Ordonnantie ivm toezicht gewijzigd: wat verandert er voor de gemeenten?

De ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 betreffende het administratief toezicht op de Brusselse gemeenten verscheen in het Belgisch Staatsblad van 8 juli. De nieuwe tekst beoogt administratieve vereenvoudiging, transparantie en rechtszekerheid

Wat verandert? Minder goedkeuringstoezicht en kortere termijnen

1. Beperkt goedkeuringstoezicht

Volgens het gewijzigde artikel 13 moeten enkel nog de rekeningen en begrotingen van gemeenten en gemeentebedrijven en hun wijzigingen ter goedkeuring voorgelegd worden.

Vroeger diende het toezicht een voorafgaand akkoord te geven voor alle beslissingen met betrekking tot het kader, aanwervingsvoorwaarden, weddeschalen, vergoedingen en toelagen, pensioenen, ontslag en afzetting van gemeentepersoneel, verschillende modaliteiten inzake gunning van overheidsopdrachten, ...

2. Kortere termijnen: 30 dagen voor algemeen vernietigings- en schorsingstoezicht

De nieuwe ordonnantie voorziet in een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst om de akten van de gemeenten te beoordelen (vroeger was dat 40 dagen voor het algemeen toezicht). Die termijn kan echter met 15 dagen verlengd worden: de verlenging moet eveneens ter kennis worden gebracht van de gemeente vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn. Wij verwachten dat een omzendbrief de gemeenten nadere toelichting zal geven over de motieven van die eventuele verlenging.

3. Andere wijzigingen

De Brusselse regering kan aan de gemeente vragen alle informatie, elk gegeven of elke inlichting die relevant is voor de uitoefening van het administratief toezicht of voor het opstellen van statistieken over te maken (nieuw art. 8 van de ordonnantie). Een besluit zou de modaliteiten van die informatielevering nog moeten vastleggen. Wij vermoeden dat dit per mail zal kunnen.

De ordonnantie van 23 juni wijzigt ook artikel 112 van de Nieuwe Gemeentewet, dat de modaliteiten van bekendmaking van de gemeentelijke akten regelt. Bovendien bevat het een lid betreffende de verplichte terbeschikkingstelling van ruimte aan de oppositie in lokale informatiebladen. De nieuwe ordonnantie legt de oprichting op van een bijzondere commissie, die een jaarverslag aan de gemeenteraad opstelt betreffende de naleving van die bepaling. Die commissie zal bestaan uit "één vertegenwoordiger van elke democratische politieke fractie die in de gemeenteraad vertegenwoordigd is".

Nieuwe regels, maar niet direct

 

De ordonnantie treedt in werking op 1 september 2016.

Bovendien verwachten de gemeenten een uitvoeringsbesluit dat de modaliteiten vastlegt van de verzending van de informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van het toezicht en voor de opmaak van statistieken, zoals aangekondigd in het nieuwe artikel 8 van de ordonnantie.

Wettelijke basis

 

  • Ordonnantie van 23 juni 2016 tot wijziging van de ordonnantie van 14 mei 1998 houdende regeling van het administratief toezicht op de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook van art. 112 NGW (BS 8 juli 2016, inforum 300200)
« Terug

Auteur

Boryana NIKOLOVA
Publicatiedatum
12-07-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links