Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Urbact III : Actie-Planning Netwerken
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW
Materie(s)
Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Werkgelegenheid, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 17 april 2019 afgesloten.

Het betrof de laatste projectoproep voor de periode 2014-2020.

De fiche blijft ter informatie online.

De Europese Unie lanceert een nieuwe projectoproep voor de oprichting van 23 Actie-Planning Netwerken in het kader van het URBACT-programma.

URBACT III is een interregionaal samenwerkingsprogrammma op het gebied van stedelijke ontwikkeling, in het kader van de Europese territoriale samenwerking (ETS). Voor meer informatie : cf.  programmafiche URBACT III.

De « Actie-Planning Netwerken » (« action planning network ») zijn bedoeld om het ontwerp van de actieplannen en de geïntegreerde en duurzame stedelijke strategieën te ondersteunen door :
- zich te baseren op goede praktijken van andere steden
- en door de lokale belanghebbenden erbij te betrekken (lokale actiegroepen)

De netwerken worden georganiseerd in 2 fasen :
 1. Fase 1 Voorbereiding : 6 maanden voor
  - tenminste 2 transnationale vergaderingen, voor o.m.
    * een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen om de uitdagingen / problemen op te lossen en
       om een gemeenschappelijke methodologie te ontwikkelen
    * het partnerschap consolideren
  - het opstellen van een studie over de uitgangssituatie door de belangrijkste deskundige
  - de identificatie van de belanghebbenden voor de lokale actiegroep van elke partner
  - het opstellen van de kandidatuur voor fase 2
 2. Fase 2 Implementatie van de activiteiten : 24 maanden
  - op transnationaal niveau : vergaderingen om te leren en kennis uit te wisselen, activiteiten en
    evenementen om oplossingen te identificeren en te delen
  - op lokaal niveau (bij elke partner): vergaderingen van « lokale actiegroepen » met alle belang-
    hebbenden (verschillende diensten van een gemeente, de verkozenen, andere betrokken lokale
    overheden, beheersautoriteiten van de fondsen EFRO en ESF, lokale agentschappen, verenigingen, …)
    voor het opstellen van een geïntegreerd lokaal actieplan
  - het testen van acties op kleine schaal (nieuw)
  - concrete resultaten en aanbevelingen bestemd voor andere steden, politici en Europese organisaties
    die actief zijn in het domein

  Voor meer informatie : cf. Fact Sheet 2A in de Programmahandleiding (cf. programmafiche, supra).
Toekenningsvoorwaarden
Voor alle URBACT-netwerken

Cf. programmafiche (supra).

Specifiek voor deze projectoproep


Partnerschap

Steden uit Noorwegen mogen enkel aan de Actie-Planning Netwerken deelnemen met eigen middelen.

De financieringsmodaliteiten van de Britse partners zullen deel uitmaken van de onderhandelingen over
de « Brexit ».

Totaal aantal partners  
7 tot 10 partners
Geografisch evenwicht
Minimaal :
- 3 steden / gemeenten uit minder ontwikkelde gebieden indien 7 partners

- 4 steden / gemeenten uit minder ontwikkelde gebieden indien 8/9 partners

- 5 steden / gemeenten uit minder ontwikkelde gebieden indien 10 partners
Type

Steden/ gemeenten + max. 2 « andere stedelijke actoren » (cf. definitie in de programmafiche, supra) *

* Het BHG wordt niet als een « andere stedelijke actor » beschouwd in het kader van deze oproep.

Opgelet : een lokale autoriteit kan maar aan 2 netwerken deelnemen en slechts coördinator (« lead partner ») van één netwerk tegelijkertijd zijn in dezelfde projectoproep.

Een tool voor het vinden van partners is beschikbaar op de site van URBACT.

Voor meer informatie betreffende het beheer van de netwerken : cf. Fact Sheet 2E in de Programmahandleiding (cf. programmafiche, supra).

Thema’s

Het vertrekpunt is een probleem of een uitdaging (« policy challenge ») die partners samen willen oplossen of aangaan, zowel op transnationaal als op lokaal niveau.

Deze projectoproep omvat de 10 thematische doelstellingen van het programma (cf. programmafiche, supra). Vanaf de aanvraag voor de eerste fase moet één enkel thematische doelstelling gekozen worden, maar het formulier voorziet tevens de mogelijkheid om de relaties met andere doelstellingen te beschrijven, gezien de vereiste geïntegreerde aanpak.

