Dossier BIRB: voedselhulp gered voor 2012-2013

Het Europees programma voor voedselhulp via de OCMW's werd aangevallen door bepaalde Europese landen, maar is gered voor 2012 en 2013. De Afdeling OCMW had daar druk voor uitgeoefend. Maar na 2013 is er nog geen zekerheid ...

Voedselhulp in het gedrang

 

Ter herinnering. Begin 2011 protesteerden verschillende EU-lidstaten tegen de maatregel van het Europees programma voor voedselhulp en de juridische basis in het kader van het landbouwprogramma en creëerden zij een blokkeringsminderheid binnen de Commissie Landbouw.

Deze landen hebben een rechtsvordering ingezet, waarbij ze stelden dat het programma kaderde in het sociaal beleid en niet in het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

 

In april 2011 gaf een arrest van het Europees Hof van Justitie hen gelijk, met als gevolg een daling van het budget dat de Commissie ter beschikking stelt aan de lidstaten. Daardoor kreeg België in totaal nog slechts 2,8 miljoen euro, zijnde een daling van het oorspronkelijke budget (11 miljoen euro) met 75 %.

De actie van de Afdeling OCMW

 

Toen die beslissing bekendgemaakt werd, hebben de Afdeling OCMW en haar Waalse ambtgenoot en andere verenigingen die actief zijn in de sector van de voedselhulp, per brief hun steun uitgedrukt voor de initiatieven tot wijziging van de plannen voor 2012: terwijl de doelstellingen 2020 net de armoede willen bestrijden, was deze inkrimping van de middelen een aanfluiting van de rechten van de minstbedeelden.

Context: voedselverdeling

 

PEAD, het voedselhulpprogramma voor de allerarmsten in de EU, werd in het leven geroepen in december 1987, toen de toenmalige Raad de regels goedkeurde voor de deblokkering van landbouwproducten in interventiestock. In de loop der jaren en naarmate het landbouwbeleid hervormd werd, zijn de overschotten geslonken.

Om de continuïteit van de bevoorrading te waarborgen werd het PEAD gewijzigd midden de jaren 1990 om de interventievoorraden te kunnen aanvullen met aankopen op de markt. Maar aankopen hangen af van de evolutie van de markt, dus de kosten kunnen oplopen.

Tegelijk komen steeds meer Europeanen door de economische crisis in de armoede terecht en hangen ze af van voedselhulp vanwege caritatieve en overheidsinstellingen.

 

In 2011 heeft dit programma voedselhulp geleverd voor 18 miljoen mensen die in armoede leven in 20 EU-lidstaten.

 

Gezien de beslissing van het Hof van Justitie en de terugschroeving van de financiering van 500 miljoen (in 2011) naar 133 miljoen (in 2012) bij gebrek aan adequate maatregelen, heeft het Europees Parlement in een resolutie van juli 2011 opgeroepen tot een overgangsoplossing om het programma te redden.

Acties die resultaat opgeleverd hebben

 

Eind 2011 vernamen wij dat het lobbywerk vruchten afgeworpen heeft en dat de druk op de Europese Raad en diens verantwoordelijken groot was. Duitsland, kern van de blokkering in de Raad, heeft zijn standpunt gewijzigd en ging akkoord om het programma te behouden, met een eigen financiering, tot eind 2013.

 

Op 7 februari keurde de Commissie Landbouw de tekst goed die door de Raad voorgesteld werd, en kwam er dus 2 jaar uitstel voor het Europees programma voor voedselhulp voor de allerarmsten. Zo wordt het programma voorgesteld tot eind 2013 voor een budget van minstens 500 miljoen euro.

Op 15 februari 2012 heeft het Europees Parlement dankzij een reddingsplan dat afgesloten werd met de Landbouwministers, het behoud van het programma voor voedselhulp goedgekeurd.

België zal dus de verwachte fondsen krijgen en onze Brusselse OCMW's zullen hun taak kunnen blijven vervullen.

Daarvoor moeten wij onze federale en regionale ministers en Belgische Europarlementsleden danken, die geen inspanningen gespaard hebben om de dreigende instorting van het programma te voorkomen.

België zal zijn oorspronkelijk budget nog krijgen, zijnde 11 miljoen euro, gevraagd in monetaire waarde en niet in interventiestock, en beheerd door het BIRB dat de producten bestelt via overheidsopdrachten. Er zijn al producten beschikbaar en verdeeld. Andere worden in juli 2012 verwacht.

En na 2013?

 

Duitsland, pijler van de blokkeringsminderheid, is uiteindelijk dus gezwicht en heeft een overgangsoplossing aanvaard om de drastische vermindering van de subsidies te vermijden in het kader van dit voedselhulpprogramma voor de armste medeburgers.

Maar Duitsland en andere EU-landen willen geen Europees sociaal beleid en in ruil van hun goedkeuring vragen zij op termijn de verdwijning van dit programma. De landen van de blokkeringsminderheid betwistten immers tot voor kort het feit dat de fondsen die in het kader van het PEAD toegekend werden, uit het landbouwbudget, gebruikt zouden worden voor het sociaal beleid, dat zij beschouwen als een aangelegenheid van de lidstaten zelf.

In 2014 zal er opnieuw grondig overleg gepleegd moeten worden om de EU de mogelijkheid te bieden de solidariteit voor de zwaksten in de samenleving te vrijwaren in deze economische crisis. Ook al zijn in de begroting 2014-2020 bedragen voor voedselinterventies opgenomen (500 miljoen euro per jaar) in rubriek 1 van de Europese begroting, overwegende dat de maatregel aansluit bij de doelstelling van de armoedebestrijding uit de strategie 'Europa 2020'.

Voedselopslag

 

Met het goede nieuws van de Europese Raad ziet alles er weer goed uit ... alhoewel de verenigingen en OCMW's die instaan voor de voedselverdeling, kampen met problemen voor de opslag.

Tijdens vergaderingen met het BIRB vernamen de Federaties van OCMW's immers dat de stockage niet langer kon in kazernes en dat het enige middel was samen te werken met de voedselbanken.

Als alle Belgische OCMW's hun totale quota effectief bestellen, zal er onvoldoende opslagruimte zijn.

Daarvoor werd er nog geen oplossing gevonden, terwijl het reeds meermaals aangekaart werd bij de bevoegde minister.

Onze Brusselse OCMW's zitten nog niet zo krap, want zij hebben een oplossing gevonden voor de opslag van de eerste geleverde producten.

Wordt dus vervolgd.

 

 

« Terug

Auteur

Christine DEKONINCK
Publicatiedatum
01-03-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links