Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Europa voor de burger - projecten van maatschappelijke organisaties
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 1 september 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Europese Unie lanceert een nieuwe projectoproep voor projecten van maatschappelijke organisaties in het kader van het programma « Europa voor de burger » (Onderdeel nr. 2 « Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie »).

Het programma « Europa voor de burger » (2014-2020) ondersteunt activiteiten die tot doel hebben de Europese Unie dichter bij de burgers te brengen (cf. programmafiche).

Deze projectoproep heeft tot doel projecten te financieren die worden gepromoot door transnationale partnerschappen / netwerken die een groot aantal burgers van diverse horizonten mobiliseert rondom activiteiten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het beleid van de EU, met de bedoeling om hen de mogelijkheid te bieden van gedachten te wisselen en concreet deel te nemen aan het beleidsvormingsproces binnen de EU op gebieden die verband houden met de doelstellingen van het programma.

De projecten moeten :
- een groot aantal burgers actief betrekken bij de uitwerking ervan en tot doel hebben om de basis te leggen
  of de ontwikkeling van een duurzaam netwerk aan te moedigen tussen een groot aantal organisaties die
  actief zijn in het betrokken domein
- de reflectie, het debat of een ander activiteit rond de thematische projecten stimuleren en concrete
  oplossingen
voorstellen door samenwerking of coördinatie op Europees niveau

Alle projecten van maatschappelijke organisaties moeten betrekking hebben op minstens twee van de drie volgende soorten activiteiten :
- Bevordering van maatschappelijk engagement en solidariteit: activiteiten die debat/campagnes/
  acties inzake thema's van gemeenschappelijk belang kunnen bevorderen binnen het ruimere kader
  van de rechten en verantwoordelijkheden van de burgers van de Unie en de link leggen naar de Europese
  politieke agenda en het Europese beleidsvormingsproces
- Standpunten verzamelen: activiteiten gericht op het verzamelen van individuele standpunten van burgers
  over een specifiek onderwerp dat jaarlijks moet worden bepaald, met bij voorkeur een "bottom-up"-
  benadering (inclusief het gebruik van sociale netwerken, webinars enz.) en mediageletterdheid
- Vrijwilligerswerk: activiteiten ter bevordering van solidariteit tussen de burgers van de Unie en daarbuiten

Het wordt ten zeerste aanbevolen om zich in te schrijven voor één van de vastgestelde prioriteiten van de Europese Commissie voor het luik « Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie ». De prioriteiten zijn voortaan meerjarig en zijn gekend tot in 2020 (cf. programmafiche, supra).

Bovendien zal er voorrang gegeven worden aan projecten waarbij leden van het Europees Solidariteitskorps betrokken worden (cf. programmafiche, supra).
Toekenningsvoorwaarden
Volgende organisaties komen in aanmerking :
- als projectleider en partner : non-profitorganisaties, inclusief maatschappelijke organisaties, onderwijs-,
  cultuur- of onderzoeksinstellingen
- enkel als partner : publiekrechtelijke lokale/regionale overheden

De organisaties moeten uit minstens 3 in aanmerking komende landen komen (waaronder tenminste
2 lidstaten).  Het wordt ten zeerste aangeraden om meer dans 3 landen bij het project te betrekken (cf. Lijst met de in aanmerking komende landen in de programmafiche, supra).

De maximale looptijd van het project bedraagt 18 maanden (cf. Toekenningscriteria in de programmafiche, supra).
Bedrag en betaling
De subsidie bedraagt max. 150.000 euro.  Een voorfinanciering (tot 50% van de subsidie) is mogelijk.

De subsidie wordt berekend op basis van een financieringssysteem met vaste bedragen die alle in aanmerking komende kosten van de actie dekken :
- de personeelskosten die rechtstreeks verband houden met de actie
- de reis- en verblijfskosten van de deelnemers aan de evenementen
- de huur van zalen, tolkwerk, vertaalwerk die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de evenementen
- de kosten voor communicatie/verspreiding verbonden aan de evenementen
- de coördinatiekosten voortvloeiend uit de betrokkenheid van meerdere organisaties
- de onderzoekskosten en de IT-tools die nodig zijn voor de voorbereidende activiteiten

Het vast bedrag wordt bepaald op basis van dezelfde voorwaarden als voor de projectoproep « Europees gedenken ».

Volgens een statistische analyse bedraagt de maximale medefinancieringspercentage van de Europese Unie 70% van de totale kosten, maar dit moet niet aangetoond worden in het kandidatuurdossier.
Procedure
Het programma wordt beheerd door het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Eerstvolgende indieningsdatum voor kandidaturen


1 september 2020 om 17 uur voor activiteiten die aanvangen tussen 1 maart en 31 augustus 2021.

Algemene procedure

Cf. programmafiche (supra).

Specifieke procedure

Om aan deze projectoproep deel te nemen, moeten het e-formulier, dat beschikbaar is op de site van het EACEA, op tijd ingevuld en ingediend worden.

Praktische inlichtingen
Cf. programmafiche (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Cf. de rubriek ‘‘Wettelijke en reglementaire bronnen’’ in de programmafiche (supra).
Commentaar
Het is sterk aangeraden om voor een zeker geografisch evenwicht tussen de partners te zorgen (oost-west, noord-zuid). Partnerschappen bestaande uit diverse soorten organisaties (lokale overheden, verenigingen, …) kunnen ook een pluspunt zijn.
Datum van de laatste update
02-09-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links