Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
EFRO-BHG (2014-2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Openbare vastgoedmaatschappijen, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Intercommunales, Sport- en cultuurcentra, Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale verhuurkantoren - SVK, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Onroerend erfgoed, Hygiëne en openbare netheid, Huisvesting, Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Mobiliteit, Werkgelegenheid, Investeringen van openbaar nut, Wegen, Groene ruimten, Gebouwen, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 25 juli 2014 afgesloten.

Voor meer informatie betreffende de geselecteerde projecten : cf. publicatie van de subsidiebesluiten op de EFRO-site.

Voor de projectbeheerders : het vademecum 2014-2020 is inmiddels hier beschikbaar met de documenten van het EFRO-seminarie van 02/02/2016.


De Regering van het Brussel Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep inzake het Europees Fonds voor regionale Ontwikkeling (EFRO) van de Europese Unie.

De Europese Unie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest nemen elk de helft van de financiering voor hun rekening. Het programma wordt beheerd en uitgevoerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het EFRO strekt ertoe de economische, sociale en territoriale cohesie binnen de Europese Unie te versterken door de regionale onevenwichten te herstellen en het hoofd te bieden aan de uitdagingen inzake economische, sociale en territoriale ongelijkheden. Het EFRO draagt bij tot de verwezenlijking van de strategie Europa 2020 voor een intelligente, duurzame en inclusieve groei om op duurzame wijze een hoge tewerkstellingsgraad, productiviteit en sociale cohesie in Europa te verzekeren.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft op 3 april 2014 een nieuw operationeel programma goedgekeurd voor de uitvoering van het EFRO voor de programmeerperiode 2014-2020. Het beschikt over een budget van 200 miljoen euro en zal diverse projecten financieren i.v.m. :
1. onderzoek en innovatie
2. het ondernemerschap versterken
3. de ontwikkeling van een circulaire economie en het rationeel gebruik van natuurlijke rijkdommen
    ondersteunen
4. het levenskader verbeteren van de kwetsbare buurten en bevolkingsgroepen in de zones voor
    stadsrenovatie (ZSR)

De activiteiten binnen de vierde as streven in de zones van stedelijke revovatie (ZSR) de volgende doelstellingen na :
- het aantal opvangplaatsen verhogen voor het onthaal van jonge kinderen
- het infrastructuuraanbod versterken alsook het aanbod van culturele uitrustingen in de achtergestelde
  wijken die de stedelijke revitalisering ondersteunen
- de deelname van de inwoners aan de stedelijke dynamiek en de stedenbouwkundige projecten in de
  achtergestelde wijken versterken

De 3 eerste assen van het Programma zullen hoofdzakelijk doorgevoerd worden in volgende 5 filières :
- de media, de creatieve sectoren en het toerisme
- de grondstoffen en afvalstoffen
- de duurzame voeding en HORECA
- de duurzame bouw en hernieuwbare energieën
- de gezondheid en dienstverlening aan personen

Het Operationeel Programma streeft volgende prioritaire uitdagingen na :
- de economische en maatschappelijke valorisatie van OOI-activiteiten
- de verbetering van het concurrentievermogen van de KMO’s via de ontwikkeling en ondersteuning van
  groeifilières die voor werkgelegenheid en ontwikkeling in het BHG zorgen
- het verankeren van bepaalde projecten die onder de voorgaande programmeringen werden gelanceerd
- de valorisatie van het potentieel om activiteiten en werkgelegenheid te creëren in de wijken en onder de
   kwetsbare bevolkingsgroepen
- de EPB in de ondernemingen, overheidsgebouwen en woningen verbeteren
- de energie- en milieutransitie van de Brusselse ondernemingen
- de sanering van de bodems wegens bestaande economische activiteiten
- de verbetering van het levenskader van de achtergestelde wijken, met name door participerende
  dynamieken op te zetten
- de verbetering van de beroepsinschakeling (actieve insluiting, gendergelijkheid, discriminatiebestrijding, …)
Toekenningsvoorwaarden
Deze fiche geeft een overzicht van de belangrijkste programmapunten.  Meer informatie m.b.t. de subsidiabiliteitsregels is terug te vinden in het document « Nationale subsidiabiliteitsregels van de uitgaven” (zie downloadbare documenten op de site van EFRO, infra).

Alle publieke en private rechtspersonen komen in aanmerking.

De financieringsinstrumenten komen niet in aanmerking voor deze projectoproep.

De gidslijnen voor de selectie van projecten


1. De integratie van het project in de Europese en regionale strategieën
2. De bijdrage van het project aan het Operationele Programma: de projecten moeten binnen één as en één
    specifieke doelstelling van het Operationeel Programma (OP) passen om in aanmerking te komen :
    cf. overzichtstabel (pdf).
3. Voor de projecten binnen de assen 1, 2 en 3: steun van het project ofwel aan de ontwikkeling van 1 of
    meerdere van de 5 vastgestelde filières (supra) ofwel aan een vastgestelde prioritaire uitdaging (supra)
4. Voor de projecten binnen as 4: deelname van het project aan de bestrijding van de dualisering
5. De realisatie van tastbare resultaten en de vereeuwiging van het project
6. een geloofwaardig en gedetailleerd actieplan
7. De afstemming van de competenties en de dynamiek van de partners voor de realisatie van het project
    (de partners zijn niet alleen de financiële maar ook de pertinente operatoren terzake)
8. Verzekeren van een goed projectbeheer
9. De kwaliteit van het financieel plan en de aanpassing van het budget aan de verwachte resultaten
10. De communicatiestrategie van het project

Bovendien moet het project de additionaliteit / de meerwaarde van de EFRO-financiering en het project aantonen in vergelijking met wat er al wordt gedaan.

