Pensioenen: maandelijkse betaling van de responsabiliseringsbijdrage

Lokale overheden zijn vanaf deze maand verplicht om de responsabiliseringsbijdrage maandelijks te betalen. Dat is het eerste tastbare effect van de wet op de gemengde pensioenen. Er wordt ook aan herinnerd dat de geleidelijke anticipatie inzake de betaling van deze bijdrage nog steeds moet worden gestart en dat de lokale besturen wordt aanbevolen om vóór 1 januari 2020 een tweede pijler in te voeren voor hun contractanten.

Maandelijkse betaling van de responsabiliseringsbijdrage


De wet op de gemengde pensioenen is nu een realiteit voor de lokale overheden en de eerste effecten ervan beginnen voelbaar te worden.

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 4 mei 2018 dat genomen werd in uitvoering van de voormelde hervorming, moeten zij immers overschakelen naar de maandelijkse betaling van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2017.

Voor dit jaar begint de maandelijkse betaling in juni. Deze zal, gedurende de maanden juni tot en met oktober 2018, volgens de wettelijk vastgelegde formule, gelijk zijn aan 1/12 van het bedrag van de geraamde bijdrage voor 2017, zijnde 118 % van het bedrag van de bijdrage voor 2016.

Voor de maanden november en december 2018 is het bedrag van de maandelijkse betaling gelijk aan de helft van het verschil tussen het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage die verschuldigd is voor het jaar 2017 en de reeds betaalde bedragen. Het is dan ook waarschijnlijk dat de betalingen van november en december 2018 de helft zullen bedragen van 7/12 van het totale verschuldigde bedrag voor de bijdragen van 2017.

Vanaf 2019 zal de maandelijkse betaling gelijk zijn aan 1/12 van het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage die verschuldigd is voor het voorgaande jaar. De maandelijkse betalingen voor november en december zullen altijd volgens dezelfde formule verlopen als hierboven aangegeven, maar zullen uiteraard lager zijn omdat de maandelijkse betalingen in januari van start zullen gaan.

In alle gevallen dienen facturen betaald te worden vóór de 10e van de maand volgend op de maand waarin de factuur is verzonden.

Geleidelijke anticipatie betreffende de betaling van de responsabiliseringsbijdrage


De Koning moet ook nog bepalen vanaf welke datum de progressieve anticipatie van de vertraging in de betaling van de responsabiliseringsbijdragen zal worden geïnitieerd, wat de maandelijkse betaling van een bijkomende responsabiliseringsbijdrage zal inhouden, waarvan het bedrag ook nog moet worden vastgesteld. De in dat kader betaalde bedragen zullen tevens in mindering worden gebracht op de maandelijkse betalingen van november en december.

Dit mechanisme, dat een tijdelijke toename van de last van de responsabiliseringsbijdragen zal teweegbrengen, biedt de mogelijkheid om uiteindelijk te komen tot de maandelijkse betaling van de responsabiliseringsbijdragen voor het lopende jaar en niet voor het voorgaande jaar, zoals dat nu het geval is.

Met de invoering van dit mechanisme wordt getracht de financiering op lange termijn van het Gesolidariseerd Pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen te waarborgen.


Invoering van een tweede pijler voor contractueel personeel


Tot slot stippen wij aan dat de lokale overheden, om in aanmerking te komen voor de aftrek van 50 % van het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage, uiterlijk op 1 januari 2020 een aanvullende verbintenis ten voordele van hun contractanten moeten aangaan, die minstens voorziet in de storting van een jaarlijkse bijdrage gelijk aan 2 % van de bezoldiging van de personeelsleden of de betaling van een pensioenuitkering gelijk aan 4 % van de bezoldiging van het personeel.

Info

  • KB van 4 mei 2018 tot uitvoering van art. 21, par. 3, tweede lid van de wet 24.10.2011 tot vrijwaring van een duurzame financiering van de pensioenen van de vastbenoemde personeelsleden van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten en van de lokale politiezones, tot wijziging van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid en houdende diverse wijzigingsbepalingen (Inforum 320950)
« Terug

Auteur

Hadrien DASNOY
Publicatiedatum
11-06-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links