Opcentiemen op de gewestelijke citytax – enkele bijkomende administratieve formaliteiten

Sinds februari 2017 moeten de gemeenten een belastingreglement goedkeuren voor de heffing van aanvullende belastingen. De inhoud van het reglement, het aantal opcentiemen en de categorieën belastingplichtigen werden door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vastgelegd. Het gewest neemt al het werk op zich in het kader van de inkohiering, de invordering en de doorstorting van de ontvangsten van de citytax naar de gemeenten. Een besluit dat verscheen in het Belgisch Staatsblad van 15 juni geeft preciseringen over wat de gemeente moet ondernemen om het beheer van de invordering van deze heffingen aan het gewest te delegeren.

Enkele formaliteiten op korte termijn voor aanslagjaar 2018


Vóór 30 juni van het jaar voorafgaand aan het aanslagjaar (30 juni 2017 voor aanslagjaar 2018) worden er verplichtingen opgelegd aan de gemeenten die beslissen om opcentiemen te heffen op de gewestbelasting op toeristisch logies:
  • De gemeente dient een beslissing te nemen om haar wens te uiten om gebruik te maken van de diensten van de gewestelijke fiscale administratie (inkohiering, inning en invordering van opcentiemen).

Wij stippen aan dat als de gewestelijke overheid aan de gemeenten vraagt de taken met betrekking tot de invordering van de opcentiemen aan haar te delegeren, de gemeenteraad het belastingreglement dient aan te nemen dat de aanvullende belasting vestigt. Daartoe dient de gemeenteraad een tekst goed te keuren die in werking treedt op 1 januari 2018.

  • Het college moet per brief gevolg geven aan de beslissing van de raad en dus de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie op de hoogte stellen van de beslissing van de raad. De kennisgeving gebeurt bij aangetekende postzending of elektronisch aangetekende zending.

Uiterlijk op 15 januari van het aanslagjaar (dus 15 januari 2018) dient de gemeente het aantal geheven opcentiemen aan de gewestelijke fiscale administratie te melden.

Indien een gemeente geen gebruik meer wil maken van het mechanisme, is het aan de burgemeester om (onverwijld) de kopie van de beslissing van de gemeenteraad terzake te zenden naar de directeur-generaal van de gewestelijke fiscale administratie. De kennisgeving dient aangetekend verzonden te worden (per post of elektronisch) binnen de 10 werkdagen na de beslissing door de lokale overheid.

Wettelijke basis


BBHR van 08.06.2017 wijz. BBHR 26.01.2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de ordonnantie van 23.12.2016 betr. de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies, Inforum 311456

Zie ook


Toeristische logies in Brussel, Nieuwsbrief nr 100, maart, april 2017
« Terug

Auteur

Boryana NIKOLOVA
Publicatiedatum
22-06-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links