Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
EFRO - Urban Innovative Actions : 5de projectoproep
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Preventie en veiligheid, Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Werkgelegenheid, Investeringen van openbaar nut, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 12 december 2019 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Europese commissie lanceert een vijfde projectoproep in het kader van het initiatief « Urban Innovative Actions » (hierna UIA genoemd).

Het UIA-initiatief wordt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gefinancierd, in het kader van art. 8 van het EFRO-reglement (infra). Het EFRO bestaat weliswaar grotendeels uit nationale enveloppen, maar er bestaan ook Europese enveloppen van het EFRO voor programma’s betreffende de Europese Territoriale Samenwerking en de hieraan verbonden « innovatieve acties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling » (artikel 8 van het EFRO-reglement, infra). Meer informatie in de fiche betreffende de Europese Structuur- en Investeringsfondsen : cf. ESIF (2014-2020).

Deze UIA's omvatten proefprojecten voor het vaststellen of beproeven van nieuwe oplossingen voor het aanpakken van uitdagingen die verband houden met duurzame stedelijke ontwikkeling en die van belang zijn op EU-niveau. Stedelijke autoriteiten zouden deze kans die het UIA-Initiatief biedt, moeten aangrijpen om van ‘gewone projecten’ (die zouden kunnen worden gefinancierd door ‘traditionele’ financieringsbronnen, waaronder reguliere EFRO-programma's) over te gaan naar projecten waarbij risico wordt genomen en ambitieuze en creatieve ideeën worden omgezet in prototypes die kunnen worden getest in reële stedelijke omgevingen. De selectiecommissie van het UIA-Initiatief zal overlappingen met andere Europese programma’s trachten te vermijden bij het selecteren van projecten.

De projecten moeten dus :
- innoverend zijn, i.e. voorheen noch getest noch uitgevoerd geweest zijn in om het even welke Europese stad
- gebaseerd zijn op een participatieve aanpak
- een meetbare impact hebben in verhouding met het beoogde doel
- duurzame oplossingen ontwikkelen die overdraagbaar zijn in andere Europese steden

De thema’s voor deze projectoproep zijn de volgende :
- luchtkwaliteit
- circulaire economie
- demografische veranderingen
- cultuur en cultureel erfgoed

Meer informatie over de thema’s in Sectie 3 van de « Terms of Reference » (infra).

De stedelijke autoriteiten die een aanvraag willen indienen in het kader van een UIA-projectoproep moeten één van de bovenvermelde thema’s kiezen. Aangezien er naar een geïntegreerde benadering moet worden gestreefd om de geïdentificeerde uitdagingen doeltreffend aan te pakken, hebben de aanvragers in het aanvraagformulier de mogelijkheid om de verbanden met en de externe effecten op andere thema’s en beleidsterreinen te beschrijven.

Opgelet: aangezien het UIA-initiatief gefinancierd wordt door het EFRO moet het project als geheel de thematische doelstellingen en de investeringsprioriteiten van het EFRO onderschrijven. Het UIA kan desalniettemin een project ondersteunen die normaal gesproken door het Europees Sociaal Fonds (ESF) zou gesubsidieerd worden, op voorwaarde dat :
1. de kennis die door het project als geheel wordt gegenereerd, daadwerkelijk bijdraagt aan de thematische doelstellingen en investeringsprioriteiten van het EFRO; en
2. het project niet overwegend gericht is op een activiteit die doorgaans onder het ESF valt.

Meer informatie m.b.t. de thematische doelstellingen van de twee fondsen in de fiche « ESIF (2014-2020) » (supra).
Toekenningsvoorwaarden
Toelatingscriteria

Projectleider

Komen in aanmerking om een dossier in te dienen :
- de stedelijke autoriteiten (steden en gemeenten) met min. 50.000 inwoners.  In het BHG : de stad
  Brussel, Schaarbeek, Anderlecht, Sint-Jans-Molenbeek, Elsene, Ukkel, Vorst en Sint-Lambrechts-Woluwe
  (cf. ook de rubriek « Commentaar », infra)
- de groeperingen van stedelijke autoriteiten met in totaal min. 50.000 inwoners.  Voor verenigingen
  en/of groeperingen van stedelijke autoriteiten die geen juridische status als georganiseerde agglomeratie
  hebben, moeten de stedelijke autoriteiten één stedelijke hoofdautoriteit en daarnaast stedelijke partner-
  autoriteiten aanwijzen.  Het UIA-secretariaat beveelt max. 3 stedelijke autoriteiten aan voor aangrenzende
  territoria. 
Voor meer details : cf. Sectie 2 van de « Terms of reference » (infra).

