Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
URBACT III
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW
Materie(s)
Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Werkgelegenheid, Groene ruimten, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
URBACT is een interregionaal samenwerkingsprogrammma op het gebied van stedelijke ontwikkeling, in het kader van de Europese territoriale samenwerking (ETS).

De Europese territoriale samenwerking (ETS) wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat tevens het operationeel programma EFRO van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financiert (cf. synoptisch tabel).

URBACT III is de 3de generatie van het programma voor de periode 2014-2020. URBACT III ondersteunt de uitwisseling van kennis en goede praktijken tussen steden om een duurzame en geïntegreerde stedelijke ontwikkeling te promoten door de sociale, economische en ecologische dimensies te combineren. Volgens het Charter van Leipzig (infra), gebeurt de geïntegreerde stedelijke ontwikkeling d.m.v. de verticale en horizontale integratie van het beleid en de acties, ontwikkeld en uitgevoerd door een participatieve aanpak die alle belanghebbenden omvat.

URBACT financiert activiteiten voor de uitwisseling van goede praktijken, maar niet de implementatie van actieplannen of pilootprojecten.

Drie soorten stedelijke netwerken kunnen ondersteund worden met projectoproepen, 2 ervan zijn nieuw bij URBACT III in vergelijking met het vorige programma :

Soort netwerk

Doelstelling

Voor wie ?

Actie-Planning Netwerk
 (action planning     network)

 
= netwerk
URBACT II

De actieplannen en de duurzame stedelijke strategieën ondersteunen door:
- zich te baseren op de goede praktijken van andere steden
- en door de lokale betrokken partijen (lokale actiegroepen) of landelijke actoren voor een partnerschap landelijk-stedelijk erbij te betrekken

Steden die gemeenschappelijke stedelijke belangen delen en deze willen aanpakken door geïntegreerde oplossingen te ontwikkelen.

 

Implementatie
Netwerk
(implementation network)

 

De implementatie verbeteren  (controle, participatieve aanpak, …) van de actieplannen en de geïntegreerde en duurzame stedelijke strategieën (en niet de financiering van de implementatie zelf !).

Steden die reeds een geïntegreerde stedelijke strategie hebben (actieplan URBACT of ander) en die verzekerd zijn van andere financieringen (Europese inbegrepen) voor de implementatie.

Transfer Netwerk
(transfert network)

 

 

De steden ondersteunen om goede specifieke praktijken te transfereren teneinde de implementatie van het actieplan en de geïntegreerde en duurzame stedelijke strategieën te verbeteren.

Steden die een praktische geïntegreerde stedelijke ontwikkeling geïdentificeerd hebben in een andere Europese stad en deze wensen te transfereren.

 

URBACT streeft tevens 2 andere doelstellingen na :
- de capaciteiten van de betrokken steden in het programma versterken door hen uit te nodigen op nationale
  en transnationale seminaries
- kennis kapitaliseren en ze aan alle lokale actoren verspreiden, ook aan diegene die niet aan het programma
  deelnemen, d.m.v. publicaties en evenementen rond het programma

M.b.t. de thema’s, URBACT omvat alle thema’s van de Europese structuur- en investeringsfondsen, (ESIF), maar 70% van het URBACT-budget zal gebruikt worden voor projectoproepen met volgende volgende thematische doelstellingen (TD) :
- TD1 versterking van onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie
- TD4 ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie in alle bedrijfstakken
- TD6 behoud en bescherming van het milieu en bevordering van efficiënt gebruik van hulpbronnen
- TD8 bevordering van duurzame en kwalitatief hoogstaande werkgelegenheid en ondersteuning van
  arbeidsmobiliteit
- TD9 bevordering van sociale inclusie en bestrijding van armoede en discriminatie
De overblijvende 30% zullen beschikbaar zijn voor volgende thema’s :
- TD2 verbetering van de toegang tot en het gebruik en de kwaliteit van ICT
- TD3 vergroting van de concurrentiekracht van KMO’s
- TD5 bevordering van de aanpassing aan de klimaatverandering, risicopreventie en -beheer
- TD7 bevordering van duurzaam vervoer en opheffing van knel­punten in centrale netwerkinfrastructuren
- TD10 investering in onderwijs, opleiding en beroepsopleiding voor vaardigheden en een leven lang
  leren

Deze thematische doelstellingen gelden voor alle Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESIF).

