De creatie van woningen en uitrustingen voor algemeen nut als antwoord op de bevolkingsgroei in Brussel

Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders, georganiseerd door de VSGB, in samenwerking met Belfius, op 28 april 2016

Sinds een vijftiental jaren neemt de Brusselse bevolking zeer sterk toe. Daardoor groeit de nood aan woningen, scholen en kinderdagverblijven. Dit colloquium maakte een stand van zaken op van de recente ontwikkelingen en de strategieën van de gemeenten en het Gewest in de aanpak van deze uitdagingen.

Verwachtingen op demografisch vlak


De bevolking blijft groeien. Het BISA verwacht dat de Brusselse bevolking met ongeveer 1 % per jaar zal blijven toenemen tot 2040, wat overeenkomt met zowat 9.000 nieuwe inwoners per jaar.
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verjongt dus en de bevolking wordt internationaler, de middenklasse trekt weg en de gemiddelde grootte van de gezinnen stijgt. Deze trends brengen verschillende noden teweeg van de ene gemeente tot de andere.

Huisvesting


De Brusselse regering wil de vraag naar woningen op verschillende manieren aanpakken:
 • Regionalisering van de wetgeving op de huurovereenkomst: rekening houden met nieuwe woonvormen, strijd tegen discriminatie, verbetering van de energieprestatie van gebouwen
 • Huurtoelage voor personen die op de wachtlijst staan voor een sociale woning: evaluatie van het proefproject uit de vorige bestuursperiode
 • Bouw van sociale woningen: voortzetting van het Huisvestingsplan en start van de ‘alliantie wonen’ via een diversifiëring van de methodes
 • Bevordering van het verwerven van eigendom
 • Sociale verhuurkantoren (SVK): ontwikkeling en creatie van een SVK voor studenten
 • Coördinatie van de actoren: coördinatieraad, Brusselse referent inzake huisvesting

Na het succes van het eerste Huisvestingsplan (dat in 6 jaar tijd meer dan 1.000 nieuwe woningen tot stand bracht) vat de stad Brussel een nieuw ambitieus plan op om 850 nieuwe wooneenheden te bouwen, met bijzondere aandacht voor innoverende projecten.

Scholen


Het Scholenplan tracht het schoolaanbod uit te breiden, om beter aan te sluiten bij de vraag.
De regering heeft een schoolfacilitator aangesteld, die begeleid wordt door een comité, om:
 • projecten te coördineren
 • te streven naar coherentie in de inrichting van de wijken, de polyvalentie van de infrastructuren en de keuze van complementaire uitrustingen
 • rekening te houden met de operationele en financiële vereisten van de organiserende macht
 • de financiële middelen vanwege de verschillende overheidsniveaus samen te brengen
De projecten worden verwezenlijkt op basis van een kadaster van potentiële sites.
Het Scholenplan kadert in de Strategie 2025 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die opgesteld werd in overleg met de Gemeenschappen. Het beoogt de kwaliteit van de projecten, hun openstelling naar buiten toe en hun ruimtelijke verdeling, de ontwikkeling van de tweetaligheid, de aantrekkelijkheid van de instellingen en de strijd tegen schoolverzuim.

Crèches


De Vlaamse en de Franse Gemeenschapscommissie hebben bijkomende middelen vrijgemaakt voor de creatie van nieuwe opvangplaatsen, steun aan operatoren en coherentie van projecten.

Risicofactoren


Op het colloquium werden verschillende risicofactoren aangestipt:
 • de toepassing van de ESR boekhoudnormen op de gemeenten zou hun capaciteit om te investeren (wat nochtans noodzakelijk is) in het gedrang kunnen brengen
 • de evolutie van de regelgeving moet bekeken worden rekening houdend met financiële evenwichten
 • de uitwerking van tools moet oog hebben voor de realiteit op het terrein

Demografische uitdagingen


Om de demografische uitdagingen aan te pakken stelt de VSGB de volgende maatregelen voor:
 • versnelling van de procedures
 • coördinatie van de actoren
 • evaluatie van de impact van de genomen maatregelen
 • stelselmatige raadpleging van de gemeenten bij de uitwerking van nieuwe regelgeving
 • hervorming van de criteria voor de toewijzing van gewestelijke subsidies, om ze aan te passen aan de verwachtingen van de gemeenten. In het bijzonder:
 • herziening van de verkiesbare zones voor de programma’s van stadsrenovatie rekening houdend met de socio-economische evolutie van de wijken
 • aanpassing van deze programma’s aan de beperkte beschikbare grond
 • voldoende overheidsinvesteringen en hun voortbestaan waarborgen, om uitdagingen te kunnen aanpakken
 • de procedures vereenvoudigen en de lokale besturen administratieve begeleiding aanbieden in de uitwerking van subsidieaanvragen

Uiteenzettingen

 • « Le Plan Ecole » - Julie Lumen, schoolfacilitator (Bureau bruxellois de la planification, BBP)
« Terug

Auteur

Olivier Evrard
Publicatiedatum
10-05-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links