Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
EIB
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Openbare vastgoedmaatschappijen, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Instellingen van openbaar nut, Intercommunales
Materie(s)
Mobiliteit, Investeringen van openbaar nut, Gebouwen, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
De Europese Investeringsbank (EIB) is de « bank » van de Europese Unie voor de financiering van investeringen.

Volgens artikel 309 van Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (infra) heeft de EIB tot taak, met een beroep op de kapitaalmarkten en op haar eigen middelen bij te dragen tot een evenwichtige en ongestoorde ontwikkeling van de interne markt in het belang van de Unie. Te dien einde vergemakkelijkt zij, door zonder winstoogmerk leningen en waarborgen te verstrekken, de financiering van de volgende projecten in alle sectoren van het economische leven.

De EIB richt zich op duurzame projecten in alle lidstaten, door voorrang te geven aan projecten en sectoren die bijdragen tot groei op lange termijn, concurrentievermogen en werkgelegenheid binnen de EU.

De twee grote strategische doelstellingen van de EIB zijn de economische en sociale cohesie binnen de EU en klimaatgerelateerde acties, in combinatie met de vier fundamentele doelstellingen van het overheidsbeleid, nl. de innovatie, de financiering van ondernemingen, de infrastructuren en het milieu.

In het kader van de kredietverlening werkt de EIB volgens de volgende 2 grote structuren :
 1. Directe leningen voor individuele projecten waarvan de totale investeringskost 25 miljoen euro overschrijdt. Het kan gaan om een unieke lening of een kaderlening, deze laatste kan gebruikt worden om een strategisch investeringsprogramma op te zetten.
 2. Intermediaire leningen voor kleinere projecten : de EIB leent aan een commerciële bank, die belast wordt met de verdeling van de EIB-fondsen aan welbepaalde begunstigden op basis van voorafgestelde thema’s. Dit is o.m. het geval voor :
  - de meeste financiële middelen voor de KMO’s

  - het programma EIB-Belfius « EIB - Belfius : Smart Cities, Climate Action & Circular Economy »

  - het instrument « Private Financiering voor Energie-Efficiëntie » (PF4EE) in het kader van het
    programma
  LIFE (cf. Programmafiche LIFE 2014-2020)
De EIB is tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van :
- het « Europees Fonds voor Strategische investeringen » (EFSI) in het kader van het investeringsplan voor
  Europa (het zgn. « Junckerplan »)
- het financieel mechanisme voor natuurlijk kapitaal (NCFF) in het kader van het programma LIFE (2014-2020)
  (supra)

Met uitzondering van het ELENA-mechanisme (cf. fiche) gaat het dus niet om subsidies maar om leningen of andere financiële producten.  Voor de boekhoudkundige verwerking tellen de leningen mee in de schuld van de gemeente.
Toekenningsvoorwaarden
Betreffende de directe leningen

De voorwaarden zijn afhankelijk van de investering maar meerdere soorten investeringen komen in aanmerking (scholen, zachte mobiliteit, energierenovatie, …). Het is ook mogelijk om verschillende projecten te groeperen in één gemeentelijk investeringsprogramma om de nodige kritieke massa te bereiken.

Projecten waarvoor een financieringsaanvraag werd ingediend moeten aan de leningsdoelstellingen van de EIB voldoen en stevig onderbouwd zijn op economisch, financieel, technisch en duurzaam gebied.

Opgelet, de EIB voert een streng beleid op het gebied van het milieu en het plaatsen van overheidsopdrachten.

Betreffende de intermediaire leningen

De voorwaarden zijn afhankelijk van het leenprogramma. De financiële tussenpersoon dient geraadpleegd te worden.
Bedrag en betaling
Doelstelling voor de nieuwe leningsgaranties in 2020 : 63 miljard euro.

Betreffende de directe leningen

Cf. deze webpagina op de site van de EIB.

Betreffende de intermediaire leningen


De voorwaarden zijn afhankelijk van het leenprogramma. De financiële tussenpersoon dient geraadpleegd te worden.
Procedure
Betreffende de directe leningen

Elke onderneming of openbare of privaatrechtelijke entiteit kan rechtstreeks een aanvraag om financiering tot de EIB richten. Een aanvraag kan tevens tot de EIB gericht worden door tussenkomst van, hetzij de Commissie, hetzij de lidstaat op wiens grondgebied de investering zal verwezenlijkt worden.

Voor het indienen van aanvragen voor directe leningen (supra) aan de EIB is geen speciale formaliteit vereist. De projectontwikkelaars zijn enkel uitgenodigd om een gedetailleerde omschrijving van hun investeringsproject, tezamen met de beoogde financiële constructie, aan de directie van de bank belast met de leningen over te maken.
Voor meer informatie betreffende de vereiste documenten : cf. aanvraagdocumtenten voor leningen.

Het is mogelijk om de diensten van de EIB op verschillende manieren te contacteren voor de initiële voorstelling van een projectvoorstel: per telefoon, per fax, per email of per post.

De projectontwikkelaar moet voldoende inlichtingen geven opdat de diensten van de EIB in staat zouden zijn om te evalueren of het project overeenstemt met de doelstellingen op het gebied van de leningen alsook inzake de samenhang van het ondernemingsplan.

Eénmaal aangenomen, helpt de EIB de projectontwikkelaar met de juridisch-financiële structuur van de operatie.

