Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Life - Traditionele projecten"Klimaatgovernance en informatie" 2019
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Instellingen van openbaar nut, Intercommunales
Materie(s)
Groene ruimten, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 12 september 2019 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Commissie lanceert een nieuwe projectoproep voor « traditionele projecten » m.b.t. het onderdeel « Klimaatgovernance en informatie » in het kader van het sub-programma « Klimaat » van het LIFE-programma.

LIFE is het programma van de Europese Unie (EU) voor het milieu en klimaatactie voor de periode 2014-2020 (cf. Programmafiche).

Het sub-programma « Klimaat » van LIFE ondersteunt de tenuitvoerlegging van het Europees klimaatbeleid en bereidt de EU voor op de uitdagingen inzake de klimaatverandering (referenties, infra).

Binnen het sub-programma mogen de projecten bijdragen aan meerdere prioritaire gebieden (mitigatie van de klimaatverandering, aanpassing aan de klimaatverandering, klimaatgovernance en informatie).

Alle projecten moeten ervoor zorgen dat de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen niet gebeurt ten koste van het milieu en de biodiversiteit.

De projecten van het prioritair domein « Klimaatgovernance en informatie » moeten één of meerdere van de volgende doelstellingen verwezenlijken, zoals vastgelegd in de LIFE-verordening (2014-2020):
- het publiek sensibiliseren omtrent de milieuproblemen gelinkt aan de klimaatverandering
- de communicatie en de uitwisseling van goede praktijken inzake milieukwesties ondersteunen
- een betere tenuitvoerlegging van de Europese klimaatwetgeving promoten door de ontwikkeling en
  verspreiding van goede praktijken en beleidsbenaderingen te bevorderen
- bijdragen aan een beter beleid door er een brede groep van belanghebbenden bij te betrekken, NGO’s
  inbegrepen
Voor meer details : cf. art. 16 van Verordening LIFE 1293/2013 (infra).

Dit prioritair domein heeft betrekking op de « traditionele projecten » inzake informatie, bewustmaking en verspreiding van de resultaten.

Volgende prioriteiten van projectoproep 2019 zijn het meest relevant voor de Brusselse gemeenten :
- aanzetten tot gedragsverandering, in het bijzonder de vermindering van broeikasgassen en het efficiënt
  gebruik van hulpbronnen
- monitoring van het klimaatbeleid en de evaluatie
- goede praktijken en sensibiliseringsactiviteiten die rekening houden met de noodzakelijke aanpassingen
Toekenningsvoorwaarden
Cf. programmafiche « LIFE » (supra).
Bedrag en betaling
Het medefinancieringspercentage voor deze projectoproep bedraagt 55% van de subsidiabele kosten.

Voor de algemene voorwaarden : cf. programmafiche « LIFE » (supra).
Procedure
De kandidaten moeten het « kandidaatsdossier » (infra, enkel in het Engels) specifiek voor het sub-programma
« Klimaat » gebruiken en aandachtig de daarbij horende gids lezen.

De procedure voor de traditionele projecten wordt beschreven in de rubriek « Procedure » van de programmafiche « LIFE » (supra).

Uiterste indieningsdatum voor deze projectoproep : 12 september 2019 om 16h.
De subsidieovereenkomsten voor de geselecteerde projecten zullen in mei 2020 ondertekend worden.
De projecten mogen aanvangen vanaf 1 juni 2020.
Praktische inlichtingen
Belgisch contactpunt

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu (site)
Algemene directie Milieu - Internationale en horizontale aangelegenheden
Victor Horta-plein, 40 bus 10
1060 Brussel
Mevr. Stefanie Hugelier (Senior attaché)  -  Tel 02 524 96 88  -  stefanie.hugelier@health.fgov.be

Agentschap voor Natuur en Bos
Centrale Diensten
Koning Albert II-laan, 20 bus 8
1000 Bruxelles
Mevr. Els MARTENS  -  Tel 0478 55 12 16   -  els.martens@vlaanderen.be

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Algemene bronnen

De algemene bronnen van het programma, o.m. Verordening LIFE 1293/2013 en het meerjarige werkprogramma 2018-2020, zijn gecentraliseerd in de programmafiche « LIFE » (supra).

Kandidatuurdossier

Het specifieke kandidatuurdossier (zip) voor de projectoproepen van het sub-programma klimaat is beschikbaar op deze webpagina van het LIFE-programma.

Europese klimaatwetgeving

22.01.2014 Mededeling van de Commissie « Een beleidskader voor klimaat en energie in de periode
2020-2030 » (COM/2014/015).

08.03.2011 Mededeling van de Commissie « Een Routekaart voor een koolstofarme economie in 2050 »
(COM/2011/0112).
Commentaar
Op basis van de vorige projectoproepen heeft men vastgesteld dat dit prioritair domein veel kandidaten aantrekt. Er is bijgevolg meer concurrentie en de slaagkansen liggen lager. De Europese commissie beveelt een hoge technische capaciteit aan, de prioritaire onderwerpen goed te begrijpen en een goed project uit te bouwen rond de volgende 5 belangrijke stappen :
1) identificatie van het probleem en de basissituatie (met basisindicatoren)
2) duidelijke omschrijving van de resultaten van het project om vorderingen te maken bij het oplossen van het probleem
3) duidelijke omschrijving van de doelgroep van het project
4) duidelijke omschrijving van de te voeren acties om de resultaten te bereiken. De keuze voor het gebruik van gemengde communicatiekanalen (« mix » communication) moet gerechtvaardigd worden en de ontwikkeling van een communicatieplan (als een subsidiabel voorbereidende activiteit) is verplicht.
5) duidelijke omschrijving van de indicatoren om de impact van het project op te volgen teneinde de resultaten te bereiken

Deze 5 stappen komen in feite overeen met de methodologie van het logisch kader voor alle Europese projecten. Klik hier voor meer informatie (pag. 57 – 94).

Er wordt ten zeerste aanbevolen om de checklist op pag. 73 van de richtlijnen (supra) te lezen.
Datum van de laatste update
13-09-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links