Gemeenten eisen terecht inlichtingen ivm kadastraal inkomen

De pers meldde de laatste dagen dat sommige Brusselse gemeenten stappen hadden ondernomen om gegevens te verzamelen ivm het kadastraal inkomen en zo de nodige gegevens te updaten. Terzelfdertijd liet het Nationaal Eigenaars Syndicaat weten dat het niet verplicht zou zijn deze gegevens door te geven gezien dit niet wettelijk zou zijn. De VVSG wenst hier echter het legitiem en wettelijk karakter van de gemeenten aan te stippen en te steunen. Dit wordt trouwens ook door minister-president Rudi Vervoort bevestigd. Wij verheugen ons hierbij dat hij de gemeenten steunt in het ondernemen van deze actie.

Steeds meer Brusselse en Belgische gemeenten vragen informatie aan de eigenaars om de kadastrale gegevens van hun goederen bij te werken. Die vragen vloeien voort uit de samenwerking van de gemeenten met de FOD Financiën. Het gebeurt met de goedkeuring van die Administratie en met het oog op billijkheid. De verkregen inlichtingen leiden niet automatisch tot een herziening van het kadastraal inkomen. Dat gebeurt immers enkel als de waarde van het goed aanzienlijk stijgt.


Eigenaars dienen zich in regel te stellen


De informatieaanvragen beogen bv. goederen die vandaag belast worden ervan uitgaand dat ze geen centrale verwarming of badkamer hebben. Dat stemt zeer vaak niet overeen met de werkelijkheid. Het werk dat de gemeenten verrichten is legitiem. Zelfs indien eigenaars niet verplicht zijn deze gegevens door te geven, toch blijft dit in hun eigen belang om de situatie ivm hun vastgoed te regulariseren en zich zo in de regel te stellen met de wet. Wie op deze aanvragen niet zou reageren riskeert een retro-actieve toepassing van het kadastraal inkomen. Eigenaars hebben er dus alle belang bij om transparant te werk te gaan en te antwoorden op de vragen om inlichtingen die zij ontvangen. Het is ook een kwestie van burgerzin.

Steun van de minister-president


De minister-president heeft trouwens zelf, tijdens een interpellatie op 2/2/2016 in de Commissie van Binnenlandse Zaken, op het legitiem en wettelijk karakter van deze actie gewezen die door de gemeenten worden ondernomen teneinde de gegevens van het kadastraal inkomen te actualiseren.


Rol van de gemeenten op het vlak van kadastraal inkomen


Dit wordt geïllustreerd aan de hand van volgende 3 elementen:


a. een historische rechtstreekse bevoegdheid


Hoewel de federale overheid de voornaamste bevoegde instantie is, toch hebben de lokale overheden een actieve rol die niet nieuw is. De gemeentebesturen delen aan het kadaster de veranderingen mee die aan de eigendommen doorgevoerd werden (zie art. 17 van het KB van 26 juli 1877 – reglement voor de bewaring van het kadaster zoals gewijzigd bij het KB van 12 april 1966)

b. medewerking aan de procedure ivm de vaststelling van de belasting


Als nabije overheid bij uitstek kent de gemeente vaak het best de veranderingen op het terrein. In dat kader moet zij ook samenwerken met de FOD Financiën. Op basis van art. 327, § 1, WIB 1992 moet ze alle inlichtingen waarover zij beschikt meedelen, die noodzakelijk zijn voor de vaststelling of de invordering van de door de Staat gevestigde belastingen.
Het spreekt voor zich dat de lokale overheid, om aan deze wettelijke verplichting te beantwoorden, alle nodige maatregelen kan nemen om correcte en waarheidsgetrouwe informatie te kunnen verkrijgen en doorgeven.


c. eerstelijns tussenkomst van de indicator-expert


Daar houdt de kostbare inbreng van de gemeenten ten aanzien van de FOD Financiën niet bij op. De opcentiemen op de onroerende voorheffing vormen ook een essentiële inkomstenbron voor de lokale overheden. Een degelijk berekend kadastraal inkomen heeft belang voor de gemeentefinanciën. De gemeenten delegeren indicatoren-experts naar de FOD Financiën om de centralisering en het goed beheer van de nodige informatie te optimaliseren, niet alleen voor de berekening maar ook voor de aanpassing van het kadastraal inkomen.

« Terug

Auteur

Boryana NIKOLOVA
Publicatiedatum
05-02-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links