Bouwplaatsen op de openbare weg - hoorzitting in het Brussels Parlement

Brulocalis gehoord in het Brussels Parlement

Op verzoek van de regering zond Brulocalis op 5 oktober 2017 een brief naar minister Pascal Smet, belast met openbare werken in het Brussels Gewest, om hem te informeren over ons standpunt met betrekking tot het voorontwerp van ordonnantie betreffende bouwplaatsen.

Onze Vereniging werd ook gehoord door de Commissie Infrastructuur van het Brussels Parlement, op de vergadering van 13 november, waar Brulocalis toelichting gaf bij het advies dat overgemaakt werd aan minister Smet.

Brulocalis is verheugd over de aanstaande goedkeuring van een nieuwe ordonnantie, aangezien ze de vooropgestelde doelstellingen volledig ondersteunt. Het voorontwerp zal zeker verbeteringen brengen op het vlak van dematerialisering, realtime informatie en globaal overzicht.

Brulocalis wijst er echter op dat sommige aspecten nog verduidelijkt moeten worden, met name wat betreft de bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van de bezetting van het openbaar domein.

Wat de opstelling van de uitvoeringsbesluiten betreft, is Brulocalis ook van mening dat het overleg niet alleen in de coördinatiecommissie gevoerd moet worden, maar verruimd moet worden tot alle gemeenten, voor zover mogelijk in een vroeg stadium van de besluitvorming. Aangezien de gemeenten eerstelijnsbetrokkenen zijn, vragen zij ook om geraadpleegd te worden bij de voorbereiding van het ontwerp van ordonnantie betreffende het juridisch stelsel van de openbare weg.

In dat verband herinnerden wij eraan dat artikel 4.6 van het Europees Handvest inzake lokale autonomie bepaalt: "De lokale autoriteiten dienen, voor zover mogelijk, tijdig en op gepaste wijze te worden geraadpleegd over de planning en de besluitvormingsprocedures aangaande alle zaken die hen rechtstreeks raken." Dit verdrag werd goedgekeurd in het kader van de Raad van Europa en door het Brussels Gewest geratificeerd bij de ordonnantie van 22 april 1999 houdende goedkeuring van het Europees Handvest inzake lokale autonomie, die op 15 oktober 1985 in Straatsburg werd opgesteld.

Zie ook

 

Brulocalis geeft advies betreffende het voorontwerp van ordonnantie betreffende bouwplaatsen op de weg [18.10.2017]

« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Publicatiedatum
24-01-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links