College van burgemeester en schepenen: streven naar man/vrouw-pariteit!

Op 9 februari heeft het Brusselse Parlement in plenaire zitting een ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet goedgekeurd, om een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de colleges te waarborgen, die de Nieuwe Gemeentewet wijzigt en strengere drempels vaststelt voor de vertegenwoordiging van beide geslachten in de colleges van burgemeester en schepenen.

De bevordering van gelijkheid man/vrouw is momenteel een actueel onderwerp dat alle geledingen van de samenleving aangaat. Gemeentelijke organen en politiek personeel lopen in dat opzicht bijzonder in de kijker en moeten het goede voorbeeld geven.

De vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de Brusselse gemeentelijke instanties (gemeenteraad, college van burgemeester en schepenen) wordt tot nu toe hoofdzakelijk door twee mechanismen gewaarborgd.

Enerzijds bepaalt artikel 15, § 1, 6e lid, van de NGW: "Het college van burgemeester en schepenen kan pas geïnstalleerd worden als het uit minstens één man en één vrouw bestaat. [...]"

Anderzijds bepaalt artikel 23, § 9, 2e lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek: "Op elk van de lijsten met kandidaten voor de verkiezing van gemeenteraden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, moeten twee opeenvolgende kandidaten van een verschillend geslacht zijn."

De kieslijsten moeten dus afwisselend evenveel mannen als vrouwen bevatten en het college van burgemeester en schepenen bevat altijd minstens één persoon van een ander geslacht.

Het nieuwe systeem dat zopas goedgekeurd werd en dat 10 dagen na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in werking treedt, heeft geen invloed op de samenstelling van kieslijsten, maar verhoogt het minimumaantal personen van verschillend geslacht dat vereist is binnen het college van burgemeesters en schepenen.

Het huidige artikel 15, § 1, 6e lid van de NGW wordt derhalve geschrapt en artikel 16, waarin het aantal schepenen wordt vastgesteld op basis van het bevolkingscijfer van elke gemeente, wordt vervangen.

Als nieuw beginsel wordt de gendergelijkheid in de verdeling van de schepenambten vastgelegd: er moeten evenveel mannelijke schepenen als vrouwelijke zijn. Als het aantal schepenen oneven is, wordt uiteraard een verschil van één eenheid aanvaard.

Het toekomstige artikel 16 van de NGW staat evenwel afwijkingen op het daarin vastgelegde beginsel toe, op voorwaarde dat minstens een derde van de leden van het college van burgemeester en schepenen van het andere geslacht is.

De ordonnantie voorziet ook in andere uitzonderingen op de vastgelegde principes en introduceert verschillende complementaire opties voor de bepaling van het aantal mannen en vrouwen in het college van burgemeester en schepenen.

Wettelijke basis

  • 1.3.2018 - Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde een evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de colleges te waarborgen  - B.S. 12.3.2018 - inforum 318422

Info

  • De bijkomende modaliteiten ivm de vaststelling van het aantal mannen en vrouwen in het college zullen samen met praktische voorbeelden uitgewerkt worden in een artikel in de volgende Nieuwsbrief.
  • De gecoördineerde versie van de Nieuwe Gemeentewet (opgelet, de coördinatie wordt pas doorgevoerd na publicatie van de ordonnantie in het Staatsblad)

« Terug

Auteur

Hadrien DASNOY
Publicatiedatum
15-02-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links