Territorialiteitsbeginsel


1. De gesteunde projecten worden gerealiseerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
2. De projecten van prioritaire pijler 4 “De sociale, economische en ecologische dualisering van het BHG
    verminderen” van het OP moeten worden gelokaliseerd in de Zone voor Stadsvernieuwing (ZSV).
3. De infrastructuurprojecten van de eerste 3 prioritaire pijlers van het OP moeten worden gelokaliseerd in de
    Zone voor Stadsvernieuwing (ZSV), uitgebreid met de ontwikkelingspolen van het voorontwerp van het
    Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).
4. De Regering kan evenwel projecten aanvaarden die zijn gelokaliseerd in de onmiddellijke buurt van de in
    de punten 2 en 3 genoemde zones en waarvan is aangetoond dat ze een reële en significante impact
    hebben op deze zones en hun inwoners.
Voor meer informatie : cf. kaart op blz. 89 van het OP en de adressenlijst ZSV (zie downloadbare documenten op de site van de Cel EFRO, infra).

Soorten projecten

Infrastructuurprojecten

Het EFRO financiert o.a. (maar niet uitsluitend) infrastructuurprojecten. Onder ”infrastructuurprojecten” verstaat men projecten waarvan de uitgaven de financiering dekken van de aankoop van gebouwen en terreinen en/of de realisatie van bouw-, renovatie- of inrichtingswerken van gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning (of in voorkomend geval een unieke vergunning) en de tussenkomst van een architect zijn vereist en waarvan de bestemming verband houdt met een specifieke doelstelling van het Operationeel Programma.

Deze infrastructuurprojecten moeten volgende principes respecteren :
1. Voorbeeldfunctie inzake energie en leefmilieu
2. Stedelijke integratie en bouwkundige kwaliteit
3. Territorialisatie (infra)

Andere soorten projecten


In het verleden financierde het EFRO uitsluitend infrastructuurwerken, maar voor de periode 2014-2020 wordt het accent tevens gelegd op andere soorten projecten: zie soorten steunmaatregelen in de overzichtstabel (supra).

Subsidiabiliteitsperiode van de uitgaven

Een uitgave is subsidiabel wanneer ze door een begunstigde wordt vastgelegd en betaald tussen 1 januari 2014 en 31 december 2013.
Bedrag en betaling
Het Operationeel Programma voorziet een budget van ongeveer 200 miljoen euro, waarvan de helft van de Europese Unie komt en de andere helft van het BHG.  De financiering zal toegekend/toegewezen worden per projectoproep, waarvan de eerste op 12 mei 2014 gelanceerd werd.

De begunstigden wordt ten zeerste aangemoedigd om andere cofinancieringsbronnen te vinden teneinde het EFRO als significante “hefboom” te gebruiken of moeten de afwezighed van externe cofinanciering in het formulier uitleggen.

De subsidiabele uitgaven zijn zowel investeringskosten, werkingskosten (voor de realisatie van het project) als personeelskosten (nieuw). De subsidiabele uitgaven in het kader van het project en de bedragen moeten in de subsidieovereenkomst van het project voorzien zijn. De terugbetaalbare subsidies en steun kunnen worden terugbetaald op basis van werkelijk verrichte en betaalde subsidiabele uitgaven van het project evenals, in voorkomend geval, op basis van bijdragen in natura en afschrijvingen.
Er zijn tevens formules voor vereenvoudigde kosten beschikbaar.

Meer informatie inzake de subsidiabiliteitsregels is terug te vinden in de vademecum 2014-2020 (supra).
Procedure
De kandidaturen dienen uiterlijk tegen 25 juli 2014 om 15.00 uur aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gericht te worden :
- ze dienen per aangetekende zending verzonden te worden naar of tegen ontvangstbewijs ingediend te
  worden op volgend adres: Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Brussel Gewestelijke Coördinatie - Cel EFRO,
  CCN – Vooruitgangstraat 80, bus 1, 1035 Brussel
- en per e-mail verstuurd te worden naar het adres : efro@gob.brussels

De dossier zullen geëvalueerd worden door een evaluatiecomité en geselecteerd worden door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

Brussel Gewestelijke Coördinatie
Cel EFRO
Vooruitgangstraat, 80
1035 Brussel

Tel 02 204 17 61  -  efro@gob.brussels

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel

De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Volgende documenten moeten absoluut doorgenomen worden

- Operationeel programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
- Meer informatie op de site van de Cel EFRO

Aanvullende wettelijke referenties

17.12.2013 Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees parlement en de Raad houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad (P.B.E.U., 20.12.2013).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 283563

17.12.2013 Verordening (EU) nr 1301/2013 van het Europees parlement en de Raad betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en specifieke bepalingen met betrekking tot de doelstelling "Investeren in groei en werkgelegenheid", en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1080/2006 (P.B.E.U., 20.12.2013).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 283584

Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen goedgekeurd door de Europese Commissie tot vaststelling van de specifieke Europese regels:
- Gedelegeerde handelingen (int het Engels) : zie http://ec.europa.eu
- Uitvoeringshandelingen (in het Engels) : zie http://ec.europa.eu
Datum van de laatste update
11-02-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links