Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
ERASMUS+ (2014 - 2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra, Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Werkgelegenheid, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Internationale samenwerking, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
« Erasmus + » is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2014-2020. Het heeft niet alleen betrekking op jongeren, maar ook op volwassenen.

De financiële middelen voor de uitvoering van dit programma zijn vastgesteld op 14,7 miljard euro, oftewel een verhoging van 40% t.o.v. het uitgavenniveau van de vorige periode (2007-2013). Het omvat 7 voormalige programma’s inzake onderwijs en opleiding (Erasmus, Comenius, Leonardo, Grundtvig, Jeugd in actie, …) en een nieuwe opportuniteit op het gebied van sport.

Het programma voorziet in de financiering van beurzen teneinde individuen (studenten, leerlingen, leerkrachten, opleiders, jongeren, …) toe te laten te studeren, zich te vormen, werkervaring op te doen of als vrijwilliger te werken in het buitenland (de zgn. mobiliteits-activiteiten).  Er staan tevens tools voor online taalcursussen ter beschikking van de deelnemers aan deze mobiliteitsactiviteiten.

Het voorziet tevens in de financiering van partnerschappen tussen instellingen en organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken teneinde de samenwerking te bevorderen en een brug te slaan tussen onderwijs en de professionele wereld.

Erasmus + draagt bij aan de verwezenlijking van de Europese doelstellingen zoals vastgelegd in meerdere strategische documenten (infra).

De acties van de belangrijkste jaarlijkse projectoproep van « Erasmus + » die specifiek bestemd zijn voor de gemeenten zijn opgenomen in onderstaande tabel (cf. rubriek « procedure »).
Toekenningsvoorwaarden
De voorwaarden verschillen naargelang de soorten acties : cf. deel B (per actie) en C (algemene voorwaarden) in de Programmagids (infra).

In aanmerking komende organisaties

Elke publieke of private organisatie die werkzaam is op het gebied van onderwijs, beroepsopleiding, jeugd en sport komt in aanmerking om een aanvraag tot financiering in te dienen in het kader van het « Erasmus + » -programma. Bovendien kunnen groepen jongeren die actief zijn in de jeugdsector, maar niet noodzakelijk in het kader van een jeugdorganisatie, een financiering vragen inzake mobiliteit voor leerdoeleinden van jongeren en jeugdwerkers alsook strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken.

Geografische criteria

Cf. lijst met de landen : pag. 21-24 van de Programmagids (infra).
Bedrag en betaling
De hoogte van de toegekende financiële steun en de duur van de projecten verschillen, afhankelijk van bv. het type project en het aantal betrokken partners. De medefinancieringspercentage van de EU is in het algemeen 80%.

De personeelskosten komen als zodanig niet in aanmerking, maar kunnen gedeeltelijk gedekt worden door sommige budgettaire rubrieken zoals « beheer van het project » of « organisatie ».

Voor meer details : cf. deel B (per actie) en C (algemene voorwaarden) in de Programmagids (infra).
Procedure
Algemene procedure (voor alle projectoproepen)

Alle deelnemers die een subsidieaanvraag willen indienen in het kader van het programma “Erasmus +” moeten toegangscodes hebben of aanmaken :
1. Een account « EU Login » (persoonlijk)
2. Een identificatiecode (van de organisatie) die varieert in functie van de beheerder van de activiteit (cf. onderstaande tabel en het document « Codes OID en PIC »).


Specifieke procedure (in functie van de projectoproep)

De formulieren, die op tijd moeten worden ingevuld en ingediend, verschillen naargelang het type van de acties en zijn beschikbaar op de site van de beheerder (cf. tabel hieronder).

Termijn voor het indienen van aanvragen (inzake de actie’s voor de gemeenten).

Acties
Deadline
in 2020
Beheerder
ID-code
Kernactie nr. 1

5 februari

EPOS
(gedecentraliseerd agentschap)
 
 
 
OID

Mobiliteit voor lerenden en het personeel van het beroepsonderwijs en -opleiding

Mobiliteit voor personeel in het volwassenenonderwijs

Mobiliteit van
jongeren en jeugdanimatoren

5 februari
7 mei
1 oktober
JINT
 (gedecentraliseerd agentschap)
OID
Kernactie nr. 2

Strategische partnerschappen op het gebied van onderwijs en opleiding

23 april
EPOS
(gedecentraliseerd agentschap)
OID

Strategische partnerschappen op het gebied van jeugdzaken

5 februari
7 mei
1 oktober
JINT
 (gedecentraliseerd agentschap)
OID
5 februari
 

EACEA
(Europees agentschap)

PIC
Kernactie nr. 3

5 februari
7 mei

1 oktober
 JINT
 (gedecentraliseerd agentschap)
OID
Sportacties

Samenwerkingspartnerschappen - kleine schaal

21 april

EACEA
(Europees agentschap)

PICPraktische inlichtingen
Europese Commissie

Het Directoraat-generaal Onderwijs en Cultuur (DG EAC) van de Europese commissie is verantwoordelijk voor het programma en bepaalt het werkprogramma.

Het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma.

Om redenen van transparantie, billijkheid en non-discriminatie mag er tijdens de selectieprocedure niet gecommuniceerd worden met het Agentschap, behalve voor technische problemen.

Voor technische problemen :
EACEA Technical HelpDesk  -  Tel 02 299 07 05  -  eacea-helpdesk@ec.europa.eu

Alle andere vragen moeten aan de gedecentraliseerde agentschappen gesteld worden (gemeenschappen in België).

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in dit programma kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Bronnen voor de belangrijkste jaarlijkse projectoproep

Het merendeel van de regels en voorwaarden om een subsidie te krijgen zijn beschreven in de officiële  Programmagids : cf. Versie 2 (2020) (in het Engels).

05.11.2019 Oproep tot het indienen van voorstellen 2020 — EAC/A02/2019 - “Erasmus+”-programma (P.B.E.U., 05.11.2019, C373, taal kiezen).


Bronnen van het programma

11.12.2013 Verordening nr. 1288/2013 (EU) tot vaststelling van “Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG (P.B.E.U., 20.12.2013, L347/50).
Gecoördineerde tekst : zie http://eur-lex.europa.eu
Meer info in Inforum : zie document nr 286507

Strategische documenten (context)

Cf. webpagina met de EU-strategie voor jongeren (EU Youth Strategie).

Commentaar
Uitwisselingen tussen scholen

Erasmus+ financiert uitwisselingen tussen 2 en 6 scholen uit (minimum) 2 programmalanden in het kader van « strategische partnerschappen ».

De Vlaamse regering verleent subsidies voor het organiseren van klasuitwisselingen met de buurlanden (cf. fiche Buurklassen).


Het zoeken naar partners

De gegevensbank « Erasmus+ »-projecten bevat zowel de lopende projecten als de projecten uit het verleden (tevens voormalige programma’s die nu onder « Erasmus+ » gegroepeerd zijn) en kan bijgevolg een inspiratiebron zijn.

Volgende sites kunnen het zoeken naar partners vergemakkelijken :
- eTwinning voor leraars : www.etwinning.net
- Platform SchoolEducationGateway (www.schooleducationgateway.eu)
- Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa (EPALE)

- Otlas voor het beleidsdomein jeugd (enkel in het engels) : www.salto-youth.net  (cf. inschrijving Houffalize)

Betekenis van de gebruikte termen in dit programma

Cf. « Glossarium » in de Programmagids, pag. 318-326 (supra).

Voor de algemene termen eigen aan alle Europese projecten : cf. Woordenlijst.
Datum van de laatste update
09-06-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links