Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
ESF WALLONIE-BRUSSEL (2014-2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
Het programma « Wallonië-Brussel 2020.eu » is het operationeel programma van het Europees Sociaal Fonds voor het Waals gewest en de Franse gemeenschap (Franse gemeenschapscommissie - COCOF).

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europees programma ter ondersteuning van de werkgelegenheid en de sociale inclusie, met een budget van ongeveer 10 miljard euro per jaar. Tussen 2014 en 2020 zal het fonds bijna 1 miljard euro investeren in België.

Het ESF is één van de « Europese Structuur- en Investeringsfondsen » (ESIF) dat vnl. de thematische doelstellingen 8 tot 11 nastreeft:
8) Bevordering van duurzame en kwalitatieve werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit
9) Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en elke vorm van discriminatie
10) Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor de aanwerving van vaardigheden en een leven lang leren
11) verbetering van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden en bijdragen aan een efficiënt openbaar bestuur

De regering van het Waals gewest, vertegenwoordigd door het Agentschap Europees Sociaal Fonds, is de beheersautoriteit van het ESF in Franstalig België (Waals gewest, Franse gemeenschap).

Het operationeel programma omvat :
- aangelegenheden die raken aan de werkgelegenheid, de opleiding en de sociaal-professionele integratie in
  de brede zin zijn gewestelijke bevoegdheden en vallen dus onder de bevoegdheid van het Waals Gewest
- aangelegenheden die raken aan het onderwijs en aan de jeugdhulpverlening in de brede zin zijn
  gemeenschapsbevoegdheden en vallen dus onder de bevoegdheid van de Franse Gemeenschap. In die zin
  hebben ze tevens betrekking op het BHG (voor de Franstalige personen).

Het operationeel programma « FSE Wallonie-Bruxelles 2020. eu » is opgebouwd rond 4 assen. Enkel de elementen die betrekking hebben op het BHG worden hieronder vermeld:
1. Bedrijven en creativiteit (thematische doelstelling nr. 8)
   - de opleiding van werkzoekenden voor een (zelfstandig) beroep
   - permanente vorming van ondernemers, managers en zelfstandigen
2. Kennis en deskundigheid (thematische doelstelling nr. 10) : opleidingen in het hoger onderwijs en onderwijs gedurende het hele leven gerelateerd aan sectoren met een groot ontwikkelingspotentieel
3. Maatschappelijke inclusie en werkgelegenheid (thematische doelstelling nr. 9)
   - uitvoering van activiteiten voor een gediscrimineerde groepen, kansarmen en personen die het verst van
     de arbeidsmarkt verwijderd zijn
   - bewustmakingscampagnes rond problemen als sociale uitsluiting, gelijke kansen tussen mannen en vrouwen en de bestrijding van iedere vorm van discriminatie
4. Duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt: het « Youth Employment Initiative » (YEI)
Commentaar
Indien u nadere inlichtingen wenst over deze subsidie, kan u de Franse versie van de fiche raadplegen.
Datum van de laatste update
11-02-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links