten van een gemeente, de verkozenen, andere betrokken lokale overheden, beheers-
  autoriteiten van de fondsen EFRO en ESF, lokale agentschappen, verenigingen, …) en voor het opstellen
  van een operationeel kader
- communicatie- en verspreidingsactiviteiten op beide niveaus
Toekenningsvoorwaarden
Voor alle URBACT -netwerken

Cf. programmafiche (supra).

Specifiek voor de Implementatie Netwerken

Vereist aantal partners

Opgelet, in tegenstelling tot de Actie-Planning Netwerken :
- komen enkel de « steden » (waaronder de gemeenten) in aanmerking als begunstigden en niet
  de « andere stedelijke actoren »
- moet het partnerschap klaar zijn vanaf de eerste fase. Een partner kan zich eventueel terugtrekken en
  vervangen worden gedurende de eerste fase, of uitzonderlijk toegevoegd worden, maar iedere nieuwe
  partner moet imperatief gedekt zijn door de studie in fase 1 en zal pas in fase 2 effectief kunnen deelnemen.
  Deze wijze van werken wordt ten zeerste afgeraden.

 
Fase 1 en 2

Totaal aantal partners  
(waaronder de gemeente)

7-9 steden

uit minimum 3 lidstaten of partnerlanden
(zie programmafiche)

Geografisch evenwicht

minimum 3 steden uit minder ontwikkelde gebieden voor 7 partners, 4 voor 8-9 partners

Begunstigden
Enkel voor “steden”
Een van de evaluatiecriteria (infra) heeft tevens betrekking op het geografisch evenwicht tussen Noord-, Oost-, Zuid- en West-Europa. Een beperkte geografische reikwijdte zal moeten gerechtvaardigd worden.

Opgelet : een plaatselijke autoriteit mag slecht aan 2 netwerken deelnemen en slechts éénmaal coördinator (« lead partner ») van een netwerk zijn per projectoproep.

Thema’s

De eerste projectoproep omvat de 10 thematische doelstellingen van het programma (cf. programmafiche, supra). Vanaf de aanvraag voor de eerste fase moet één enkel thematische doelstelling gekozen worden die als de belangrijkste beleidsuitdaging zal beschouwd worden door de geïntegreerde strategieën / actieplannen van de partners. Maar het formulier voorziet tevens de mogelijkheid om de relaties met andere doelstellingen te beschrijven, gezien de vereiste geïntegreerde aanpak.

Het gekozen onderwerp moet ook :
- gelinkt zijn aan de doelstellingen van de strategie « EUROPA 2020 » (cf. infra en doelstellingen in Fiche 1
  van de programmahandleiding, infra)
- een meerwaarde leveren in vergelijking met voormalige projecten (URBACT en anderen)

Evaluatiecriteria

1. Relevantie van het onderwerp / thema
2. Samenhang van de voorgestelde algemene aanpak
3. Kwaliteit van het voorstel voor elke fase (waaronder de methodologie)
4. Kwaliteit van het oorspronkelijk partnerschap (geografische reikwijdte, ervaringen van de partners,
    bekwaamheden van de coördinerende personen)
5. Kwaliteit van het leiderschap (bekwaamheid van de coördinerende partner)
6. Budget en financiering voor elke fase

Cf. meer informatie in de tekst van de oproep (infra): pag. 20-21 (fase 1) en pag. 23-24 (fase 2).
Bedrag en betaling
Voor alle URBACT –netwerken

Onder meer de medefinancieringspercentage door de Europese Unie en de subsidiabele kosten (cf. programmafiche, supra).

Specifiek voor de Implementatie Netwerken

Voor de 2 fasen van het project : het totaal budget dat in aanmerking komt voor een project (en niet de subsidie) moet tussen de 600.000 euro et 750.000 euro liggen. Een budget van 750.000 euro moet gerechtvaardigd worden door het groot aantal partners en de vele activiteiten aan te tonen.

Voor de eerste fase van het project mag het budget niet hoger liggen dan 150.000 euro. De kosten zullen vergoed worden, zelfs indien het project niet wordt goedgekeurd voor de 2de fase.

