Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Beveiligde en onbeveiligde fietsenstallingen : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp

De projectoproep werd op 2 maart 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep om projecten te ondersteunen die het mogelijk maken om het aanbod van beveiligde en onbeveiligde fietsenstallingen te verhogen.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De projectoproep is gericht tot de 19 gemeenten van het BHG.

Voorwaarden


De gemeente moet aan volgende voorwaarden voldoen om een financiering te krijgen :
- een overzichtsplan opstellen van de stallingen die zij op haar grondgebied wenst te realiseren en van
  de locaties ervan, en dit plan overmaken aan het Gewest
- de aanbevelingen van het vademecum voor fietsparkeervoorzieningen (infra) in acht nemen bij de keuze
  en de uitvoering van de infrastructuren
- de plaatsing van de infrastructuren uitvoeren
- ofwel het beheer aan het Gewestelijk Parkeeragentschap (GPA) toevertrouwen, ofwel de jaarlijkse huurprijs
  per plaats in een fietsbox vastleggen op max. 60 euro
- de informatie en de communicatie over dit project verspreiden (gemeentelijk informatieblad, gemeentelijke
  website, lokale media, …)

Meer details in de projectoproep, pag. 6 (infra).
Bedrag en betaling
Brussel Mobiliteit

- financiering van de installatie van beveiligde parkeerplaatsen i.p.v. een parkeerplaats langs de openbare weg,
  middels een akkoord met betrekking tot de opportuniteiten en de keuze van de fietsinfrastructuur op basis
  van het plan dat door de gemeente werd opgesteld en door het gewest en het gewestelijk Parkeeragentschap
  werd gevalideerd
- financiering van de installatie van onbeveiligde parkeerplaatsen i.p.v. een parkeerplaats langs de openbare
  weg, die toelaten een trottoiruitstulping te beveiligen,… middels een akkoord met betrekking tot de opportuni-
  teiten en de keuze van de fietsinfrastructuur op basis van het plan dat door de gemeente werd opgesteld en
  door het gewest werd gevalideerd

Gewestelijk Parkeeragentschap

Financiering van de installatie van beveiligde parkeerplaatsen i.p.v. een parkeerplaats langs de openbare weg, middels een akkoord met betrekking tot de opportuniteiten en de keuze van de fietsinfrastructuur op basis van het plan dat door de gemeente werd opgesteld en door het gewest en het gewestelijk Parkeeragentschap werd gevalideerd.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 2 maart 2020 bij het Kabinet en de Administratie ingediend worden (cf. formulier in de projectoproep, infra).
Praktische inlichtingen
Brussel Mobiliteit
Vooruitgangstraat, 80/1
1035 Brussel

Mevr. Thao NGUYEN  -  Tel 02 204 19 22  -  tnguyen@gob.brussels

Gewestelijk Brussels Parkeeragentschap (Parking.brussels)
Gasthuisstraat, 31
1000 Brussel

Dhr. Georges USE   -  Tel 02 563 39 51  -  guse@parking.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de projectoproep

Gewestelijke ondersteuning voor de gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties 2020 (pdf). [Formulier]

Betreffende de verschillende plannen


Good Move

Cf. de aanpak « Good Move » (operationele versie « mobiliteit » van de doelstellingen die door het GPDO nastreeft).

Fietsplan

Fietsplan 2010 – 2015 (cf. fiche 1.3).

Gewestelijk parkeerbeleidsplan


22.01.2009 Ordonnantie houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap (B.S., 30.01.2009).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr 234962

18.07.2013 BBHR houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan (B.S., 26.09.2013). [art. 17 e.s.]
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr 276316

18.07.2013 BBHR betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten (B.S., 26.09.2013).
Gecoördineerde tekst : zie http://www.ejustice.just.fgov.be
Meer info in Inforum : zie document nr 276314

Gewestelijk vademedum

Vademecum betreffende de fietsinfrastructuur (o.a. VM nr 7 : fietsparkeervoorzieningen).
Commentaar
Cf. schematisch overzicht van alle « Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties voor 2020 » in de rubriek « Synoptische tabellen » van de webpagina subsidies.
Datum van de laatste update
03-03-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links