Hervorming van de openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur verplicht de administraties om informatie en administratieve documenten aan het publiek ter beschikking te stellen. Een gecodificeerde tekst behandelt de toegang tot informatie over leefmilieu en ruimtelijke ordening, streeft naar meer transparantie, legt termijnen vast voor de toegang tot bestuursdocumenten en verschaft uitgebreidere bevoegdheden aan de Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB).

Een unieke, gecodificeerde tekst

De nieuwe teksten met betrekking tot de openbaarheid van bestuur in de instellingen centraliseren de Brusselse ordonnanties omtrent de openbaarheid van bestuur en de toegang tot milieu-informatie, evenals de federale wet betreffende de openbaarheid van bestuur in provincies en gemeenten.

Enkele nieuwigheden voor een verhoogde transparantie en toegankelijkheid

Het nieuwe gezamenlijk decreet en ordonnantie nemen de grote gekende principes over met betrekking tot openbaarheid van bestuur en toegang tot bestuursdocumenten, en introduceren ook enkele nieuwigheden:

-       De gemeentelijke vzw’s, de autonome gemeentebedrijven en de intercommunales worden beschouwd als bestuurlijke overheden voor de toegang tot hun documenten. De burgers en de verenigingen hoofdstuk XII en XIIbis kunnen zich dus rechtstreeks tot hen richten.

-      Elke bestuurlijke overheid moet beschikken over een website met een rubriek 'transparantie'. In die rubriek staat informatie over de werking van de structuur, een overzicht van de toegekende subsidies, de voor haar rekening uitgevoerde studies, de inventaris van de afgesloten overheidsopdrachten en de oproep tot kandidaten, evenals de voorwaarden inzake aanwervingen van de in te vullen betrekkingen.

-       De rubriek 'transparantie' dient ook een lijst te bevatten van alle tewerkgestelde personen op het kabinet van de burgemeester, de schepenen en de OCMW-voorzitter.

-       De aanduiding van een persoon die belast is met het inzamelen van de nodige informatie en die de nodige publicaties verricht (SPOC).

-       De opvraging van bestuursdocumenten moet op straffe van onontvankelijkheid getekend worden (een identiteitsbewijs is nodig voor natuurlijke personen), de naam en het adres van de aanvrager vermelden, en gericht zijn aan de overheid waardoor ze gedateerd kan worden.

-      De criteria voor de afwijzing van opvragingen worden bijgewerkt en aangepast. Ter herinnering: een opvraging van bestuursdocumenten moet in principe aanvaard worden, tenzij ze afgewezen kan worden op basis van een of meerdere wettelijke uitzonderingen. Een opvraging kan o.a. afgewezen worden als:

o  ze afbreuk doet aan een geheimhoudingsverplichting die ingesteld is bij wet;

o ze het vertrouwelijk karakter van de beraadslaging van de overheid in gevaar brengt indien bij wet vastgelegd;

o  ze de schending inhoudt van de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en dossiers betreffende een natuurlijke persoon wanneer die geen toestemming geeft voor het openbaar maken van de informatie en de vertrouwelijkheid van de informatie bij wet geboden wordt;

o ze een aantasting inhoudt van de fundamentele rechten en vrijheden van de bestuurden, zoals het recht op privacy;

o  ze kennelijk onredelijk is of te vaag geformuleerd.

-       De antwoordtermijn voor de opvragingen van bestuursdocumenten bedraagt 20 dagen en kan verlengd worden tot 40 dagen voor volumineuze of complexe aanvragen. Een aanvraag kan bij hoogdringendheid worden ingediend, onder bepaalde voorwaarden. Dan bedraagt de antwoordtermijn 7 dagen.

-       De Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten (CTB) beschikt voortaan ook over een bevoegdheid tot wijziging van de beslissing genomen door de bestuurlijke overheid, en kan zelf het document aan de aanvrager geven indien de bestuurlijke overheid dit weigert.

-      De CTB beschikt voortaan ook over de mogelijkheid om een bestuurlijke overheid te verplichten haar een bestuursdocument te geven.

-       Specifieke bepalingen inzake leefmilieu en ruimtelijke ordening:

o    De gemeenten publiceren op de rubriek 'transparantie' van hun website:

- Binnen de 30 werkdagen na de goedkeuring ervan: de plannen en programma’s, de stedenbouwkundige verordeningen, de gedragslijnen die ze goedkeuren.

- Binnen de 10 werkdagen na hun afgifte: de stedenbouwkundige en milieuvergunningen, evenals hun wijzigingen:

·   die het voorwerp uitmaakten van een effectenverslag en -studie.

·   of die een significante invloed kunnen hebben op milieu of ruimtelijke ordening.

- Gelijktijdig: rapporten of de studies omtrent de milieueffecten.

- Onmiddellijk: in geval van onmiddellijke dreiging voor de volksgezondheid of het milieu, alle informatie die de bevolking moet toelaten om gepaste preventieve maatregelen te nemen.

-       Bovendien worden de bepalingen van het gezamenlijk decreet en ordonnantie aangevuld met de nieuwe regelgeving betreffende de stedenbouwkundige vergunningen:

  • Naast hun publicatie op de website van de betrokken gemeente(n) moeten de vergunningen ook uitgehangen worden op de door het besluit bepaalde plaatsen.
  • Het besluit bepaalt de modaliteiten omtrent de inzage van de vergunningen bij het gemeentebestuur.
  • Het besluit bepaalt de verplichte meldingen inzake stedenbouwkundigen vergunningen. 

Rechtsgrond: Het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundigen attesten.

Inwerkingtreding: 1 september 2019.

Brulocalis zal de komende maanden een uitgebreide analyse geven over het gezamenlijk decreet en ordonnantie in ons tijdschrift Nieuwsbrief.

« Terug

Auteur

Hadrien Dasnoy
Publicatiedatum
16-07-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links