Afschaffing van subsidies aan gemeenten voor overlastbestrijding

Brussels preventie- en buurtplan: vanaf januari 2016 kunnen subsidies niet langer aangewend worden voor de uitvoering van de wet op de gemeentelijke administratieve sancties (GAS). De VSGB schreef naar de Brusselse minister-president om uitstel te vragen betreffende deze zeer onverwachtse beslissing voor onze gemeenten.

Voor de VSGB en de gemeenten vormen de GAS een zeer belangrijk instrument om hun 'samenlevingsbeleid' te kunnen uitvoeren.

Omzendbrief zet een punt achter de subsidiëring van de uitvoering van de GAS

Het Brussels regeerakkoord 2014-2019 kondigde een dergelijke wijziging niet aan. Wel integendeel, het beloofde “een strakkere aanpak voor minder overlast”.

In een omzendbrief van 17 juli 2015 maakte de Brusselse overheidsdienst echter de gewestelijke prioriteiten bekend voor het najaar 2015. De omzendbrief preciseert dat de gewestelijke interventiedomeinen aangepast worden, met name in het kader van de strijd tegen het onveiligheidsgevoel. De subsidiëring van het gemeentepersoneel dat instaat voor de uitvoering van de GAS, behoorde dus niet langer bij die prioriteiten.

Zeer slechte timing

Deze nieuwe oriëntatie is in strijd met het beleid van het Gewest inzake overlastbestrijding, maar ook met de trend die de vorige federale regering in gang zette door via de nieuwe GAS-wet de gemeenten de middelen geven om de overlastbestrijding aan de hand van GAS te versterken.

Op basis van het Brussels preventie- en buurtplan 2011-2014 dat van de overlastbestrijding een gewestelijke prioriteit maakte en op basis van de nieuwe GAS-wet, hebben de gemeenten heel wat aanwervingen verricht om deze prioritaire opdracht zo goed mogelijk te vervullen.

Het moment dat deze verandering doorgevoerd wordt, is slecht gekozen, want de gemeenten hebben de resultaten van de versterking van hun personeel nog niet echt kunnen voelen. De inkomsten uit de GAS blijven nog ontoereikend om hun in stand te stellen die diensten op eigen fondsen te financieren.

Subsidiëring verdwijnt in 2016

Toch – en dat verheugt ons – mailde de administratie de gemeentelijke preventiediensten op 30 juli 2015 een lichte bijsturing ten opzichte van de omzendbrief.

In die mail stond immers – naar aanleiding van de vragen vanwege verschillende preventiediensten aangaande de uitvoering van de GAS-wet – dat de betrekkingen van het personeel dat momenteel werkzaam is in dit soort maatregel (gemeenschapswachten-vaststellers, juristen, ...) nog opgenomen kunnen worden in het kader 2015 en dus subsidies genieten. De wijziging treedt dan pas in werking vanaf 2016.

Het kabinet van de minister-president bevestigde ons inmiddels deze bijsturing vanaf 2016 in het vooruitzicht van een meerjarentoepassing (2016-2019) van de gewestelijke interventiedomeinen.

De VSGB vraagt om uitstel

De VSGB vraagt zich af wat er met deze wijziging beoogd wordt. De regering lijkt enkel nog aandacht te schenken aan het aspect ‘preventie’ en niet langer de ‘repressie’ van overlast. Zo’n beleid zal onvermijdelijk een gevoel van straffeloosheid teweegbrengen.

Daarom hebben wij er op 11 september bij de minister-president op aangedrongen de toepassing van de beslissing uit te stellen.

De gemeenten moeten een redelijke termijn krijgen om te kunnen beantwoorden aan de nieuwe prioriteiten van het Gewest. Die termijn moet in overleg met de gemeenten vastgelegd worden. Het uitstel is noodzakelijk om de capaciteit van de gemeenten om overlast degelijk te kunnen bestrijden, te vrijwaren.

Meer info

 


« Terug

Auteur

Isabelle VINCKE
Publicatiedatum
17-09-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links