Fusie gemeente-OCMW: niet zo simpel … en dat verheugt de Federatie van Brusselse OCMW’s

De Raad van State heeft een advies gegeven betreffende het voorontwerp van wet betreffende de fusie tussen gemeente en OCMW. Die besluit dat er een wet met bijzondere meerderheid goedgekeurd moet worden om de wetgeving te wijzigen en de fusie mogelijk te maken.

OCMW’s blijven gekant tegen de fusie


Het federaal regeerakkoord stipuleert dat de federale regering het wettelijk kader zal wijzigen om een organieke integratie mogelijk te maken van de gemeentelijke administratie en de OCMW’s.
De Federaties van OCMW’s hebben meermaals gewezen op de bedenkingen en twijfels van de OCMW’s van het hele land met betrekking tot de mogelijke fusie die in het regeerakkoord aangekondigd wordt. Niet uit corporatisme, niet uit conservatisme. Nee, de wetgever heeft een autonome instelling gecreëerd met als enig doel ten dienste te staan van mensen die getroffen worden door armoede en precariteit. Enkel een specifieke instelling, die met dat doel voor ogen te werk gaat, kon de uitvoering van de sociale opdracht van het OCMW succesvol in de praktijk omzetten: het recht op een menswaardig leven.

In december 2014 legden wij onze argumenten tegen de fusie voor aan de minister van Maatschappelijke Integratie. Op 26 maart 2015 organiseerden wij een debat rond het thema “Afschaffing van het OCMW: een goed idee?”. In dat kader hebben wij ook onze twijfels en bedenkingen over de fusie geuit (zie artikel in tijdschrift Nieuwsbrief 2015/2).

Tot op heden heeft geen enkele wetenschappelijke studie met een grondige kosten/baten-analyse de meerwaarde van een fusie gemeente-OCMW aangetoond. Het is helemaal niet bewezen dat het doen opgaan van de OCMW’s in de gemeente significante besparingen zou opleveren terwijl de kwaliteit van de dienstlevering gevrijwaard zou moeten worden.

Wij vestigden overigens steeds de aandacht op het risico op een verhulde regionalisering van de organieke OCMW-wet en dus een defederalisering van de sociale bijstand. Hoe zou een totaal verschillende evolutie van de instelling in de 3 gewesten immers geen achteruitgang teweegbrengen op het vlak van het sociaal beleid en de strijd tegen armoede? Hoe zal het recht op sociale bijstand en het recht op maatschappelijke integratie evolueren als bijzondere belangen voorrang krijgen op een gemeenschappelijke visie van de 3 Gewesten? Hoe kan op termijn een regionalisering van die fundamentele rechten vermeden worden?

Tot slot hebben wij nooit geloofd dat de fusie de dienstverlening aan de burger zou verbeteren. Integendeel.

Raad van State bevestigt these van Federatie van Brusselse OCMW’s


Van meet af aan plaatste de Federatie van Brusselse OCMW’s vraagtekens bij de mogelijkheid die de federale wetgever wou invoeren om de fusie op gewestelijk niveau mogelijk te maken, door de wijziging van artikel 2 van de organieke OCMW-wet via een gewone wet.

Volgens ons raakte men hier aan de regels van de bevoegdheidsverdeling en aangezien het bestaan van de OCMW’s en hun rechtspersoonlijkheid (vastgelegd in artikel 2) behoort tot een materie die voorbehouden is aan de federale overheid, kon deze niet met een gewone meerderheid de deelentiteiten het recht geven om de OCMW’s al dan niet af te schaffen.

In zijn advies van 9 mei bekrachtigt de Raad van State onze these en wordt de federale regering erop gewezen dat ze effectief een bijzondere meerderheid nodig hebben als men de hervorming wil doen vooruitgaan. Wat de zaken niet bepaald vereenvoudigt …

Laten we de fusie vergeten en ons toespitsen op de echte uitdaging: dienstverlening aan de bevolking!


Het aantal mensen dat in armoede leeft, neemt toe en sinds het begin van deze federale legislatuur is er een verhoogde instroom van cliënten naar de OCMW’s: mensen die hun werkloosheidsvergoeding verliezen, asielzoekers die onderdak zoeken, erkende vluchtelingen die een opvangstructuur verlaten, niet begeleide minderjarigen.

Daar komt nog het ‘gewone’ publiek bij, dat niet vermindert in aantal: bejaarden die moeilijk de eindjes aan elkaar kunnen knopen, studenten zonder familiaal netwerk, werkloze jongeren, alleenstaanden met kinderen zonder inkomen uit arbeid, …

Een diepgaande hervorming van het OCMW terwijl de prioriteiten elders liggen, kwam op een bijzonder slecht moment. Er zijn belangrijker en dringender zaken dan de fusie tussen gemeente en OCMW!

Wij hopen dat het advies van de Raad van State komaf maakt met de plannen voor de hervorming, zodat we ons sereen kunnen toeleggen op de vele uitdagingen van vandaag. Laten we de OCMW’s versterken! Laten we het recht op sociale bijstand verankeren! Te veel mensen lijden een onzeker bestaan. En jammer genoeg geldt dat voor steeds meer mensen in ons Gewest. Als samenleving moeten wij die mensen opvangen!

Federatie van Brusselse OCMW’s?


Sinds 1 april 2016 vervangt de Federatie van Brusselse OCMW’s de twee organen die tot nu toe de 19 Brusselse OCMW’s vertegenwoordigden, nl. de Afdeling OCMW van de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) en de Conferentie van de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De voornaamste taak van de Federatie van Brusselse OCMW’s is de behartiging van de belangen van de 19 Brusselse OCMW’s en hun ondersteuning bij hun taken ten dienste van de burgers, en de bevordering van de maatschappelijke actie.

Tot het einde van deze gemeentelijke bestuursperiode wordt de Federatie geleid in medevoorzitterschap, door Michel Colson, Brussels Parlementslid en OCMW-raadslid in Watermaal-Bosvoorde, en Jean Spinette, OCMW-voorzitter in Sint-Gillis.
« Terug

Auteur

Marie WASTCHENKO
Publicatiedatum
17-05-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links