Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Europa voor de burger - netwerken tussen steden
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 1 september 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Unie lanceert een nieuwe projectoproep voor netwerken tussen steden in het kader van het programma « Europa voor de burger » (Onderdeel nr. 2 «Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie»).

Het programma « Europa voor de burger » (2014-2020) ondersteunt activiteiten die tot doel hebben de Europese Unie dichter bij de burgers te brengen (cf. programmafiche).

Deze projectoproep richt zich tot gemeenten en verenigingen die op lange termijn samenwerken aan een gemeenschappelijk project om netwerken tussen steden te ontwikkelen om hun samenwerking duurzaam te maken en goede praktijken uit te wisselen.

Deze netwerken kunnen bijvoorbeeld ontstaan vanaf een reeks stedenbanden en moeten verder benut worden om een thematische en langdurige samenwerking tussen steden/gemeenten tot stand te brengen.

Netwerken tussen steden/gemeenten komen in aanmerking indien ze :
- bestaan uit een reeks activiteiten rond onderwerpen van gemeenschappelijk belang die in het kader
  van de doelstellingen of de jaarlijkse prioriteiten van het programma aan bod moeten komen
- specifieke doelgroepen hebben voor wie de gekozen thema’s bijzonder relevant zijn en die samengesteld
  zijn uit leden van de gemeenschap die actief zijn op het desbetreffende gebied (deskundigen, lokale
  verenigingen, burgers en burgergroepen die rechtstreeks met het thema te maken hebben, …)
- burgers doorheen heel Europa mobiliseren (voor elk evenement georganiseerd in het kader van een project,
  min. 30% uitgenodigde deelnemers, d.w.z. komende uit andere landen dan het land dat het evenement
  organiseert)
- dienen als basis voor toekomstige initiatieven en acties tussen de betrokken steden voor de besproken
   kwesties of eventueel ook voor andere vraagstukken van gemeenschappelijk belang

Het wordt ten zeerste aangeraden om zich in te schrijven voor één van de vastgestelde prioriteiten van de Europese Commissie voor het luik « Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie ». De prioriteiten zijn voortaan meerjarig en zijn gekend tot in 2020 (cf. programmafiche, supra).
Toekenningsvoorwaarden
Volgende organisaties komen in aanmerking: steden/gemeenten of hun stedenbandencomités of netwerken, andere niveaus van lokale/regionale overheden, federaties/verenigingen van lokale autoriteiten, andere non-profitorganisaties die lokale overheden vertegenwoordigen.

De organisaties moeten uit minstens 4 in aanmerking komende landen komen (waaronder tenminste
2 lidstaten). Het wordt sterk aanbevolen om meer dan 4 landen bij het project te betrekken (cf. Lijst met de in aanmerking komende landen in de programmafiche, supra).

De activiteiten moeten plaatsvinden in minstens één van de in aanmerking komende landen en er moeten minstens 4 evenementen gepland worden.

De looptijd van het project bedraagt maximaal 2 jaar.

Minstens 30% van de uitgenodigde deelnemers moeten bij het project tussenkomen (de deelnemers van het gastland van de stedenband worden niet meegerekend).

Cf. toekenningscriteria in de programmafiche (supra).
Bedrag en betaling
De subsidie bedraagt max. 150.000 euro. Een voorfinanciering (tot 50% van de subsidie) is mogelijk.

De subsidie wordt berekend op basis van een financieringssysteem met vaste bedragen die die alle in aanmerking komende kosten van de actie dekken :
- de personeelskosten die rechtstreeks verband houden met de actie
- de reis- en verblijfskosten van de deelnemers aan de evenementen
- de huur van zalen, tolkwerk, vertaalwerk die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de evenementen
- de kosten voor communicatie/verspreiding verbonden aan de evenementen
- de coördinatiekosten voortvloeiend uit de betrokkenheid van meerdere organisaties

Het vast bedrag wordt bepaald :
1) Voor elk evenement : op basis van het aantal deelnemers en de betrokken landen (voor dit punt : cf. de
    eerste tabel in de fiche « Europees gedenken »)
2) Vervolgens door de budgetten van de evenementen op te tellen

Volgens een statistische analyse bedraagt de maximale medefinancieringspercentage van de Europese Unie 70% van de totale kosten, maar dit moet niet aangetoond worden in het kandidatuurdossier.
Procedure
Het programma wordt beheerd door het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Eerstvolgende indieningsdata voor kandidaturen

- 3 maart 2020 om 17 uur voor activiteiten die aanvangen tussen 1 september 2020 en 28 februari 2021
- 1 september 2020 om 17 uur voor activiteiten die aanvangen tussen 1 maart en 31 augustus 2021

Algemene procedure

Cf. programmafiche (supra).

Specifieke procedure

Om aan deze projectoproep deel te nemen, moeten het e-formulier, dat beschikbaar is op de site van het EACEA, op tijd ingevuld en ingediend worden.

Praktische inlichtingen
Cf. programmafiche (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Cf. de rubriek ‘‘Wettelijke en reglementaire bronnen’’ in de programmafiche (supra).
Commentaar
De gemeente Etterbeek heeft in 2017 als coördinator een dossier ingediend en heeft een subsidie gekregen voor het project « CRISCO » (zie ook artikel gepubliceerd in de Nieuwbrief nr. 104, pag. 35).

Het is sterk aangeraden om voor een zeker geografisch evenwicht tussen de partners te zorgen (oost-west, noord-zuid). Partnerschappen bestaande uit diverse soorten organisaties (lokale overheden, verenigingen, …) kunnen ook een pluspunt zijn.

Datum van de laatste update
02-09-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links