Hoge Raad van Financiën - Overdreven en onaanvaardbare inspanningen gevraagd van de lokale besturen

De VSGB vraagt aan de federale overheid en de deelgebieden om de lokale besturen niet op te zadelen met financiële lasten die uitsluitend toe te schrijven zijn aan een wijziging van de boekhoudnormen.

De Vereniging heeft met verbazing kennis genomen van het recentste rapport van de Hoge Raad van Financiën (HRF) betreffende de voorziene tekorten van de lokale besturen in 2012 en de financiële inspanning die deze laatste zouden moeten leveren om hun begroting in evenwicht te houden, meer bepaald 1,4 miljard euro voor het hele land of 0,4 % van het BBP.

De VSGB wijst erop dat de Brusselse gemeenten onderworpen zijn aan strikte regels inzake financieel evenwicht die in de Nieuwe Gemeentewet vastgelegd zijn. Die stipuleert in artikel 252: “De begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de gemeenten mag, ten laatste te rekenen vanaf het begrotingsjaar 1988, in geen enkel geval, een deficitair saldo op de gewone of de buitengewone dienst, noch een fictief evenwicht of een fictief batig saldo, vertonen.”

De Brusselse gemeenten leven die verplichtingen na. Hun rekeningen zijn immers globaal in evenwicht voor het eigen en het globale dienstjaar.

Een gedeeltelijke verklaring van het verschil tussen de cijfers van de Hoge Raad van Financiën en die van de gemeenten ligt wellicht in de methode van de HRF. Die analyseert immers de financiën van de lokale besturen vanuit de invalshoek van de boekhoudnormen ESR95, die afwijken van de regels van de Nieuwe Gemeentewet en het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit.

Volgens de berekeningen van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de VSGB bedraagt het saldo volgens ESR95-normen een tekort van 60 miljoen euro (jaarlijks gemiddelde van de rekeningen 2004 tot 2009). Die gebruikte boekhoudnormen leiden ertoe dat de HRF de lokale besturen een onaanvaardbare inspanning oplegt, temeer daar de begrotingen 2010 van de Brusselse gemeenten in evenwicht waren en de begrotingen 2011 slechts een zeer klein tekort vertonen (-1 miljoen euro).

De voornaamste vraag is dus hoe de HRF aan zulke cijfers komt. Het bedrag van de inspanning die geleverd zou moeten worden, verontrust de VSGB bijzonder. Het is bovendien onmogelijk de berekeningen te analyseren, aangezien de HRF weinig of geen toelichting geeft. Bij gebrek aan details over de door de HRF gebruikte methode en statistieken, kan de VSGB absoluut geen vrede nemen met het vooropgestelde bedrag van 1,4 miljard euro.

Het probleem is dat dit bedrag kan meespelen in de berekening van de bijdrage van de lokale besturen tot de doelstellingen van het stabiliteitspact.

Wij stippen ook het volgende aan. De HRF schrijft “dat de voor Entiteit II in haar geheel in het Stabiliteitsprogramma 2010 vastgelegde doelstellingen niet moeten herzien worden voor 2011-2012. Zij is er zich echter volkomen van bewust dat het in het Stabiliteitsprogramma 2010 voor de lokale overheden ingeschreven doelstelling inzake begrotingssaldo, namelijk een beperking van hun tekort voor 2011 tot -0,2 % van het BBP (en dus de doelstelling om hun saldo te verbeteren met 0,2 % van het BBP eveneens ten opzichte van 2010) zonder enige twijfel te ambitieus en weinig realistisch zijn in vergelijking met de verslechtering van minimum 0,2 % van het BBP die in het Basisscenario in 2011 vooropgesteld wordt.”

Bijgevolg komt het erop aan dat de federale overheid en/of de deelgebieden in 2011 het vermoedelijk negatieve verschil van het begrotingsresultaat van de lokale overheden compenseren door een bijkomende inspanning. Die bijkomende inspanning moet het mogelijk maken dat de globale doelstelling – een tekort teruggebracht tot 3,7 % van het BBP – bereikt wordt in 2011.”

  • De VSGB aanvaardt niet dat de lokale besturen onrechtvaardige en niet gerechtvaardigde inspanningen opgelegd krijgen die hun dienstverlening aan de bevolking in het gedrang kunnen brengen.

  • Daarom vraagt de VSGB aan de federale overheid en de deelgebieden om hun verantwoordelijkheid op te nemen om de lokale besturen niet op te zadelen met financiële lasten die uitsluitend toe te schrijven zijn aan een wijziging van de boekhoudnormen.


Contact:

Marc Cools

Voorzitter van de VSGB

tel. 02 348 65 60


« Terug

Auteur

Marc COOLS
Publicatiedatum
17-11-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links