Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Erasmus+: Mobiliteit voor personeel in volwassenenonderwijs (KA1)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra
Materie(s)
Werkgelegenheid, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 5 februari 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake mobiliteitsacties voor het personeel in volwassenenonderwijs in het kader van het programma « Erasmus+ » / Kernactie nr 1.

« Erasmus+ » is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-2020 (cf. programmafiche, infra). Het is niet alleen bestemd voor jongeren, maar ook voor volwassenen.

Kernactie nr 1 (KA1 of Key Action 1 in het Engels) beoogt de leermobiliteit van individuen in het buitenland te stimuleren.

De volgende mobiliteitsacties kunnen gefinancierd worden :
- onderwijsopdrachten in het buitenland
- gestructureerde cursussen of opleidingsactiviteiten in het buitenland
- job shadowing : een observatiestage in een school of in een andere organisatie


Deze personeelsmobiliteit moet gericht zijn op de modernisering en internationalisering van hun missie, aan de vastgestelde behoeften inzake vorming van het personeel beantwoorden en in de instelling erkend en bekrachtigd worden.

Er zal een bijzondere aandacht besteed worden aan projecten die gericht zijn op het versterken van de vaardigheden van de leraars om te zorgen voor “gevluchte leerlingen” en multiculturele klassen, om onderwijs te geven aan leerlingen in hun tweede taal, en om verdraagzaamheid en diversiteit in de klassen te bevorderen.

Voor meer details : cf. Programmagids, pag. 71 (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Komen in aanmerking voor deze subsidie :
- elke organisatie actief op het gebied van niet-professionele vorming voor volwassenen (voor professionele
  vorming, cf. andere fiche)
- elke particuliere of openbare organisatie die actief is op het gebied van inschakeling op de arbeidsmarkt,
  educatie, opleiding en jeugdzaken, hetgeen in het bijzonder geldt voor de gemeenten, de OCMW’s, de
  bibliotheken , de culturele centra, de musea, enz.

De in aanmerking komende deelnemers zijn de lesgevers in de ruime zin. Maar de functie van educatie/vorming voor volwassenen of begeleiding tot inschakeling op de arbeidsmarkt moet aangetoond kunnen worden (bv. opleiders, maatschappelijke werkers van het OCMW).  Meerdere personen kunnen van een mobiliteitsactie genieten in het kader van eenzelfde subsidieaanvraag.

Organisaties mogen ook postuleren in het kader van een Belgisch consortium met min. 3 organisaties.

Looptijd van het project

De looptijd van het project bedraagt 1 tot 2 jaar en de mobiliteitsactiviteit 2 (opeenvolgende) dagen tot 2 maanden (reis niet inbegrepen).

Evaluatiecriteria

De aanvragen voor activiteiten in het kader van deze projectoproep worden geëvalueerd op basis van volgende criteria :
- relevantie van het project
- kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van het project
- impact en verspreiding van de resultaten binnen en buiten de scholen (bv. via een pedagogische dag)

Voor meer details : cf. Programmagids, pag. 71-74 (infra).
Bedrag en betaling
Het subsidiebedrag is afhankelijk van het gastland en het aantal deelnemers.

Voorbeelden van subsidiabele kosten :
- reizen naar het buitenland (op meer dan 10 km van de school)
- organisatorische ondersteuning (op basis van het aantal deelnemers)
- ondersteuning van personen met een handicap (100%)
- per diem voor de deelnemers
- inschrijvingskosten voor lessen

Voor meer details, cf. Programmagids (infra) :
- pag. 74-77 (financiële regels eigen aan de actie)
- pag. 260-268 (financiële regels voor het gehele programma)
Procedure
Deze subsidie wordt op Belgisch Nederlandstalig niveau beheerd door de vzw Europese Programma’s voor Onderwijs, Opleiding en Samenwerking (EPOS).

Algemene procedure

Cf. document met de algemene procedure in de rubriek ‘‘Procedure’’ van de programmafiche « Erasmus+ » (infra).

Specifieke procedure

Om aan deze projectoproep deel te nemen, moet het formulier (en de bijlagen) ingevuld en op tijd ingediend worden. Het formulier KA 104 is beschikbaar in de “download sectie” op de site van EPOS. Men moet goed nagaan of het formulier overeenstemt met het betrokken jaar en indieningsdatum.

In een zeer belangrijk onderdeel van het formulier wordt aan de organisatie of aan de consortiumleider gevraagd om hun « Europees ontwikkelingsplan » te beschrijven.

Termijn voor het indienen van aanvragen

5 februari 2020 om 12 uur voor activiteiten die starten tussen 1 juni en 31 december 2020.

Indien er fondsen overblijven na de oproep, dan zouden de gedecentraliseerde agentschappen een bijkomende datum voor het indienen van aanvragen kunnen vastleggen op 1 oktober 2020 voor projecten die aanvangen tussen 1 januari en 31 mei 2021.

Een organisatie mag slechts 1 project per termijn indienen. Het mag wel aan verschillende consortia tegelijkertijd deelnemen of coördineren.
Praktische inlichtingen
Gedecentraliseerde agentschap

EPOS
Hendrik Consciencegebouw 7C
Koning Albert II-laan, 15
1210 Brussel

Tel 02 553 97 31  -  www.epos-vlaanderen.be

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Alle inlichtingen (Oproep, officiële Programmagids, …) zijn terug te vinden in de programmafiche « Erasmus+ ».
Commentaar
Het elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa (EPALE) biedt hulpmateriaal aan in het Frans en in het Nederlands om een project te ontwikkelen, o.m. een partnerzoekfunctie.

Scholen en de volwasseneneducatie kunnen hun aanvraag indien gewenst vooraf eens laten nalezen door het Centrum Ryckevelde of de Landcommanderij Alden Biesen. Beide organisaties begeleiden scholen en de volwasseneneducatie bij het opzetten en uitvoeren van een internationaal project.

Landcommanderij Alden Biesen
Michèle Paulus
Kasteelstraat, 6
3740 Bilzen
Tel 089 51 93 52
E-mail: michele.paulus@cjsm.vlaanderen.be

Centrum Ryckevelde
Ryckevelde, 6
8340 Damme
Tel 050 35 27 20
E-mail: info@ryckevelde.be
Datum van de laatste update
05-02-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links