Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Europa voor de burger - stedenbanden
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 1 september 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Europese Unie lanceert een nieuwe projectoproep voor stedenbanden in het kader van het programma « Europa voor de burger » (Onderdeel nr. 2 « Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie »).

Het programma « Europa voor de burger » (2014-2020) ondersteunt activiteiten die tot doel hebben de Europese Unie dichter bij de burgers te brengen (cf. programmafiche).

Deze projectoproep financiert activiteiten die een grote verscheidenheid van burgers uit partnersteden samenbrengen rond onderwerpen die in de lijn van de doelstellingen van het programma liggen, nl. burgerparticipatie in het beleidsvormingsproces van de Unie stimuleren en mogelijkheden voor maatschappelijk engagement en vrijwilligerswerk op Unieniveau uitwerken.

De term « stedenband » moet hier in de ruimste zin geïnterpreteerd worden : het verwijst naar gemeenten die stedenbandenovereenkomsten hebben gesloten of beloofd hebben te zullen sluiten alsook naar gemeenten die andere vormen van partnerschappen zijn aangegaan ter versterking van hun samenwerking en culturele banden.

Het wordt ten zeerste aanbevolen om zich in te schrijven voor één van de vastgestelde prioriteiten van de Europese Commissie voor het luik « Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie ». De prioriteiten zijn voortaan meerjarig en zijn gekend tot in 2020 (cf. programmafiche, supra).

Toekenningsvoorwaarden
Volgende organisaties komen in aanmerking : steden/gemeenten of hun stedenbandencomités, of andere non-profitorganisaties die lokale overheden vertegenwoordigen.

De organisaties moeten uit minstens 2 in aanmerking komende landen komen (waarvan tenminste 1 lidstaat).

Het is mogelijk om meer dan 2 partners bij het project te betrekken en dus meer dan 2 landen.

Cf. Lijst met de in aanmerking komende landen in de programmafiche (supra).

Maximumduur van de bijeenkomst : 21 dagen.  Opgelet, het betreft slechts één enkele bijeenkomst in één van de betrokken landen. Om meerdere bijeenkomsten te organiseren moet men verschillende dossiers indienen.

Minstens 25 uitgenodigde deelnemers moeten bij het project tussenkomen (de deelnemers van het gastland van de stedenband worden niet meegerekend).

Cf. toekenningscriteria in de programmafiche (supra).
Bedrag en betaling
De subsidie bedraagt max. 25.000 euro.

De subsidie wordt berekend op basis van een financieringssysteem met vaste bedragen die zijn vastgelegd in “schijven” en die alle in aanmerking komende kosten dekken :
- de personeelskosten die rechtstreeks verband houden met de actie
- de reis- en verblijfskosten van de deelnemers aan de evenementen
- de huur van zalen, tolkwerk, vertaalwerk die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de evenementen
- de kosten voor communicatie/verspreiding verbonden aan de evenementen
- de coördinatiekosten voortvloeiend uit de betrokkenheid van meerdere organisaties

Het vast bedrag is gebaseerd op het aantal uitgenodigde deelnemers, m.a.w. de internationale deelnemers van partners uit voor het programma in aanmerking komende landen die geen gastland van de stedenband zijn:

Aantal deelnemers

Bedrag in euro

Tussen 25 en 40
5.040
Tussen 41 en 55
7.560
Tussen 56 en 70
10.080
Tussen 71 en 85
12.095
Tussen 86 en 100
14.615
Tussen 101 en 115
16.630
Tussen 116 en 130
18.145
Tussen 131 en 145
20.160
Tussen 146 en 160
22.175
Tussen 161 en 175
24.190
Meer dan 175
25.000

Volgens een statistische analyse bedraagt de maximale medefinancieringspercentage van de Europese Unie 50% van de totale kosten, maar dit moet niet aangetoond worden in het kandidatuurdossier.
Procedure
Het programma wordt beheerd door het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Eerstvolgende indieningsdata voor kandidaturen

- 4 februari 2020 om 17 uur voor activiteiten die aanvangen tussen 1 juli 2020 en 31 maart 2021
- 1 september 2020 om 17 uur voor activiteiten die aanvangen tussen 1 februari en 31 oktober 2021

Algemene procedure

Cf. programmafiche (supra).

Specifieke procedure


Om aan deze projectoproep deel te nemen, moeten het e-formulier, dat beschikbaar is op de site van het EACEA, op tijd ingevuld en ingediend worden.

Praktische inlichtingen
Cf. programmafiche (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Cf. de rubriek ‘‘Wettelijke en reglementaire bronnen’’ in de programmafiche (supra).
Commentaar
Volgende site van de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (REGR) kan het zoeken naar partners vergemakkelijken : www.twinning.org

Een « traditioneel » stedenbandenproject dat zich enkel richt op een culturele uitwisseling heeft weinig kans om weerhouden te worden. Zonder de culturele dimensie te verwaarlozen, is het toch sterk aangeraden om in het project :
- de organisatie van een debat of een ontmoeting tussen burgers op te nemen om over een onderwerp te
  discussiëren dat gerelateerd is met de prioriteiten van het programma
- en om een beetje origineel te zijn aangaande de gekozen thema(‘s)

Stedenbanden met landen die recent tot de EU toetraden kunnen tevens een meerwaarde geven.
Datum van de laatste update
02-09-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links