Voor meer uitleg over deze thema’s : cf. fiche 1 in de programmahandleiding, pag. 7-11 (infra).
Toekenningsvoorwaarden
URBACT richt zich tot :
- de 27 lidstaten van de Europese Unie
- de « andere partnerlanden »: Zwitserland en Noorwegen nemen 50% van de onkosten van de partners
  voor hun rekening
- de kandidaatlidstaten en mogelijke kandidaatlidstaten (cf. woordenlijst), waarvan de uitgaven gedekt worden
  door het Instrument voor pretoetredingssteun
- alle andere landen in de wereld op eigen kosten

Opgelet: voor het minimum aantal partners en de coördinator komen enkel de lidstaten van de EU en de partnerlanden in aanmerking.

Onderstaande voorwaarden richten zich tot de netwerken (en onrechtstreeks de opleidingen voor de leden van de netwerken).

Looptijd

De netwerken hebben een looptijd van 2,5 jaren, onderverdeeld in 2 fasen :
1) Voorbereidingsfase : 6 maanden
2) Implementatiefase : 24 maanden

In aanmerking komende begunstigden

De begunstigden zijn onderverdeeld in 2 categorieën, de 2de categorie komt minder in aanmerking :
1) Steden o.m. :
    - steden en gemeenten (geen bevolkingsdrempel)
    - gemeentelijke arrondissementen (bv. Parijs of Rijsel)
    - grootstedelijke agglomeraties /groepen van gemeenten (cf. BHG)
2) Andere stedelijke actoren:
    - lokale agentschappen opgericht en gedeeltelijk of volledig gefinancierd door een lokale autoriteit voor
      de implementatie van een specifiek beleid (cf. OCMW’s en lokale missies)
    - provinciale, regionale en nationale autoriteiten bevoegd op het gebied van stedelijk beleid (komen niet in
      aanmerking
voor Transfer Netwerken, cf. fiche supra)
    - universiteiten en onderzoeksinstellingen (komen niet in aanmerking voor Transfer Netwerken, cf. fiche
      supra)

Alle begunstigden moeten publieke rechtspersonen of gelijkwaardig zijn (cf. woordenlijst, supra). 

In geval van twijfel kunnen de andere begunstigden het URBACT-secretariaat contacteren om na te gaan in welke mate ze in aanmerking komen, door de statuten over te maken (in de taal van het land).

Het partnerschap moet volgende coördinatoren identificeren :
- een « coördinerende partner » (lead partner) die de financiële en juridische verantwoordelijkheid van
  het project draagt
- de « partners van het project » (project partner)
- een deskundige coördinator (lead expert) geselecteerd in de gegevensbank van deskundigen van URBACT
  (de deskundige mag ook vrijblijvend postuleren om in deze gegevensbank opgenomen te worden) en indien
  nodig bijkomende ad hoc deskundigen.


Opgelet : een lokale autoriteit mag maar aan 2 netwerken deelnemen en slechts coördinator (« lead partner ») van één netwerk tegelijkertijd zijn (voor dezelfde projectoproep).
Bedrag en betaling
Het URBACT-programma beschikt over een totaal budget van 74,3 miljoen euro voor 2014-2020 (in aanmerking komende uitgaven tot in 2023).  Meer dan de helft van het budget wordt gewijd aan activiteiten van steden en meer dans 40% aan activiteiten inzake capaciteitsopbouw.

Het programma voorziet om 70 netwerken te financieren tegen 2023.

Het medefinancieringspercentage bedraagt :
- 70% voor de steden van de regio’s die beschouwd worden als « meer ontwikkelde regio’s » zoals het BHG
- 85% voor de steden van de regio’s die beschouwd worden als « overgangsregio’s » en « minder ontwikkelde
  regio’s »
(cf. kaart, infra).

De subsidiabele kosten zijn :
- de personeelskosten gebruikt door de partners voor de uitvoering van het project (voltijds of pro rata
  op basis van een timesheet)
- kantoor- en administratiekosten (huur, elektriciteit, kantoorbenodigdheden, …): forfait van 3% van de
  personeelskosten
- reis- en verblijfkosten (vnl. voor de transnationale activiteiten, minder voor de lokale actiegroepen)
- externe expertise (URBACT-deskundigen buiten beschouwing gelaten) en diensten (waaronder de huur
  van een zaal, de vertaling, catering indien nodig, …)
- uitrusting (kantoor- en informaticamateriaal) indien gerechtvaardigd voor de coördinatie en het financieel
  beheer van het project, en enkel voor de tweede fase van het project

De beheerkosten van het project (combinatie van personeelskosten en kosten voor externe expertise) mogen niet meer dan 40% van het budget bedragen).