De OCMW’s komen als zodanig niet in aanmerking om een project in te dienen, maar mogen « uitvoerende partners » (delivery partner) zijn en een deel van de subsidies ontvangen.

Een stedelijke autoriteit of een vereniging/groepering mag in het kader van deze projectoproep slechts één projectvoorstel indienen.  Opgelet : een gemeente kan slechts betrokken zijn bij één projectvoorstel, hetzij als stedelijke hoofdautoriteit hetzij als stedelijke partnerautoriteit.

Enkel de stedelijke autoriteiten uit de EU-lidstaten komen in aanmerking.

Partners

Het project moet gebaseerd zijn op een sterke lokaal partnerschap, bestaande uit :
- de stedelijke (hoofd-)autoriteit die het subsidiecontract ondertekent, de financiële en juridische
  verantwoordelijkheid draagt en de EFRO-subsidie ontvangt om deze te verdelen onder de andere partners
- de stedelijke partnerautoriteiten (zoals de verenigingen van stedelijke autoriteiten) die verantwoordelijk
  zullen zijn voor de uitvoering van de concrete activiteiten en die recht zullen hebben op een deel van het
  projectbudget, moeten zich verantwoorden voor de kosten die zij maken voor de uitvoering van de
  activiteiten
- de uitvoeringspartners (zoals de : instellingen, agentschappen, organisaties, private partners of
  verenigingen met rechtspersoonlijkheid) die een actieve rol spelen in de uitvoering van het project en
  die een deel van de subsidie kunnen krijgen
- een bredere groep belanghebbenden die bij de conceptie en de uitvoering van het project betrokken
  worden (de vertegenwoordigers van het doelpubliek inbegrepen), maar die niet rechtstreeks een rol
  spelen en dus geen deel van de subsidie krijgen

Consultants kunnen geen “partner” zijn.

Er wordt noch vereist noch verwacht dat het partnerschap transnationaal moet zijn. Cf. voorbeelden van partnerschapstructuren in Sectie 2.1.3 van de « UIA Guidance » (infra).

Subsidiabele activiteiten

Het project moet gestructureerd worden in werkpakketten (« work package » of WP in het Engels) zoals vermeld in de aanvraagformulier :
WP1 : Projectvoorbereiding
WP2 : Projectmanagement
WP3 : Communicatie
WP 4 tot 7 : uitvoering van het project > elke WP moet een concrete realisatie tot stand brengen
WP 8 : Investeringen (niet verplicht) > Opgelet, de investeringen zullen enkel gefinancierd worden in de mate
dat ze noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de realisaties en de resultaten van het project
WP 9 : Afsluiting en kennisoverdracht
Voor meer informatie : cf. Sectie 2.2 van de « UIA Guidance » (infra).

Elk project zal over een UIA-expert beschikken waarvan de kosten gedekt zijn door het initiatief (en dus niet in het budget van het project zullen opgenomen worden).

Looptijd

De looptijd van het project bedraagt max. 3 jaar (uitzonderlijk 4 jaar).

Toekenningscriteria

Innovatief karakter, kwaliteit van het partnerschap, meetbaarheid van de resultaten, overdraagbaarheid en omzetting, kwaliteit van het project.

Meer informatie in Sectie 3.2 van de « UIA Guidance » (infra).
Bedrag en betaling
Budget

Indicatief budget voor deze projectoproep : 50 miljoen euro.

Subsidiebedrag

De bijdrage van het EFRO mag max. 5 miljoen euro per project bedragen en max. 80% van de totale subsidiabele kosten uitmaken.

Iedere partner die EFRO-subsidie ontvangt, moet daarnaast zelf een publieke of particuliere bijdrage (ten minste 20%) inbrengen, hetzij uit eigen middelen hetzij uit andere bronnen (maar geen EU- fondsen) om de begroting sluitend te krijgen. De bijdrage van de partners kan in geld of in natura zijn.

