Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
EUROPA VOOR DE BURGER (2014 - 2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De Europese Unie ondersteunt activiteiten die het Europese burgerschap en de uitwisseling tussen Europese burgers bevorderen, zoals partnerschappen tussen gemeenten (jumelages), via het programma « Europa voor de Burger »  voor de periode 2014 - 2020.

Dit programma beoogt activiteiten te ondersteunen die tot doel hebben de Europese Unie dichter bij de burgers te brengen. Het is opgebouwd rond 2 specifieke doelstellingen die overeenkomen met de 2 luiken van het programma :
- het debat, de reflectie en ontmoetingen stimuleren rond vragen op het gebied van het gedenken, maar ook
  t.a.v. de geschiedenis, de identiteit en het doel van de Europese Unie
- de democratische en maatschappelijke participatie van de burgers aanmoedigen op Europees niveau

In het kader van het eerste luik « Europees gedenken » (20% van het budget) financiert het programma projecten die uitnodigen tot reflectie over de recente Europese geschiedenis (in het bijzonder totalitaire regimes), de verzoening, alsook de Europese culturele diversiteit en de gemeenschappelijke waarden.

In het kader van het tweede luik « Democratische betrokkenheid en burgerparticipatie » (60% van het budget) worden 3 soorten acties gefinancierd :
1) Stedenbanden (zgn. jumelages) : ondersteuning van activiteiten die, via burgerbijeenkomsten,
    de participatie van de burger in de EU-besluitvorming promoten en die mogelijkheden voor engagement
    ontwikkelen op maatschappelijk niveau en tevens vrijwilligerswerk in de EU.
2) Netwerken van steden : ondersteuning van gemeenten en verenigingen die voor een langere termijn
    willen samenwerken rond vraagstukken met een gemeenschappelijk belang, en die netwerken van steden
    wensen te ontwikkelen teneinde hun samenwerking op lange termijn te verzekeren.
3) Projecten van maatschappelijke organisaties : ondersteuning van projecten die burgers samen-
    brengen in het kader van activiteiten die rechtstreeks verband houden met het EU-beleid, om hen een kans
    te bieden om rechtstreeks deel te nemen aan de besluitvorming (stimuleren van maatschappelijke
    betrokkenheid en solidariteit, inzamelen van meningen, vrijwilligerswerk).

Het programma legt de nadruk op :
- de gelijke toegang voor iedereen
- de transnationaliteit van het project (thema van het project, partnerschap of doelpubliek)
- de interculturele dialoog
- de bevordering van het vrijwilligerswerk

Het wordt ten zeerste aanbevolen om zich in te schrijven voor één van de vastgestelde prioriteiten van de Europese Commissie.

De Europese Commissie heeft de jaarlijkse prioriteiten vervangen door meerjarige prioriteiten. De prioriteiten voor 2018-2020 zijn de volgende :
I. Luik Europees gedenken (vnl. het eerste luik is relevant voor de gemeenten)
1. De herdenking van belangrijke historische gebeurtenissen in de recente Europese geschiedenis
    (cf. bijlage van het Uitvoeringsbesluit, infra)
2. Het maatschappelijk middenveld en burgerparticipatie onder totalitaire regimes
3. Het antisemitisme, anti-gypsisme, xenofobie, homofobie en andere vormen van onverdraagzaamheid
4. De democratische overgang en de toetreding tot de Europese Unie
II. Luik Democratische betrokkenheid en Burgerparticipatie
1. De toekomst van Europa bespreken en zich verzetten tegen het euroscepticisme
2. De solidariteit in tijden van crisis bevorderen
3. De interculturele dialoog en het wederzijds begrip bevorderen en maatregelen nemen tegen de stigma-
    tisering van migranten en minderheden

Het Europees Solidariteitskorps zal in het kader van dit programma gebruikt kunnen worden om jonge vrijwilligers aan te werven.


Toekenningsvoorwaarden
Het programma staat open voor instellingen en organisaties zonder winstoogmerk, met rechtspersoonlijkheid, die gelegen zijn in :
- de 28 lidstaten van de EU
- Albanië, Republiek Noord-Macedonië, Bosnië-Herzegovina, Kosovo, Montenegro of Servië

Andere landen kunnen in de toekomst in aanmerking komen op voorwaarde dat ze een internationaal akkoord ondertekenen met de Europese Commissie.

Cf. Tabel op pag. 35 van de Programmagids (infra) voor de toekenningscriteria voor elke actie, betreffende o.m. de in aanmerking komende aanvragers en de geografische verspreiding.

De toekenningscriteria zijn :
- de overeenstemming met de doelstellingen van het programma (30%)
- de kwaliteit van het activiteitenplan van het project (35%)
- de verspreiding van de resultaten en de promotie van het programma (15%)
- een zo breed mogelijke impact en betrokkenheid van de burgers (20%)
Voor meer details : cf. pag. 19-21 in de Programmagids (infra).