Het gekozen onderwerp moet ook :
- gelinkt zijn aan de Europese stedelijke agenda
- een meerwaarde leveren in vergelijking met andere URBACT-projecten

Evaluatiecriteria


Cf. Tekst van de projectoproep, pag. 22-24 (infra).
Bedrag en betaling
Voor alle URBACT–netwerken

Onder meer de medefinancieringspercentage door de Europese Unie en de subsidiabele kosten (cf. programmafiche, supra).

Specifiek voor de Actie-Planning Netwerken

Het totaal budget dat in aanmerking komt voor een project (en niet de subsidie) - voor de 2 fasen van het project - bedraagt 750.000 euro.

Voor de eerste fase van het project mag het budget niet hoger liggen dan 150.000 euro.

De gemaakte kosten voor de eerste fase van het project zullen terugbetaald worden, zelfs als het project niet aangenomen wordt voor de tweede fase.

De netwerken zullen ook een bijkomende enveloppe krijgen voor de bijstand van een URBACT-deskundige tot 127.500 euro (100% kosten), waarvan 30.000 euro voor de eerste fase.

Procedure
2 stappen

De selectieprocedure werkt ook in 2 stappen :
1) Presentatie voor een voorstel rond een gemeenschappelijke uitdaging voor de 1ste fase: thematisch,
    aanpak, partnerschap, belangrijkste activiteiten voor fase 1 zowel voor de ontwikkeling van
    het project als voor het beheer van het project, budget voor fase 1
2) Presentatie van een definitief voorstel voor de 2de fase : gedetailleerde presentatie van de doelstellingen
    van het project, de verwezenlijkingen, het werkprogramma, de bijstand van deskundigen,het budget per
    categorie en per partner

Aanvraagdossier voor fase 1


De coördinerende partner (lead partner) van het partnerschap moet :
1. het formulier « fase 1 » uiterlijk op 17 april 2019 om 15h (Brusseluur) elektronisch indienen via
    de online tool SYNERGIE-CTE
2. het volledig aanvraagdossier uiterlijk op 18 april 2019 om 15h (Brusseluur) per email versturen naar
    APN@urbact.eu met de volgende in pdf gescande documenten :
   - het formulier « fase 1 » ingediend via SYNERGIE-CTE en ondertekend door de coördinator van het
     project op het niveau van « coördinerende partner » (administratief niveau)
   - de toezeggingsbrieven ondertekend door een verkozene voor de coördinerende partner en de andere
     partners
   - het CV van de coördinator van het project op het niveau van « coördinerende partner »
   - de CV van de « drie URBACT-deskundigen » voorgesteld voor fase 1 en
   - de intentieverklaringen van deze laatsten

Deze verschillende documenten moeten opgesteld worden volgens de modellen in bijlage bij de tekst van de projectoproep (infra).

De aanvragen moeten in het Engels geschreven zijn.

Kalender

- 17 april 2019 om 15h : uiterste indieningsdatum voor het formulier via SYNERGIE-CTE
- 18 april 2019 om 15h : uiterste indieningsdatum voor de aanvragen per email
- juni 2019 : selectie van de weerhouden voorstellen door het Toezichtcomité
- 10-11 september 2019 : opleiding voor de coördinerende partners en deskundigen (verplicht)

NB. Dit is de laatste projectoproep van de programmaperiode 2014-2020.
Praktische inlichtingen
Cf. Programmafiche (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Specifieke bronnen voor deze projectoproep

Beschikbaar op deze webpagina van de site URBACT (enkel in het Engels):
- de tekst van de projectoproep
- de gids voor de Actie-Planning Netwerken (gedetailleerd maar exhaustief)
- de gids voor SYNERGIE-CTE voor de eerste fase

Andere bronnen betreffende het programma


O.m. de Fact Sheets in de Programmahandleiding (cf. Programmafiche, supra).
Commentaar
Een URBACT-project biedt de gelegenheid om vooruitgang te boeken in een strategische reflectie of om een nieuw beleid voor te bereiden door er belanghebbenden bij te betrekken. Bovendien kan een URBACT-actieplan een troef zijn om een ander Europees project te verwezenlijken.  Cf. Programmafiche (supra).

Datum van de laatste update
29-04-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links