Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Driejarige ontwikkelingsdotatie (2019-2021)
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW
Materie(s)
Investeringen van openbaar nut
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de driejarige ontwikkelingsdotatie, subsidies aan gemeenten en OCMW’s ter verwezenlijking van bepaalde subsidieerbare investeringen die bijdragen tot de tenuitvoerlegging van prioritaire beleidslijnen van het Gewestelijk ontwikkelingsplan en die van gewestelijk belang zijn.

De projectoproep "REG", gelanceerd in het kader van de driejarige periode 2016-2018, werd op 19 mei 2017 afgesloten.

De regering heeft dezelfde prioriteit vastgelegd voor de driejarige periode 2019-2021, nl. de uitvoering van de werken die bijdragen tot een rationeel energiegebruik in gebouwen toebehorend aan de gemeenten of de OCMW’s.

Deze fiche heeft betrekking op de projectoproep die in de vorige driejarige periode werd gelanceerd en zal bij de lancering van de projectoproep voor de driejarige periode 2019-2021 geüpdatet worden.
Toekenningsvoorwaarden
Om subsidies toegekend te krijgen moeten gemeenten en OCMW’s aan volgende voorwaarden voldoen :
- elke subsidieaanvraag wordt afhankelijk gesteld van de opstelling van een gemeentelijk driejarig
  investeringsprogramma (cf. fiche)
- de projecten moeten opgenomen zijn in de lijst van de prioriteiten van het GewOP en betrekking hebben op
  de door de Regering gekozen investeringen
- de projecten worden aan de begunstigden voorgesteld in de loop van elke driejarige periode. De gemeenten
  die deze projecten wensen uit te voeren, nemen ze in hun DIP op.
- de projecten die in aanmerking komen voor een deel van de DOD, maken het voorwerp uit van een nauwe
  samenwerking tussen de Regering en de begunstigde gemeente tijdens de verschillende fasen van de
  studies en de werken

De projecten worden gerangschikt op grond van het aantal punten in functie van :
- het type project
- de kenmerken van het project
Meer details in de tekst van de projectoproep (infra).
Bedrag en betaling
Het budget voor deze projectoproep bedraagt 8,5 miljoen euro, waarvan :
- 7,5 miljoen euro op grond van art. 14 van de Ordonnantie van 16.07.1998 (infra)
- 1 miljoen euro op grond van art. 15bis van de Ordonnantie van 16.07.1998 (infra)
Procedure
Het formulier moet uiterlijk op 19 mei 2017 bij BPB ingediend worden (cf. document op de site van BPB, infra).
Praktische inlichtingen
Cf. contactpersonen vermeld in de fiche « GDIP 2019-2021 » (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de projectoproep

Oproep REG 16-18 (cf. document op de site van BPB).

Betreffende het GDIP

Cf. Wettelijke en reglementaire bronnen (Vademecum, Check-lists, …) in de fiche « GDIP 2019-2021 » (supra).
Commentaar
Cf. de rubriek « Synoptische tabellen » voor een algemeen overzicht van :
- de investeringen van openbaar nut
- het GDIP 2019-2021
Datum van de laatste update
25-01-2019

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links