De netwerken zullen ook een bijkomende enveloppe krijgen voor de bijstand van een URBACT-expert tot 127.000 euro (100% kosten). Meer informatie in de tekst van de oproep, pag. 14-15 (infra).
Procedure
2 stappen

De selectieprocedure werkt ook in 2 stappen :
1) Presentatie van een voorstel voor de 1e fase : gemeenschappelijke politieke uitdaging van de strategieën van de partners, uitdaging aangaande de aanpak van de tenuitvoerlegging, methodologische aanpak, samenstelling van het partnerschap, belangrijkste activiteiten voor fase 1 zowel voor de ontwikkeling van het project als voor het beheer van het project, budget voor fase 1.
Elke partner zal informatie moeten geven over zijn lokale situatie, een korte beschrijving van zijn strategie of actieplan, de gegarandeerde financiering en de uitdagingen voor de uitvoering van het project.
2) Presentatie van een definitief voorstel voor de 2de fase : update van de eerste aanvraag, gedetailleerde presentatie van de doelstellingen van het project, de verwezenlijkingen, het werkprogramma, de bijstand van deskundigen, het budget per categorie en per partner

Aanvraagdossier voor fase 1

De coördinerende partner (lead partner) van het partnerschap moet :
1. het formulier « fase 1 » uiterlijk op 22 juin 2016 om 15h (Brusseluur) elektronisch indienen via de online
tool SYNERGIE-CTE
Het systeem functioneert nog niet dd. 23/03 maar zal binnenkort geopend worden. Een modelformulier is beschikbaar in de bijlagen van de oproep (infra).
2. het volledig aanvraagdossier uiterlijk op 23 juni 2015 om 15h (Brusseluur) per email versturen naar IN@urbact.eu met de volgende in pdf gescande documenten :
- het formulier « fase 1 » ingediend via SYNERGIE-CTE en ondertekend door de coördinator van het project
  op het niveau van « coördinerende partner » (administratief niveau)
- de toezeggingsbrieven ondertekend door een verkozene voor de coördinerende partner en de andere
  partners
(gebruik makend van de modellen die beschikbaar zijn via de hyperlinks)
- het CV van de coördinator van het project op het niveau van « coördinerende partner »
- het CV van de « deskundige URBACT-coördinator » voorgesteld voor fase 1
De aanvragen moeten in het Engels geschreven zijn.

Kalender

- 22 maart 2016: lancering van de projectoproep
- 22 juni 2016 om 15h: uiterste indieningsdatum voor het formulier via SYNERGIE-CTE
- 23 juni 2016 om 15h : uiterste indieningsdatum voor de aanvraagdossiers per email
- 5 oktober 2016 (te bevestigen) : selectie van de weerhouden voorstellen door het Toezichtcomité
- 9-10 november 2016 : opleiding voor de coördinerende partners, deskundigen, coördinators en
  de financiële beheerders van het project (deelname verplicht)
- begin april 2017 (te bevestigen): uiterste indieningsdatum voor de definitieve voorstellen
- juni 2017 : selectie van de weerhouden voorstellen voor de 2de fase tot in juni 2019
Praktische inlichtingen
Cf. Programmafiche (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Specifieke bronnen voor deze projectoproep

Beschikbaar op deze webpagina van de site URBACT (enkel in het Engels):
- de tekst van de projectoproep
- de gids voor de Implementatie Netwerken (gedetailleerd maar exhaustief)
- de fiche 2B van de programmahandleiding betreffende de Implementatie Netwerken (synthetisch maar
  niet exhaustief)
- de ppt-presentatie van de netwerken (o.m. met een chronologisch overzicht)

Andere bronnen betreffende het programma

O.m. de andere fiches van de programmahandleiding (cf. Programmafiche, supra).
Commentaar
Cf. Programmafiche (supra).

Het ondersteuningsplatform om partners te zoeken voor deze netwerken is nu open tot 22 juni.
Datum van de laatste update
12-07-2017

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links