Voorschotten op de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting – KB

Het koninklijk besluit van 18 februari 2018 voert artikel 470/2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) uit. Dat artikel werd in het WIB 92 ingevoegd bij de wet van 31 juli 2017 tot invoering van een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting.

Een voorschottensysteem

De wet van 31 juli 2017 tot invoering van een systeem van voorschotten op de aanvullende personenbelasting is het resultaat van een jarenlange inspanning in die richting van Brulocalis en haar zusterverenigingen VVSG en UVCW.

Samengevat behelst het systeem van voorschotten het volgende:

  • maandelijkse voorschotten over een periode van 8 maanden: van september van het lopende aanslagjaar tot april van het volgende jaar
  • voorschotten die 80 % vormen van de te verwachten inkomsten uit de aanvullende personenbelasting
  • de opstelling door de FOD Financiën van een overzicht zodat van mei tot augustus de aan de gemeenten uitgekeerde bedragen worden berekend op basis van de werkelijk ingekohierde ontvangsten.

Het koninklijk besluit

Het KB van 18 februari 2018 (Inforum 318944) voert artikel 470/2 van het WIB 92 uit betreffende de invoering van het voorschottensysteem voorzien bij de wet van 31 juli 2017.

Meer bepaald:

  • Bij de invordering van het teveel door de gemeenten ontvangen, gebeurt de aanzuivering zonder enige formaliteit.
  • De administratie belast met de inning en de invordering van de inkomstenbelastingen zendt maandelijks, via elektronische weg of per gewone post, aan het college van burgemeester en schepenen van elke gemeente een overzicht van de ontvangsten die effectief werden geïnd voor rekening van de gemeente, met betrekking tot de opbrengst van de aanvullende personenbelasting, na aftrek van de belastingverminderingen, voor de maand die voorafging aan die van de verzending van het overzicht.
  • De FOD Financiën meldt aan elke gemeente de ramingen van de opbrengst van de aanvullende personenbelasting voor eenzelfde begrotingsjaar. Deze mededeling gebeurt elektronisch of per gewone post en is gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeente.

Zie ook


« Terug

Auteur

Sacha LEFEVRE
Publicatiedatum
18-03-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links