Een aanvullende enveloppe wordt aan het budget toegevoegd voor de bijstand van een URBACT-deskundige. Het betreft een deskundige URBACT-coördinator (lead expert) en indien nodig andere deskundigen (fase 2) om een expertise te bieden voor transnationale uitwisselingsactiviteiten, thema’s en deelnemingsmechanismen.

Elke partner moet voor de betaling en de uitgaven een specifieke bankrekening openen. De uitgaven zullen terugbetaald worden op basis van tussentijdse verslagen en van het eindverslag.


Voor meer informatie : cf. fiches 2 E en 2 F in de programmahandleiding (infra).

De begunstigden van de netwerken zullen van de steun van het URBACT-secretariaat kunnen genieten (tools, methoden, opleiding, …).
Procedure
De aanvragen moeten uitsluitend in het Engels ingediend worden via de online tool SYNERGIE-CTE.

De selectieprocedure bestaat uit de volgende 2 fasen :
1) Presentatie van een voorstel rond een gemeenschappelijk belang: de geselecteerde voorstellen beschikken over 6 maanden voor de oprichting van het netwerk (fase 1)
2) Presentatie van een definitief voorstel : de geselecteerde voorstellen beschikken over 2 jaren voor de implementatie (fase 2)

Voor de 2 fasen : de ontvankelijkheid van de projecten wordt eerst gecontroleerd door het URBACT-secretariaat, vervolgens geëvalueerd door een panel van externe deskundigen en uiteindelijk geselecteerd door het Toezichtcomité bestaande uit vertegenwoordigers van de programmalanden.
Voor meer informatie : cf. fiche 2D van de programmahandleiding (infra).

Praktische inlichtingen
Contactpunt voor het BHG

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Cel EFRO
Vooruitgangstraat, 80
1035 Brussel

Dhr. Florian GENOT  -  Tel 02 800 38 64  -  fgenot@gob.brussels

Nationaal contactpunt

ULiège LEPUR
Quartier Polytech 1
Allée de la découverte 9
Sart Tilman
4000 Liège

Mevr. Zoé LEJEUNE  -  Tel 04 366 93 99  -  zoe.lejeune@uliege.be


Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Specifieke bronnen voor URBACT

Operationeel programma URBACT III (2014 – 2020) goedgekeurd door de Europese commissie (samenvatting in het Engels).

Programmahandleiding : versie 11 van februari 2020.

Kaart met de in aanmerking komende regio’s
voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (2014 – 2020) volgens de verschillende ontwikkelingsniveaus.

Gemeenschappelijke bronnen voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF)

17.12.2013 Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (P.B.E.U., 20.12.2013, L347/320).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 283563

17.12.2013 Verordening (EU) Nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (P.B.E.U., 20.12.2013, L347/259).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 283595

24.6.2014 Uitvoeringsbesluit van de Commissie tot vaststelling van de lijst van samenwerkingsprogramma's en het totaalbedrag van de totale steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling voor elk programma in het kader van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” voor de periode 2014 tot 2020 (P.B.E.U., 24.06.2014, L183/75).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 285042

Andere bronnen

Charter van Leipzig over de duurzame Europese stad beschikbaar op de site van de Europese Commissie.

03.03.2010 EUROPA 2020 Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei
(COM/2010/2020/definitief).
Commentaar
Dit programma is een goed begin voor Europese projecten, want :
- het raakt aan verschillende stedelijke thema’s
- het legt de nadruk op capaciteitsopbouw en opleiding
- het uitgangspunt is niet een precies idee voor een project, maar een probleem dat opgelost moet worden
- het maakt het mogelijk om een actieplan op te stellen, hetgeen dikwijls vereist is in andere Europese
  programma’s

Het programma heeft, tot op een zekere hoogte, overeenkomsten met de Agenda’s 21.


De website van URBACT III is een waardevolle informatiebron voor :
- het raadplegen van voormalige en lopende projecten
- documentatie vinden inzake stadsrenovatie en o.m. « Een juist beeld over de duurzame rehabilitatie van
  stedelijke gebieden
» (in het Engels)
- het raadplegen van projectoproepen

- het bijwonen van evenementen over het programma of lopende projecten
- het zoeken naar contacten in de « URBACT Community » (deelnemers van voormalige netwerken en nog
  lopende netwerken, thematische deskundigen en leden van het secretariaat)
- het vinden van een antwoord op uw vragen (FAQ)


Het URBACT-secretariaat en de nationale contactpunten (regionaal in België) kunnen helpen bij het vormen van netwerken.

Enkele voorbeelden van Brusselse URBACT II-projecten : 2nd chance (Brussel) en Making spend matter (Schaarbeek).
Datum van de laatste update
14-05-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links