Gemeenten geraadpleegd ivm nieuwe wooncode

De regering keurde op 17 december 2015 een nota goed betreffende de richtsnoeren van de regionalisering van de huurovereenkomsten, die de wettelijke beschikkingen terzake in één Wooncode wenst te bundelen. Het Gewest vroeg het advies van de VSGB om in dit stadium een beter inzicht te krijgen in de mogelijke gevolgen voor de lokale besturen. De kernpunten van het antwoord aan minister Céline Fremault.

Betere coördinatie tussen vereisten van woningen en wetgeving betreffende huurovereenkomsten inzake hoofdverblijfplaats

Wij sluiten ons volledig aan bij de doelstelling om de regelgeving zo veel mogelijk in één wooncode te bundelen. Onze Vereniging heeft steeds gepleit voor een betere coördinatie tussen de regelgeving betreffende de eisen inzake salubriteit, veiligheid en uitrusting van woningen enerzijds en de wetgeving betreffende de overeenkomst inzake hoofdverblijfplaats anderzijds. De Afdeling OCMW stelt voor een publiek fonds van huurwaarborg in te voeren. Wij pleiten echter voor een publiek systeem van huurwaarborg dat zich niet beperkt tot het OCMW-publiek, maar openstaat voor alle huurders.

Inschatting van de last voor de burgemeester en streven naar optimale coördinatie tussen sleutelactoren

Wat de verplichte wederhuisvesting betreft, is het idee de gemeente de mogelijkheid te bieden de gedane kosten gemakkelijker te kunnen terugvorderen bij de verhuurder in overtreding (deze maatregel bestaat reeds in Vlaanderen) uiteraard een goede zaak. Algemeen moet de last geraamd worden die op de burgemeesters rust en moet er een optimale coördinatie gewaarborgd worden met de directie van de gewestelijke huisvestingsinspectie en de gewestelijke openbare vastgoedoperatoren.

Versterking controles en zelfbedruiping dankzij ontvangst van boetes

Sinds 2007 kunnen gemeenten administratieve boetes opleggen als het bedrag van de huurprijs en van de lasten niet in de aankondiging vermeld is. Die bepaling staat in de meeste algemene politiereglementen. De nota stelt dat het werk van de gemeenten op het vlak van controle “bevestigd en versterkt” zal worden en dat “het systeem zichzelf dient te bedruipen dankzij de ontvangsten van de boetes”. De zelfbedruiping lijkt evenwel moeilijk te bewerkstelligen. Integendeel, de versterking van de controle vergt steun vanwege het Gewest. Bovendien moet deze maatregel ook geëvalueerd worden.

Verbreding naar andere woonvormen

De lokale besturen zijn ook voorstander voor een erkenning in de wetgeving van andere woonvormen, om hen in staat te stellen een woonbeleid voor studentenverblijven of kangoeroewoningen uit te werken, om maar twee mogelijkheden te noemen.

Tot slot zijn wij bijzonder geïnteresseerd in alle maatregelen ter bevordering van het behoud of de creatie van woningen boven handelszaken, om de strijd te versterken tegen discriminatie of om alternatieve oplossingen voor conflicten te bevorderen.

De omzetting van deze grote opties in gedetailleerde teksten vergt nog overleg met alle betrokken partijen. Daarom vraagt de VSGB om geraadpleegd te worden in de verdere stadia van dit hervormingsproces. De Afdeling OCMW wenst trouwens ook op een aantal punten haar advies uit te brengen.

Meer info

 

« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Publicatiedatum
04-03-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links