Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
INTERREG NOORDWEST-EUROPA
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Intercommunales
Materie(s)
Huisvesting, Mobiliteit, Werkgelegenheid, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp
INTERREG NOORDWEST-EUROPA (NWE) is één van de transnationale samenwerkingsprogramma’s (INTERREG B) in het kader van de Europese territoriale samenwerking (ETS).

De Europese territoriale samenwerking (ETS) wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), dat tevens het operationeel programma EFRO van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest financiert (cf. synoptisch tabel en fiche ESIF 2014-2020).

Het programma ondersteunt samenwerkingsprojecten : uitwisselingen van goede praktijken, maar voornamelijk meer operationele projecten, waaronder innovatie demonstratieprojecten.  De projecten moeten gericht zijn op toegepast onderzoek en een test- of een implementatiefase voorzien.

Het programma bestaat uit 3 prioritaire assen die elk onderverdeeld zijn in 1 of 2 specifieke doelstellingen (SD) :
As 1. Innovatie [33% van het budget voor ong. 25 projecten (doelstelling)]
SD 1 : versterken van het innovatievermogen van de bedrijven in heel NWE (waaronder sociale innovatie)
Het secretariaat van het programma heeft een specifieke richtsnoer gepubliceerd voor de projecten op het gebied van sociale innovatie die o.m. relevant kan zijn voor de integratie van vluchtelingen en migranten.
As 2. Koolstofarme economie [37% van het budget voor ong. 17 projecten (doelstelling)]
SD 2 : Bevorderen van de implementatie van CO2-, energie- en klimaatbeleid om zo de uitstoot van broeikasgassen in NWE terug te dringen
SD 3 : Bevorderen van de invoering van koolstofarme technologieën, producten, processen en diensten in sectoren met goede mogelijkheden voor energiebesparing om zo de uitstoot van broeikasgassen in NWE terug te dringen
SD 4 : Bevorderen van de implementatie van transnationale koolstofarme oplossingen in vervoerssystemen om zo de uitstoot van broeikasgassen in NWE terug te dringen
As 3. Efficiënt gebruik van hulpbronnen en grondstoffen [24% van het budget voor ong. 20 projecten (doelstelling)]
SD 5 : Optimaliseren van het (her)gebruik van grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen in NWE

Een project moet bijdragen aan ÉÉN specifieke doelstelling van het programma.

Het budget mag investeringen omvatten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het project als piloot- of demonstratieproject met een transnationale dimensie.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De partnerschappen kunnen overheidsinstanties, universiteiten, onderzoek- en ontwikkelingscentra, vzw’s en privé-partners omvatten.  Alleen een actor zonder winstoogmerk (non profit-actor), waaronder de overheidsinstanties, kan als coördinator van een project optreden.

Privaatrechtelijke en openbare entiteiten waarvan de statutaire activiteiten gerelateerd zijn aan het beheer van het project (als consultanten) komen niet in aanmerking als partners. De partners van het project mogen een contract afsluiten met juridische of financiële adviesdiensten op basis van een overheidsopdracht (en deze uitgaven worden beschouwd als subsidiabele uitgaven).

Aantal partners

Bij de projecten moeten partners uit minstens 3 verschillende landen betrokken worden (vaak meer, in overeenstemming met het project), waarvan ten minste 2 uit de in aanmerking komende zone voor het programma. De projecten uit de vorige periode bestonden gemiddeld uit 9 partners.

Bij het indienen van het eerste dossier (cf. procedure, infra) moeten niet alle partners geïdentificeerd zijn, maar men moet er ten minste 3 hebben en men moet het type en de afkomst van de andere gezochte partners identificeren.

Het is wel vereist om vanaf de eerste stap de coördinator te identificeren (die achteraf kan veranderen). Alle partners moeten geïdentificeerd zijn voor de tweede stap en er moeten minstens 2 partners blijven uit het eerste dossier.

Geografische zone

Cf. kaart op de site van het programma (infra) voor de in aanmerking komende zone.

Het is mogelijk om partners buiten deze zone als « gelijkgestelde partners » bij het project te betrekken, mits goedkeuring van het INTERREG ENO-secretariaat (deze goedkeuring is niet nodig voor een andere regio van een land uit een zone die in aanmerking komt).

Looptijd van het project

De looptijd om de doelstellingen van het project te bereiken moet zo kort mogelijk zijn.
Aanbevolen looptijd : 30 tot 36 maanden.
Alle projecten moeten uiterlijk op 31 december 2022 afgerond zijn.
Bedrag en betaling
Het programma beschikt over een budget van ongeveer 372 miljoen euro van het EFRO.

Het medefinancieringspercentage (van het project door de Europese Unie) bedraagt max. 60% (een project dat minder vraagt zal hoger scoren). Elke partner moet bijdragen aan de medefinanciering.

De subsidie wordt uitbetaald na afloop van het project. Een voorfinanciering is enkel mogelijk voor kredietwaardige niet-publieke partners die een statuut hebben van micro-onderneming of micro-NGO (onder voorwaarden).

De voorbereidingskosten worden aan de coördinator terugbetaald via een forfait van 30.000 euro voor projecten die goedgekeurd zijn bij de 2de stap van de selectie . Dit bedrag kan eventueel verdeeld worden onder de partners (te voorzien in het partnerschapsakkoord).

