Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
ESF BHG (2014-2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
OCMW
Materie(s)
Werkgelegenheid
Voorwerp
Het programma ESF-BHG (2014-2020) is het operationeel programma van het Europees sociaal Fonds voor het BHG voor wat betreft de gewestelijke bevoegdheden. Het wordt uitgevoerd door Actiris en hierdoor soms « ESF-Actiris » genoemd.

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is het belangrijkste Europees programma ter ondersteuning van de werkgelegenheid en de sociale inclusie, met een budget van ongeveer 10 miljard euro per jaar. Tussen 2014 en 2020 zal het fonds bijna 1 miljard euro investeren in België.

Het ESF is één van de « Europese Structuur- en Investeringsfondsen » (ESIF) dat vnl. de thematische doelstellingen 8 tot 11 nastreeft:
8) Bevordering van duurzame en kwalitatieve werkgelegenheid en ondersteuning van arbeidsmobiliteit
9) Bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en elke vorm van discriminatie
10) Investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor de aanwerving van vaardigheden en een leven lang leren
11) verbetering van de institutionele capaciteit van overheidsinstanties en belanghebbenden en bijdragen aan een efficiënt openbaar bestuur

De regering van het BHG, vertegenwoordigd door Actiris, is de beheersautoriteit van het ESF in het BHG.

Het operationeel programma omvat de gewestelijke materies gelinkt aan werkgelegenheid, opleiding en de sociaal-professionele integratie in brede zin.

Het programma is opgebouwd rond de volgende 3 prioritaire assen :
1. Duurzame integratie van jongeren op de arbeidsmarkt (thematische doelstelling nr. 8 en het « Youth Employment Initiative » (YEI), ook wel « jongerengarantie » genoemd - 30% van de fondsen
2. Toegang tot de arbeidsmarkt voor iedereen (thematische doelstelling nr. 8) - 42% van de fondsen
3. Verbetering van de professionele integratie van personen die zich bevinden in een situatie van of bedeigd zijn met uitsluiting (thematische doelstelling nr. 9) – 25% van de fondsen

Er zijn synergiën voorzien met o.m. het programma EFRO-BHG (2014-2020).
Toekenningsvoorwaarden
Het operationeel programma richt zich, volgens de classificatie van de ESFI, enkel tot het BHG dat beschouwd wordt als :
- een ontwikkeld gewest
- een gewest dat in aanmerking komt voor het IWJ

De Brusselse OCMW’s komen in aanmerking voor het ESF-BHG via het partnershipskader dat elk van hen bindt aan Actiris.
Bedrag en betaling
Een bedrag van 51,4 miljoen euro wordt toegekend aan het operationeel programma, waarvan 6 miljoen euro voor het IWJ.

Met de gewestelijke medefinanciering bedraagt het totaal budget van het programma 98 miljoen euro.
Procedure
De projectoproep voor de OCMW’s « ESF – Partnershipskader tussen Actiris en de Brusselse OCMW’s
 2015-2020 » werd afgesloten op 31 juli 2014 (zie fiche in pdf-formaat ter informatie).

Voor de andere deelnemers : er worden eenmalige projectoproepen op de site van Actiris gepubliceerd.
Praktische inlichtingen
Europese Commissie

Het Directoraat-generaal « Werkgelegenheid, Sociale zaken en Inclusie » (DG EMPL) van de Europese commissie is verantwoordelijk voor het ESF. Alle vragen terzake moeten echter aan de beheersautoriteit gericht worden.

Beheersautoriteit


Actiris
Departement Partnerships en Netwerk
Anspachlaan, 65
1000 Brussel
www.actiris.be

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Brusselse bronnen

Operationeel programma ESF-BHG (2014-2020) :
- integrale tekst
- samenvatting

Partnershipkader tussen Actiris en de Brusselse OCMW’s 2015-2020 (pdf).

Cf. documenten en technische fiche op de site van Brulocalis.


Europese bronnen


17.12.2013 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (P.B.E.U., 20.12.2013, L347/320).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info inInforum : zie document nr 283563

17.12.2013 Verordening (EU) nr. 1304/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Sociaal Fonds en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1081/2006 van de Raad; (P.B.E.U., 20.12.2013, L347/470).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info inInforum : zie document nr 283593
Commentaar
De lijst van de door het ESF gesteunde projecten voor de periode 2014-2020 werd gepubliceerd in Vragen en Antwoorden – Brussels Hoofdstedelijk Parlement – 15 juli 2015 (nr. 9) - Vraag nr. 239 van de heer Vincent De Wolf d.d. 5 maart 2015 (Fr.), beschikbaar op de site van het Parlement.
Datum van de laatste update
16-05-2018

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links