Gemeenten verliezen in 2015 een kwart van hun ontvangsten aan personenbelastingen

De VSGB vraagt een structurele oplossing: ze kaartte dit nogmaals aan in haar brief van 1 december aan de minister van Financiën.

Eind oktober ontvingen de Brusselse gemeenten 2 brieven van de FOD Financiën:

  • de ene betreffende de herziening van de ontvangsten 2015 inzake aanvullende personenbelastingen
  • de andere aangaande de raming van de ontvangsten 2016.

De ontvangsten voor 2015 voor alle gemeenten zouden gemiddeld dalen met meer dan 23 % ten opzichte van wat aanvankelijk geraamd was. Bepaalde gemeenten (Ganshoren en Koekelberg) zouden zelfs een daling van hun ontvangsten met 30 % moeten verwachten.

In totaal gaat het om 53 miljoen euro dat de gemeenten in 2015 niet zullen ontvangen, op de oorspronkelijk verwachte 225 miljoen euro.

De Waalse gemeenten zijn in hetzelfde geval als de Brusselse, maar de Vlaamse zullen nagenoeg alles ontvangen wat ze in de begroting 2015 ingeschreven hadden.


Waarom?

 

De FOD Financiën bevestigt een nog grotere vertraging in de inkohieringen dan de voorbije jaren, voornamelijk toe te schrijven aan de zesde staatshervorming.

Een aanzienlijke daling van de ontvangsten

 

Daardoor zullen de Brusselse gemeenten hun rekeningen 2015 in het rood afsluiten, want het was veel te laat om de gederfde inkomsten nog in de laatste begrotingswijziging te verwerken.

En morgen?

 

Volgens de berekeningen van de FOD Financiën zal de daling van de ontvangsten in 2015 niet ingehaald worden in de vooruitzichten voor 2016.

Daar komt nog de onzekerheid bij over de verhouding tussen gewestelijke en gemeentelijke heffingen.

Wat de zesde staatshervorming betreft, is de impact op de ontvangsten van de deelstaten nog niet duidelijk. In principe zou de gewestelijke fiscale autonomie geen grote invloed hebben op de berekening van de gemeentelijke aanvullende belastingen, omdat de gemeentebelasting geheven wordt op alle personenbelastingen, zowel federale als gewestelijke.
Dan blijft nog de vraag of de FOD Financiën oor zal hebben naar de vragen van de Verenigingen met betrekking tot de vertraagde inkohieringen, de verduidelijking van de berekeningswijze en het structureel voorschottensysteem.

Actie van de VSGB

 

Het – dit jaar bijzonder grote – verschil tussen de door het federaal niveau voorgelegde ramingen, op basis waarvan de gemeentebegrotingen opgesteld worden, en de bedragen die ze vervolgens werkelijk ontvangen, is eigenlijk een probleem dat al te lang aansleept en dat de Verenigingen reeds aangekaart hebben bij de federale regering (zie bv. ons federaal memorandum van 2014 of onze ontmoeting met de minister van Financiën van 10 juni 2014).

Dit jaar had de VSGB daar samen met haar zusterverenigingen de aandacht van minister Van Overtveldt reeds op gevestigd bij hun contact in mei 2015. Daarna hadden ze in september hun vraag kracht bijgezet in een eerste brief met de vraag om een vertegenwoordiging van de Verenigingen van gemeenten in de Hoge Raad voor Financiën, specifiek in de afdeling “financieringsbehoeften van de overheid”.

Daar bleef het niet bij. Na de brieven van oktober van de FOD Financiën zonden de VSGB, de VVSG en de UVCW op 1 december een gezamenlijke brief naar de minister van Financiën, om toelichting te vragen bij de berekeningswijze en nogmaals te wijzen op het probleem van de achterstand in de inkohiering door de FOD Financiën.

VSGB vraagt structurele voorschotten

 

Een eerste oplossing die onze Verenigingen voorstellen:

  • de creatie van een structureel systeem van voorschotten op de aanvullende personenbelastingen
  • de schrapping van de 1 % administratiekosten die afgehouden worden

Info

 

Zie ook

 

« Terug

Auteur

Léopoldina CACCIA DOMINIONI
Publicatiedatum
03-12-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links