De subsidieaanvraag moet tevens volgende principes respecteren :
- medefinanciering (de subsidie van de Unie dekt het project niet volledig), eventueel door de ‘human
  ressources’ van de gemeente te opwaarderen
- geen terugwerkende kracht
- geen cumulatieve subsidiëring (met een ander Europees programma)
- geen winstoogmerk (behalve voor bedragen lager of gelijk aan 60.000 euro
- inachtneming van de termijnen
Bedrag en betaling
Het programma voor de periode 2014-2020 beschikt over een totaal budget van 187,7 miljoen euro.

Het toegekende subsidiebedrag en de looptijd van de projecten verschillen naargelang de aard van de acties :

Acties
Max. bedrag
Max. looptijd
van het project
Max.
medefinancierings-
percentage*
Europees gedenken 
max. 100.000 euro
18 maanden
70%
Stedenbanden (Jumelages)
max. 25.000 euro
21 dagen
50%
Netwerken van steden

max. 150.000 euro

24 maanden
70%
Projecten van maatschappelijke organisaties
max. 150.000 euro
18 maanden
70%
* De maximale medefinancieringspercentage van de Europese commissie is het resultaat van een statistische analyse, maar moet niet aangetoond worden in het kandidatuurdossier.

De subsidie wordt berekend op basis van een financieringssysteem met vaste bedragen die zijn vastgelegd in “schijven” en die alle in aanmerking komende kosten dekken:
- de personeelskosten die rechtstreeks verband houden met de actie
- de reis- en verblijfskosten van de deelnemers aan de evenementen
- de huur van zalen, tolkwerk, vertaalwerk die noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de evenementen
- de kosten voor communicatie/verspreiding verbonden aan de evenementen
- de coördinatiekosten voortvloeiend uit de betrokkenheid van meerdere organisaties
- de kosten voor onderzoek en informatica-instrumenten die noodzakelijk zijn voor de voorbereidende
  werkzaamheden voor onderdeel nr. 1 (Europees gedenken) en 2.3 (projecten van maatschappelijke
  organisaties)

Een voorfinanciering (tot 60% van de subsidie) is mogelijk, behalve voor de activiteiten inzake de stedenbanden.
Procedure
Het programma wordt beheerd door het Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA).

Alle deelnemers die een subsidieaanvraag willen indienen in het kader van het programma "Europa voor de burger", moeten verplicht een “EU login” aanmaken (cf. vademecum : EU Login) en zich registreren op de Participant Portal (URF) om een PIC-code te bekomen die ze gedurende de volledige looptijd van het programma (2014-2020) moeten bijhouden en die tevens voor andere programma’s kan gebruikt worden (cf. vademecum :  PIC-code).

Het aanvraagformulier moet op deze pagina aangemaakt worden. Meer informatie in de Programmagids, pag. 12-13 (infra).

Termijnen in 2020 :
 
Acties
Deadline

Aanvangsdatum project

Europees gedenken 

4 februari
om 17.00 uur

Tussen 1 september 2020 en 28 februari 2021

Stedenbanden (jumelages)

4 februari
om 17.00 uur

Tussen 1 juli 2020 en 31 maart 2021

1 september
om 17.00 uur

Tussen 1 februari 2021 en 31 oktober 2021

Netwerken van steden

3 maart
om 17.00 uur

Tussen 1 september 2020 en 28 februari 2021

1 september
om 17.00 uur

Tussen 1 maart 2021 en 31 augustus 2021

Projecten van maatschappelijke organisaties

1 september
om 17.00 uuruur

Tussen 1 maart 2021 en 31 augustus 2021


Praktische inlichtingen
Contactpunt voor de Vlaamse Gemeenschap

Vlaamse Gemeenschap
Departement Cultuur, Jeugd en Media
Arenbergstraat, 9
1000 Brussel

Mevr. Jill EVERAERDT  -  Tel 02 553 06 67  -  europavoordeburger@vlaanderen.be


Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
13.12.2019 Programmagids - Europa voor de burger (januari 2020).

30.10.2019 Uitvoeringsbesluit van de Europese commissie tot goedkeuring van het werkprogramma 2020 en de financiering voor het programma « Europa voor de Burger » [C(2019)7821] en de bijlage (cf. Sectie 1.3 met de prioriteiten) - enkel beschikbaar in het Engels.

14.04.2014 Verordening (EU) Nr. 390/2014 van de Raad tot vaststelling van het programma “Europa voor de burger” voor de periode 2014-2020 (P.B.E.U., L115, 17.04.2014).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 283453

Alle relevante documenten voor de aanvraag (FAQ inbegrepen) zijn beschikbaar op deze webpagina van het programma.
Commentaar
De projecten die sinds 2014 gesubsidieerd worden, verschijnen voortaan op deze website van de Europese commissie.

De volgende sites kunnen het zoeken naar partners vergemakkelijken voor jumelages en netwerken van steden:
- de site van de Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (REGR) voor jumelages (www.twinning.org)
- de rubriek « Partners ECP » van het Contactpunt van de Vlaamse Gemeenschap voor het programma

Het is aangeraden om, voor alle ingediende projecten in het kader van dit programma, rekening te houden met een zeker geografisch evenwicht. Partnerschappen met landen die recent tot de EU toetraden kunnen een meerwaarde geven. Partnerschappen bestaande uit diverse soorten organisaties (lokale overheden, verenigingen, …) kan ook een pluspunt zijn.

Datum van de laatste update
07-02-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links