Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Taalstimulerende activiteiten Nederlands
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 7 juni 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Vlaamse regering lanceert een projectoproep voor de organisatie van taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren.

Een taalstimulerende activiteit is evidence informed en gericht op taalstimulering Nederlands. Hierbij is
aandacht voor spelend leren en eventueel een combinatie met sport, theater, speelpleinwerking, enz.
mogelijk.
Toekenningsvoorwaarden
Indienende organisaties

In het BHG geldt de uitzondering dat de VGC optreedt als indienende organisatie, en niet de afzonderlijke gemeenten.

Partnerschappen zijn mogelijk met :
- onderwijsinstellingen (kleuterscholen, lagere scholen en secundaire scholen)
- organisaties uit de VG met aantoonbare ervaring op het vlak van taalstimulering Nederlands
- organisaties uit de VG met aantoonbare ervaring met de organisatie van activiteiten (bij voorkeur voor
  kinderen en jongeren) binnen de ruime vrijetijdssector (sport, cultuur, jeugdwerk, STEM in de vrije tijd, …)
- buitenschoolse opvanginitiatieven

Doelgroep

Leerplichtige, minderjarige kinderen en jongeren die baat hebben bij taalstimulering Nederlands (o.a. kinderen met een andere thuistaal, een lagere socio-economische status, …).

Beoordelingscriteria

1. Relevantie
    - Inhoud
    - Continuïteit
    - Communicatie & Bereik
    - Aandacht voor moeilijk(er) bereikbare groepen
2. Haalbaarheid
    - Projectbeheer
    - Expertise en ervaring
    - Gevraagd budget
3. Goed bestuur

Voor meer details : cf. pag. 12 – 14 van de oproep (infra).

Looptijd

De goedgekeurde projecten starten ten vroegste op 20 juli 2020 en eindigen ten laatste op 31 augustus 2022.

De activiteiten vinden plaats :
- tijdens één, maar bij voorkeur gedurende meerdere opeenvolgende schoolvakanties
- buiten de reguliere schooltijd op voorschoolse, naschoolse en/of buitenschoolse momenten
- tijdens het weekend (buiten of binnen de schoolvakanties)
Bedrag en betaling
Max. 100.000 euro per project.
Procedure
- de aanvraag moet uiterlijk op 7 juni 2020 bij de VGC ingediend worden
- de VGC moet het dossier indienen bij de VG tegen 12 juni 2020
Praktische inlichtingen
Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs en Vorming
Afdeling Horizontaal Beleid
Koning Albert II-laan, 15
1210 Brussel

Mevr. Natalie VERSTRAETE  -  Tel 02 553 99 78  -  horizontaalbeleid@ond.vlaanderen.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van het Departement Onderwijs en Vorming : www.onderwijs.vlaanderen.be

Vlaamse Gemeenschapscommissie
Algemene directie Onderwijs en Vorming
Emile Jacqmainlaan, 135
1000 Brussel

Tel 02 563 04 50  -  onderwijs.vorming@vgc.be
Wettelijke en reglementaire bronnen
Oproep : Taalstimulerende activiteiten Nederlands in de schoolvakanties en de buitenschoolse opvang voor kinderen en jongeren (cf. document op de site van het Departement Onderwijs en Vorming, supra).
Datum van de laatste update
02-07-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links