Pensioenen: VSGB vraagt financiering voor gemeenten

De Vereniging schreef naar Elio Di Rupo - toen nog formateur - om een specifieke financiële tussenkomst te vragen van de federale overheid in de financiering van de pensioenen van het statutair gemeentepersoneel.

De wet van 24 oktober 2011 tot hervorming van de financiering van de pensioenen van het statutair gemeentepersoneel werd goedgekeurd en verscheen in het Staatsblad van 3 november. Die hervorming beoogt een duurzame financiering van het stelsel dat de jaarlijkse uitgaven kan dekken zonder tekorten te vertonen. De voorwaarden en het recht op pensioen blijven ongewijzigd.

De hervorming concretiseert de oriëntaties van het technisch overleg waaraan onze Verenigingen deelgenomen hadden en die reeds meermaals in deze rubriek aan bod kwamen: fusie van de pools op termijn om de evoluties af te vlakken, herbestemming van de reserves om de overgang te vergemakkelijken, evenwicht tussen responsabiliteits- en solidariteitsbijdragen en een betere voorspelbaarheid van de bijdragepercentages.

De hervorming vrijwaart de belangen van de Brusselse gemeenten, in het bijzonder door de fusie van de pools die de stijging zal beperken van de bijdragen van pool 2, waar de meeste aan verbonden zijn, alsook door de invoering van een evenwicht tussen responsabiliteits- en solidariteitsbijdrage, die ten goede zal komen aan degene die erover gewaakt hebben voldoende statutairen te hebben.

Hoewel de goedgekeurde hervorming gezien de omstandigheden wellicht de best mogelijke is voor onze gemeenten, heeft ze toch ook ernstige negatieve gevolgen. De meeste aangesloten gemeenten moeten bijdragen betalen bovenop de basisbijdragen en bovendien zullen de gemeenten die zich niet wensen aan te sluiten, een aanzienlijke stijging opgelegd krijgen van de bijdragen van hun politiepersoneel. Een ander probleem is de procedure en de termijn: als gemeenten en OCMW's voor 15 december niet uitdrukkelijk te kennen geven dat ze niet wensen aan te sluiten, worden ze ambtshalve aangesloten. De betekenis daarvan is duidelijk: weigering is omkeerbaar, maar aansluiting is onherroepelijk. De haast die nu aan de dag gelegd wordt, contrasteert fel met het getalm van de vorige jaren.

Actie van de VSGB

De Vereniging heeft 2 initiatieven genomen.
  1. Enerzijds op 15 november: een brief om de niet-aangesloten gemeenten te wijzen op de procedure die gevolgd moet worden en op het feit dat ze zeer weinig tijd kregen om de aansluiting te weigeren als ze dat wensen.
  2. Anderzijds heeft ze zich op 28 november aangesloten bij haar zusterverenigingen om aan formateur Elio Di Rupo een brief te schrijven die aansluit bij die van 9 september, in het licht van de wet die intussen goedgekeurd werd.

In die brief stelt de Vereniging samen met haar zusterverenigingen dat de goedkeuring van die wet een dringende en noodzakelijke fase was voor de duurzame financiering van de pensioenen van het personeel van de lokale besturen, maar dat het niet genoeg is: er wordt immers enkel naar de ontvangsten gekeken, maar de uitgaven - nl. de pensioenen zelf - worden niet besproken. De Verenigingen vragen dus de analyse van hun voorstellen.

Enkele mogelijkheden:

  • de invoering van een gemengd pensioen, dat de exacte weerspiegeling zou zijn van een deels contractuele en deels statutaire loopbaan, zijnde een pensioen van loontrekkende voor de jaren als contractueel en een ambtenarenpensioen voor de jaren als statutair
  • de invoering van aanmoedigingsmaatregelen om het personeel tot 65 jaar te doen werken
  • of nog de verruiming van de basis voor de berekening van het bedrag van het pensioen (momenteel beperkt tot de laatste 5 werkjaren) tot de laatste 10 jaren of zelfs de hele loopbaan, zoals in de privésector.

Fundamenteler vraagt de Vereniging een specifieke financiële tussenkomst van de federale overheid in de financiering van de statutairen van de lokale besturen, vergelijkbaar met de tussenkomst in de financiering van de pensioenen van loontrekkenden of zelfstandigen.

Zie ook


> Onze actualiteit "Hervorming van de financiering van de pensioenen van de lokale sector"

> Download de brief aan E. di Rupo (pdf)

 

« Terug

Auteur

Marc THOULEN
Publicatiedatum
19-12-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links