De financieringsregels zijn beschreven in de programmahandleiding (Hoofdstuk 5, infra). De categorieën van de in aanmerking komende kosten (begrotingsposten) zijn :
1) personeelskosten (vol- of halftijds) nodig voor de uitvoering van het project : op basis van een forfait
    (20% van de directe kosten) of effectieve kosten (4 berekeningsmethoden : cf. Handleiding, Sectie 5.2,
    infra)
2) administratieve en bureaukosten : forfait van 15% van de personeelskosten
3) reis- en verblijfskosten i.v.m. het project
4) expertise en externe diensten (studies, opleidingen, vertalingen, website, communicatie, financieel beheer,
    enz., …)
5) uitrustingen (bureau, informatica, laboratoria, machines en instrumenten, voertuigen, …), bijdragen in natura
    aanvaard
6) investeringen (aankoop van een terrein (max. 10% van het budget), bouw, renovatie) op voorwaarde dat ze
    transnationaal zijn en een meerwaarde geven aan het project

Opgelet voor de regels inzake overheidsopdrachten en staatssteun (cf. Handleiding, Secties 5.5 en 5.6
, infra).

Alle opbrengsten gelinkt aan het project moeten voorzien of ex post aangegeven worden, en verminderen het bedrag van de subsidie.


De projecten uit de vorige periode hadden een gemiddeld budget van 6,8 miljoen euro.

Louter ter informatie : voor het project LaMiLo (infra), met een budget van 7,4 miljoen euro en een totale subsidie van 3,7 miljoen euro voor 15 partners, bedroeg het aandeel van Brussel Mobiliteit als partner in het budget 791.771 euro en ontving het een subsidie van 395.885 euro.  De leidende partners die de projecten coördineren beschikken over een groter budget.
Procedure
De autoriteitsbeheerder van INTERREG NWE is de Franse Regio Hauts-de-France, maar de beslissingen aangaande het programma worden door een stuurcomité genomen bestaande uit de 3 Belgische gewesten.

Gewone projectoproepen

Voor de gewone projectoproepen wordt het project in 2 fasen georganiseerd :
1. de ontwikkeling van het project
2. de uitvoering van het project

De selectieprocedure wordt dus ook in 2 fasen georganiseerd :
1. Voor de selectie van fase 1: een sterk vereenvoudigd dossier gefocust op de belangrijkste doelstellingen van het project
2. Voor de selectie van fase 2: een volledig dossier dat
- bepaalde rubrieken van het vorig dossier verfijnt en preciseert
- meer informatie geeft o.m. inzake het werkplan (infra) en de begroting

Cf. fiche projectoproep voor de gedetailleerde procedure.

Specifieke projectoproepen

Voor de specifieke projectoproepen wordt de procedure in 1 fase georganiseerd.


Opgelet, een projectidee kan slechts eenmaal ingediend worden. Indien het aanvraagdossier verworpen wordt, dan kan enkel een volledig nieuw dossier bij de volgende oproep ingediend worden.
Praktische inlichtingen
Brussels contactpunt voor dit programma

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Cel EFRO
Vooruitgangstraat, 20
1035 Brussel

Mevr. Khaddija HAOURIGUI  –  Tel 02 800 37 32  –  khaourigui@sprb.brussels

Helpdesk van het secretariaat van het programma

Voor alle technische problemen bij het gebruik van het eMS-systeem :
- ems@nweurope.eu
- Tel 33 3 20 78 55 00 (van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u)


Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor een gedetailleerde fiche en al uw vragen.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Belangrijke documenten betreffende het programma

Interreg NWE-site: webpagina met o.m.:
- een schema van de aanvraagprocedure
- een kaart met de in aanmerking komende regio’s
- de onontbeerlijke documenten voor de uitvoering van een project
- een schematisch overzicht met de interventielogica van het programma


Operationeel programma INTERREG NOORDWEST-EUROPA 2014-2020 (goedgekeurde versie door de Europese Commissie, nu ook beschikbaar in het Nederlands) en de samenvatting.


Belangrijke documenten om een aanvraag in te dienen

Programmahandleiding (Versie 10 van juni 2019).


Gedetailleerde informatie over de overheids- of staatssteun (aanvullende informatie bij de programmahandleiding).

Reglementaire bronnen betreffende het programma


17.12.2013 Verordening (EU) Nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (P.B.E.U., 20.12.2013, L347/320).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 283563

17.12.2013 Verordening (EU) Nr. 1299/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende specifieke bepalingen voor steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling ter verwezenlijking van de doelstelling "Europese territoriale samenwerking" (P.B.E.U., 20.12.2013, L347/259).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 283595

24.6.2014 Uitvoeringsbesluit van de Commissie tot vaststelling van de lijst van samenwerkingsprogramma's en het totaalbedrag van de totale steun uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling voor elk programma in het kader van de doelstelling „Europese territoriale samenwerking” voor de periode 2014 tot 2020 (P.B.E.U., 24.06.2014, L183/75).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 285042

Andere nuttige informatiebronnen

Kaart met de in aanmerking komende regio’s voor de Europese structuur- en investeringsfondsen (2014 – 2020) volgens de verschillende ontwikkelingsniveaus.

De Boordtabel voor de Regionale Innovatie 2016 (in het Engels) is beschikbaar op de site van de Europese Commissie.

Regionale slimme specialisatiestrategie : cf. Gewestelijk Innovatieplan 2016-2020 (juli 2016)  op de
website van Innoviris.
Commentaar
Voorbeelden van projecten met Belgische partners : LaMiLo (mobiliteit) en SHICC (sociale innovatie).

Meer informatie over projecten die uitgevoerd werden in het kader van het vorige programma Interreg IVB NWE is beschikbaar in deze brochure (in het Engels).
 
Datum van de laatste update
30-08-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links