Opgelet :
- onbetaald vrijwilligerswerk komt niet in aanmerking onder de UIA-subsidiabiliteitsregels, terwijl betaald
  personeel moet worden beschouwd als een bijdrage in geld
- bijdragen in natura zijn o.m. : goederen, gebouwen, uitrustingen, studies en externe diensten of huur die ter
  beschikking worden gesteld (cf. Sectie 4.5.3 van de « UIA Guidance », infra). In voorkomend geval moet de
  overheidsfinanciering de EU-regels i.v.m. staatssteun respecteren.

Er bestaat geen minimale schaalgrootte voor projecten, maar kleine projecten (bv. minder dan 1 miljoen euro aanvragen aan het EFRO) maken echter minder kans om geselecteerd te worden omdat ze minder impact hebben.

Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van de reële kosten van de begunstigden (en te rechtvaardigen). De voorbereiding van het project (WP1, i.e. voor het indienen van het project) en de afsluiting van het project (WP9) zijn echter gedekt door vaste bedragen van respectievelijk 16.000 euro en 12.000 euro.

Subsidiabele kosten

Alle uitgaven in verband met de uitvoering van de UIA-projecten zijn subsidiabel zoals bepaald in de
“UIA Guidance” (infra) en op basis van de volgende begrotingslijnen :
- personeelskosten (voltijds of halftijds tewerkgesteld i.h.k.v. het project)
- kantoor- en administratieve kosten
- reis- en verblijfkosten
- externe expertise en diensten (waaronder opleiding, studies, vertalingen, deskundigen, consultants, prijs, …)
- uitrustingen noodzakelijk voor de uitvoering van het project of gelinkt aan het investeringsproject
- infrastructuur en bouwwerkzaamheden : aankoop van terrein, bouwrijp maken van de site, renovatie,
  bouw, …

De kantoor- en administratieve kosten worden automatisch gedekt door een forfaitair bedrag gelijk aan 15% van de personeelskosten en moeten niet tot in de details gerechtvaardigd worden. In ieder geval moeten alle bewijskosten gedurende 4 jaar bewaard worden na de betaling van de subsidie.

Meer informatie betreffende de subsidiabiliteitsregels voor de uitgaven in Sectie 4 van de « UIA Guidance » (infra).

Betaling

De uitbetaling van de subsidie is in principe gebaseerd op voorschotbetalingen vanuit het EFRO :
- Binnen de 90 dagen volgend op de ondertekening van het Subsidiecontract wordt een eerste voorschot
  (50% van de EFRO-subsidie) overgemaakt aan de stedelijke autoriteit
- Na indiening en goedkeuring van een tussentijdse voortgangsrapport, dat de gecontroleerde projectuitgaven
  bevat, wordt een tweede voorschot (30% van de EFRO-subsidie) uitbetaald aan de belangrijkste stedelijke
  autoriteit
- Na goedkeuring van het eindrapport, dat ook de gecontroleerde projectuitgaven bevat, wordt een derde
  EFRO-betaling gedaan (20%)
- Na indiening en goedkeuring van het inhoudelijk eindrapport wordt de laatste EFRO-betaling aan het project
  gedaan

Voor meer details : cf. Sectie 1.7 van de « Terms of reference » (infra).
Procedure
Indienen van het project

De projecten moeten online via het « Electronic Exchange Platform » worden ingediend :
- het aanvraagformulier (een model in word-formaat is beschikbaar, infra)
- de gescande en ondertekende Eigen Verklaring

Het aanvraagformulier en de Eigen Verklaring moeten uiterlijk op 12 december 2019 om 14h00 (Brusseluur) ingediend worden.

De initiatiefnemers worden verzocht om het aanvraagformulier in helder Engels in te vullen, hoewel het ook in een van de andere officiële EU-talen mag worden ingediend. De strategische en operationele beoordeling van de ingediende aanvraagformulieren zal plaatsvinden op basis van de Engelse versie (aanvraagformulieren in een andere taal zullen in opdracht van het Permanent Secretariaat (PS) door een extern vertaalbureau in het Engels worden vertaald). Er worden geen garanties gegeven ten aanzien van de kwaliteit van de vertaling.

