Financiering pensioenen lokale sector hervormd

De wet van 24 oktober 2011 hervormt de financiering van de pensioenen. Die hervorming beoogt een duurzame financiering van het stelsel dat de jaarlijkse uitgaven kan dekken zonder in deficit te komen. De voorwaarden en het recht op pensioen blijven ongewijzigd.

5 pools


Gemeenten moeten zorgen voor de pensioenen van hun vastbenoemde ambtenaren. Ze mogen kiezen hoe ze dat doen. De overgrote meerderheid van de besturen is daarvoor aangesloten bij een gemeenschappelijk stelsel, zoals bij Pool 1 (de voormalige Omslagkas), Pool 2 of een voorzorgsinstelling, Pool 3. Sommige besturen zijn nergens bij aangesloten, maar staan zelf in voor het beheer van de pensioenen, Pool 4. Sedert 1 april 2011 zijn alle lokale politiezones en de federale politie verplicht aangesloten bij Pool 5. Ze moeten ook zelf, zonder financiële hulp van de federale Staat, de pensioenlasten dragen.

 

Probleem


Alle pensioenstelsels hebben te kampen met problemen. De pensioenlast stijgt, de bevolking veroudert, terwijl het aantal vastbenoemde ambtenaren daalt. De combinatie van stijgende pensioenlasten met dalende bijdragen leidt tot een constante stijging van het bijdragepercentage dat nodig is om de uitgaven te dekken. Daarnaast was er nog de overnamebonus die het bestuur kreeg voor een aansluiting bij Pool 2 onder de vorm van een reductie van 7,5 %.

 

Hervorming

 

In het licht van deze evoluties heeft de wetgever beslist de financiering van de pensioenen van de lokale besturen te hervormen. Volgens de wetgever is die hervorming nodig om de pensioenen op lange termijn te kunnen financieren.

Op termijn zullen alle pools gefusioneerd worden: dat maakt een betere risicoverdeling mogelijk. Op die manier kan een snelle stijging van het basis pensioenbijdragepercentage worden vermeden. Er komen overgangsmaatregelen om de pools op termijn gelijk te trekken. Daarnaast komen er "verlaagde" pensioenbijdragen, die niet helemaal overeenkomen met de werkelijke bijdragevoeten. Dat kan gebeuren door uit de reserves van de RSZPPO te putten. Het gaat om de niet-bestemde reserves van de werkgevers van Pool 1. Ze zullen worden gebruikt om de bijdragevoet voor Pool 1 te verminderen.

Door deze hervorming wordt de impact van de politiehervorming ook gemilderd. Bij die politiehervorming werden de mensen in actieve dienst overgeheveld naar de nieuwe Pool 5. De lopende pensioenlast voor de gewezen gemeentelijke politieagenten werd overgelaten aan de gemeentelijke pensioenstelsels. Zij inden echter geen bijdragen meer. Zo ontstond er een scheeftrekking tussen de pensioenlasten en de pensioenbijdragen van de actieve personeelsleden, waardoor het systeem uit evenwicht geraakte.

De wetgever vertrekt van 2 principes: solidariteit en responsabiliteit. De solidariteit wordt voortaan bekeken in het licht van de loonmassa van de vastbenoemde personeelsleden. Er komt een basis bijdragevoet, die gelijk is voor alle aangesloten werkgevers. De basispercentages worden vastgelegd tot 2016. Daarnaast wordt er een corrigerende bijdragevoet ingevoerd, die zal verschillen van werkgever tot werkgever en rekening houdt met de om te slane bijdragemassa.

  • Door de wet verandert het systeem automatisch voor de reeds aangesloten werkgevers. Zij hebben geen keuze.
  • De werkgevers die nog niet aangesloten zijn, zullen ambtshalve aangesloten worden tenzij ze voor 15 december aan de Minister van Pensioenen te kennen geven dat ze niet wensen aan te sluiten.
De aansluiting is definitief en onherroepelijk. De beslissing om niet aan te sluiten is omkeerbaar.


Door deze wet worden de bijdragevoeten voor langere periode vastgelegd. De RSZPPO is van plan om in de komende weken alle besturen grondig te informeren.


De basis bijdragevoeten zullen de volgende zijn:

Jaar

Pool 1

Pool 2

Pool 3 en 4

Lokale politiezones

2011

32%

40%

onbekend

27.5%

2012

34%

41%

34% of 41%

31%

2013

36%

41%

36% of 41%

34%

2014

38%

41%

38% of 41

37%

2015

40%

41%

40% of 41%

40%

2016

41,5%

41,5%

41,5%

41,5%

 


« Terug

Auteur

Hildegard SCHMIDT
Publicatiedatum
24-11-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links