Ontheffing van onroerende voorheffing – organisatie van informatie aan gemeenten

De VSGB schreef op 12 mei naar minister-president Rudi Vervoort om te vragen de gemeenten te beschouwen als overheid die over alle nodige informatie kan beschikken in geval van geschil en om aan de gewestelijke overheid te vragen snel een vergelijkbare site te creëren met de Vlaamse om de gemeenten op de hoogte te stellen van de precieze bedragen van de ontheffingen.

De gemeenten zijn uitdrukkelijk bevoegd om aanvullende belastingen op de onroerende voorheffing te vestigen. De gemeenteraad keurt jaarlijks een reglement goed betreffende de aanvullende belastingen, vastgelegd op een percentage van de aan de staat verschuldigde belastingen. De gemeentebelasting komt bovenop de federale belasting en volgt het lot van die laatste.

Momenteel is het de federale overheid die de ‘belastingdienst’ beheert en dus in geval van geschillen met een belastingplichtige, voornamelijk rechtspersonen , weigert de fiscus informatie te geven aan de gemeenten, onder het voorwendsel van het beroepsgeheim. Als de belastingplichtige de zaak wint en dus van de belasting ontheven wordt, verliest de gemeente inkomsten en staat zij voor een voldongen feit. De gemeenten kunnen dus geen duurzaam en volledig beheer van hun financiën waarborgen en verliezen een deel van deze belangrijke inkomsten, nl. onroerende voorheffing. De stilte van de FOD Financiën blijkt aberrant, vandaar de nood aan een wettelijke en definitieve oplossing.

Analyse


1. Ontheffingen inzake onroerende voorheffing (OV)


Ontheffingen OV / Gemeenten

2012

2013

2014

Gemeenten van het Brussels Gewest

36.466.184,89 €

21.097.494,80 €

44.417.417,89 €

Gemeenten van het Waals Gewest

56.024.997,16 €

37.109.373,48 €

47.439.685,82 €2. Standpunt van de FOD Financiën – het beroepsgeheim


Artikel 337 van het WIB 92 luidt als volgt: “Hij die (…) optreedt bij de toepassing van de belastingwetten (…) is (…) verplicht tot de meest volstrekte geheimhouding (…). De ambtenaren van de administratie (…) oefenen hun ambt uit wanneer zij aan andere administratieve diensten van de Staat, daaronder begrepen de parketten en de griffies van de hoven en van alle rechtsmachten, en van de Gemeenschappen en de Gewesten en aan de in artikel 329 bedoelde openbare instellingen of inrichtingen, inlichtingen verstrekken welke voor die diensten, instellingen of inrichtingen nodig zijn voor de hun opgedragen uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen.”

De fiscus verschuilt zich achter artikel 337 van het WIB 92 om te weigeren de gemeenten op de hoogte te brengen van de identiteit van de belastingplichtige en het bestaan van het geschil.

Aangezien de gemeenten niet vermeld worden in de wetstekst, kunnen wij ons niet achter dit argument scharen. De gemeente is niet zomaar een derde, maar is wel degelijk een overheid op hetzelfde niveau als de federale Staat. De gemeente keurt een specifiek belastingreglement goed en moet op dezelfde manier als de federale Staat onroerende voorheffing kunnen innen.
 
Volgens de Raad van State houdt de organisatie van het procedé volgens hetwelk de federale administratie bevoegd is voor de invordering en de inning van de aanvullende belastingen voor rekening van de gemeenten, niet in dat die laatste eender welke informatie kunnen vragen betreffende de manier waarop deze wettelijk vastgelegde taak uitgevoerd wordt.

Tijdens onze ontmoeting met het kabinet van de minister van Financiën, waar wij ons standpunt uitgebreid verdedigd hebben, blijf de administratie echter duidelijk bij het zijne.

Tot slot stippen we aan dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2017 het beheer en dus de ‘dienst’ van de onroerende voorheffing zal overnemen.

3. Mogelijke oplossingen


In het Vlaams Gewest werd de belastingontvangst al overgenomen van de FOD Financiën. De Vlaamse wetgever heeft elke discussie willen vermijden en wijzigde artikel 337 WIB 1992 om de gemeenten de mogelijkheid te bieden de identiteit van de rechtspersoon die de belasting verschuldigd is, te kennen en alle informatie van de geschilprocedure te ontvangen:

“De personeelsleden van de (…) Vlaamse administratie oefenen hun ambt uit als ze aan de administratieve diensten van de gemeenten (…) inlichtingen verstrekken met betrekking tot de fiscale toestand van rechtspersonen die nodig zijn voor de uitvoering van wettelijke of reglementaire bepalingen die eraan zijn opgedragen.”

Het Gewest heeft overigens een systeem ingevoerd voor informatie aan de gemeenten: ongeveer om de 2 maanden worden de lijst en de bedragen van de ontheffingen per gemeente beschikbaar gesteld op een website van het Gewest .

De geactualiseerde cijfergegevens zijn ook op die manier aan de hand van een code toegankelijk voor provincies en gemeenten. De gemeenten kunnen hun gederfde inkomsten dan in hun rekeningen opnemen en tijdig reageren.

Actie van de VSGB


Aangezien het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 2017 de belastingsdienst zelf zal kunnen beheren, leek een actie ten aanzien van de FOD Financiën ons weinig opportuun.

De VSGB vond het wel nuttig om contact op te nemen met het Brussels Gewest. Daarom schreven we op 12 mei naar minister-president Rudi Vervoort:
  • Enerzijds om aan de hand van een ordonnantie het artikel 337 van het WIB 1992 te wijzigen naar het voorbeeld van de in Vlaanderen goedgekeurde tekst, en er de gemeenten aan toe te voegen als overheid die kan beschikken over alle nodige informatie in geval van geschil.
  • Anderzijds om te vragen snel een site te maken zoals die van het Vlaams Gewest, om de gemeenten rechtstreeks en op een duidelijke en betrouwbare manier op de hoogte te stellen van de precieze bedragen van de ontheffingen, om zo een betere budgettaire planning voor de gemeenten mogelijk te maken.
« Terug

Auteur

Boryana NIKOLOVA
Publicatiedatum
13-05-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links