Zie ook het artikel « How to make your application stand out ? insider tips by UIA Finance Coordinator » van 26/10/2016 voor bijstand om het formulier in te vullen.

Kalender

- 16/09/2019 : lancering van de projectoproep
- 10/2019 – 12/2019 : seminaries en webinars voor de initiatiefnemers van het project
- 12/12/2019 : uiterste indieningsdatum voor de aanvraagformulieren
- 06/2020 : indicatieve datum voor de eindbeslissing van de goedgekeurde projecten
- 01/07/2020 : officiële startdatum van de goedgekeurde projecten

Zie ook deze webpagina op de UIA-site over de levenscyclus van het project.
Praktische inlichtingen
Secretariaat van het initiatief

De autoriteitsbeheerder is de Franse regio Hauts-de-France waar het permanent secretariaat gevestigd is.

Om contact op te nemen met het team : Mailinglijst van het Team  –  Tel +33 (0)3 61 76 59 34

Brussels contactpunt voor dit programma

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Cel EFRO
Vooruitgangstraat, 80
1035 Brussel

Tel 02 204 17 61  -  efro@gob.brussels


Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Bronnen voor de projectoproep

Het aanvraagdossier voor de tweede projectoproep voor UIA bestaat uit :
- de « Terms of Reference » beschikbaar in alle EU-talen op deze webpagina (Punt 2, selecteer uw taal)
- een « werkdocument van het aanvraagformulier » (enkel beschikbaar in het Engels)
- de « concordantietabel van Eurostat » om na te gaan of de gemeente al dan niet in aanmerking komt

Daarnaast zal de « UIA Guidance » (versie 16/09/2019, alleen beschikbaar in het Engels) veelvuldig moeten geraadpleegd worden voor wat betreft de algemene regels van het UIA-initiatief.

Alle documenten zijn ook te vinden op de UIA-website.

Wettelijke referenties


22.08.2017 Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2056 van de Commissie tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 522/2014 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de gedetailleerde regels met betrekking tot de beginselen voor de selectie en het beheer van innovatieve acties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling die ondersteund moeten worden door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (P.B.E.U., 11.11.2017, L294).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 315921

11.03.2014 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 522/2014 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van de gedetailleerde regels met betrekking tot de beginselen voor de selectie en het beheer van innovatieve acties op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling die ondersteund moeten worden door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (P.B.E.U., 20.05/2014, L148/1).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 284130


17.12. 2013 Verordening (EU) nr 1301/2013 van het Europees parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid", en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 (P.B.E.U., 20.12.2013, L347/289). [Art. 8]
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 283584

Andere bronnen

Werkdocument van de Europese commissie betreffende een overzicht van de belangrijkste elementen van de stedelijke innovatieve acties (enkel in het Engels beschikbaar op de site van het DG REGIO).

Commentaar
In aanmerking komende gemeenten

Volgens de Eurostat-tabel, verkregen door het UIA-secretariaat, komen Sint-Gillis en Jette niet in aanmerking (ondanks een bevolkingsaantal van meer dan 50.000 inwoners). Indien deze gemeenten interesse hebben om een project in te dienen, dan kan hun dossier aan het Secretariaat (supra) voorgelegd worden.

Innovatief karakter van het project

De innovatie mag betrekking hebben op producten, diensten of toepassingen. Het moet een impact hebben op Europees niveau :
- ofwel in de zin van een revolutie (een methode die voorheen nooit getest werd)
- ofwel in de zin van een evolutie (de combinatie van bestaande elementen en/of het toevoegen van
  een element aan bestaande praktijken, een schaalverandering, traditionele methoden testen op verschil-
  lende doelgroepen)


Het is aanbevolen om met Deel C van het aanvraagformulier te beginnen omdat dit deel doorslaggevend zal zijn.  In het bijzonder rubriek C.1.3. betreffende het innovatief karakter van het project dat een « bench-
marking »-oefening oplegt, d.w.z. een juist beeld schetsen van het project (bestaande projecten).

Zijn o.m. nuttig voor deze oefening : de bestaande gegevensbanken over Europese projecten die in de rubriek « Commentaar » van de volgende fiches vermeld worden : URBACT III, LIFE (2014 - 2020) en HORIZON 2020 (2014 - 2020)
Datum van de laatste update
13-12-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links