Men moet rekening houden met een termijn van 6 tot 18 maanden tussen de eerste contacten en de ondertekening van het contract.

Betreffende de intermediaire leningen

De beslissing om de middelen te lenen die door de EIB werden ter beschikking gesteld d.m.v. kredietlijnen behoort toe aan de financiële tussenpersoon.

Projectontwikkelaars die van een EIB-financiering willen genieten voor een project waarvan het bedrag lager ligt dan 25 miljoen euro, worden verzocht rechtstreeks contact op te nemen met de banken en andere betrokken tussenpersonen. Ze moeten hen een gedetailleerde beschrijving van hun investeringsproject, tezamen met de beoogde financiële constructie, overmaken.
Praktische inlichtingen
EIB

Konrad Adenauerlaan, 98-100
2950 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
Contactformulier
Standaardnummer om een personeelslid te contacteren : Tel (+352) 43 79 1.

De EIB heeft sinds april 2015 een operationele vertegenwoordiger voor België in Brussel, bovenop een PR-bureau voor de betrekkingen met de EU.
Robert Schumanplein, 6
1040 Brussel
Dhr. Pierre-Emmanuel NOEL - Tel 02 712 41 11 - brussels@eib.org

De Europese investeringsadvieshub (de « Hub »)

De EIB en de Europese Commissie hebben in het kader van het « Investeringsplan voor Europa » (of Plan Juncker) een Europese investeringsadvieshub opgericht (European Investment Advisory Hub - EIAH).

Deze hub (platform) verleent een « one-stop-shop » voor meer informatie en advies over de ontwikkeling van investeringsprojecten. Het is niet enkel bestemd voor projecten van het Plan Juncker, maar het heeft ook betrekking op andere financieringsvormen dan subsidies.

De site van de EIAH (supra) beschikt over een wizard om de meest geschikte ondersteuning voor het project te vinden.

URBIS is een nieuwe dienst van de EIAH (supra) voor de stedelijke autoriteiten.

Wettelijke en reglementaire bronnen
Wettelijke bronnen

30.01.2020 Europese Investeringsbank, Activiteitenplan 2020, beschikbaar op de site van de EIB.

25.06.2015 Verordening (EU) 2015/1017 van het Europees parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor strategische investeringen, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investeringsprojectenportaal en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1291/2013 en (EU) nr. 1316/2013 – het Europees Fonds voor strategische investeringen (P.B.E.U., 01.07.2015, L169/1).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr. 293053

26.10.2012 Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (P.B.E.U., 26.10.2012, C326/47). [Protocol (nr. 5) betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank]
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr. 245319

Websites


- Site van de Europese Investeringsbank (EIB)
- Site van het Europees exepertisecentrum op het gebied van publiek-private partnerschappen (EPEC)
- site van het programma EIB-Belfius « Smart City & Sustainable Development »
Commentaar
De directe leningen van EIB zijn eerder bestemd voor de grote gemeenten of intercommunales wiens investeringen de nodige kritieke massa kunnen bereiken.

De voordelen van deze directe leningen zijn :
- een publieke erkenning
- gediversifieerde financieringsbronnen
- de relatieve eenvoudigheid (o.m. geen openbare aanbesteding)

Kaderleningen kunnen gebruikt worden om verschillende projecten van een strategie te financieren. Het is een geschikte manier voor een stad of gemeente om verschillende projecten te groeperen. De lening beoogt de uitvoering van de strategie en er is steeds de mogelijkheid om de gefinancierde projecten, met het akkoord van de EIB, aan te passen.

De EIB verwacht in ieder geval van de begunstigden van deze leningen dat de investeringen deel uitmaken van een strategie, zoals bv. de Conventie van de burgemeester. De aanwijzing van één aanspreekpunt op administratief niveau (deel- of voltijds) is voor de EIB zeer belangrijk.


Voorbeelden van projecten


Enkele voorbeelden van projecten in het BHG :
- een lening van 600 miljoen euro aan de Franse Gemeenschap (FWB) voor de modernisering van de
  Brusselse en Waalse scholen
- een lening van 250 miljoen euro aan Vivaqua (ex-Hydrobru) voor de modernisering van het Brussels
  rioleringsnetwerk
- een lening van 100 miljoen euro aan de ziekenhuisgroep CHIREC voor de bouw van een energie-efficiënte
  ziekenhuis op de site Delta in een strategisch te revitaliseren zone

De verschillende tools voor de stedelijke zones die door de EIB worden voorgesteld, worden met voorbeelden gepresenteerd en geïllustreerd in deze brochure (beschikbaar in het Frans).

Europees investeringsprojectenportaal

De Europese Commissie heeft tevens, in het kader van het Plan Juncker, het « Europese investerings-projectenportaal » (EIPP) opgericht om projectontwikkelaars te helpen bij het zoeken naar potentiële investeerders (EIB of andere) door hen meer zichtbaarheid te geven.

Het gaat om projecten van meer dan 10 miljoen euro die binnen één van de genoemde sectoren van het Plan Juncker vallen (cf. lijst in art. 9(2) van Verordening (EU) 2015/1017, supra).

Men kan een project indienen via dit formulier.


De openbare entiteiten zijn vrijgesteld van administratiekosten bij het indienen van een dossier.

Meer informatie (in het Engels) op de site van het EIPP.

Datum van de laatste update
05-03-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links