Titel V : Goederen en inkomsten van de gemeente (art. 230 tot 238)


De Nieuwe Gemeentewet werd aangepast op basis van de ordonnantie van 17 juli 2020.

Deze ordonnantie is sinds 9 augustus 2020 in werking getreden. Wij bieden jullie met medewerking van Inforum de gecoördineerde PDF-versie met alle wijzigingen voortkomend uit deze ordonnantie van 17 juli 2020.

Raadpleeg hier de gecoördineerde versie (PDF)

I - Schenkingen en legaten aan de gemeente
II - Contracten


Hoofdstuk I. - Schenkingen en legaten aan de gemeenteArt. 231. - Par. 1. - [(...) (K.B. 30.5.1989, B.S. 31.5.1989)].

De giften bij akte onder de levenden worden altijd voorlopig aangenomen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 12 juli 1931.

Als gift wordt niet beschouwd de prijs van een grafconcessie.

[Par. 2. - Wanneer de waarde [2.500 € (K.B. 20.7.2000, B.S. 30.8.2000)] te boven gaat, worden de besluiten van de gemeenteraad over de schenkingen en de legaten aan de gemeente of aan de gemeenteinstellingen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten, onverminderd de toepassing van het K.B. van 14 augustus 1933, gewijzigd bij het K.B. nr. 87 van 30 november 1939, bevestigd bij de wet van 16 juni 1947, onderworpen aan:

1° het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad en de goedkeuring van de Koning, voor de gemeenten van het Duitse taalgebied;

2° het advies van de bestendige deputatie van de provincieraad en de goedkeuring van de Gewestexecutieve, voor de gemeenten genoemd in art. 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en voor de gemeenten Komen-Waasten en Voeren.

Par. 3. - Wanneer de waarde [2.500 € (K.B. 20.7.2000, B.S. 30.8.2000)] niet te boven gaat, worden de besluiten van de gemeenteraad over de in par. 2 bedoelde aangelegenheden onderworpen aan:

1° de goedkeuring van de bestendige deputatie van de provincieraad, voor de gemeenten van het Duitse taalgebied en voor de gemeenten genoemd in art. 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

2° de goedkeuring van de provinciegouverneur, die zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig de art. 267 tot en met 269, voor de gemeenten Komen-Waasten en Voeren.

Indien er verzet is geweest, wordt de goedkeuring van de bestendige deputatie binnen acht dagen langs administratieve weg aan de indiener van het bezwaar betekend.

Elk bezwaar tegen de goedkeuring wordt binnen dertig dagen na die betekening ingediend.

Bij gehele of gedeeltelijke weigering van goedkeuring moet het bezwaar ingediend worden binnen dertig dagen na de dag waarop de weigering aan het gemeentebestuur is meegedeeld.

Bij inbrenging van bezwaren beslist de Koning over de aanneming, de verwerping of de vermindering van de schenking of van het legaat, als het gaat om een gemeente van het Duitse taalgebied, en de Gewestexecutieve, als het gaat om één van de gemeenten genoemd in art. 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de gemeente Komen-Waasten of de gemeente Voeren (K.B. 30.5.1989, B.S. 31.5.1989)].


Hoofdstuk II. - Contracten


Art. 232. - De gemeenteraad bepaalt de voorwaarden van de huur of de pacht en van elk ander gebruik van de opbrengsten en inkomsten van de eigendommen en rechten der gemeente.

Art. 233. - De gemeenteraad verleent, in voorkomend geval, aan de huurders of pachters van de gemeente de door dezen aangevraagde kwijtscheldingen waarop zij aanspraak kunnen maken ingevolge de wet of krachtens hun contract dan wel op gronden van billijkheid.

Art. 234. - [Par. 1. - De gemeenteraad kiest de procedure volgens dewelke de overheidsopdrachten en de concessieovereenkomsten worden gegund en stelt de voorwaarden ervan vast.

Par. 2. - In gevallen van dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kan het college van burgemeester en schepenen, op eigen initiatief, de in de eerste paragraaf bedoelde bevoegdheid uitoefenen. Zijn beslissing wordt medegedeeld aan de gemeenteraad die er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt.

Par. 3. - Het college van burgemeester en schepenen is gemachtigd de in de eerste paragraaf bedoelde bevoegdheid uit te oefenen voor de overheidsopdrachten waarvan het bedrag exclusief btw geraamd wordt op minder dan [144.000 euro (BBHR 14.6.2018, B.S. 25.6.2018)]. In dat geval wordt de gemeenteraad op zijn eerstvolgende vergadering in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

De Regering kan het in het eerste lid bepaalde bedrag wijzigen ingevolge een herziening van de bedragen die in toepassing van art. 42, par. 1, 1°, a), van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zijn vastgesteld.

Par. 4. - De gemeenteraad kan de in de eerste paragraaf bedoelde bevoegdheid overdragen aan het college van burgemeester en schepenen, aan de gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen ambtenaar, voor de uitgaven die vallen onder de gewone begroting.

De overdracht aan de gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen ambtenaar is beperkt tot de overheidsopdrachten bedoeld in art. 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Par. 5. - De gemeenteraad kan de in de eerste paragraaf bedoelde bevoegdheid overdragen aan het college van burgemeester en schepenen, aan de gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen ambtenaar, voor de opdrachten op grond van een gesloten raamovereenkomst.

De overdracht aan de gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen ambtenaar is beperkt tot de overheidsopdrachten bedoeld in art. 92 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (Ord. 27.7.2017, B.S. 31.8.2017)].

Art. 234bis. - [De voorwaarden van een overheidsopdracht of van een concessieovereenkomst vastgesteld door de gemeenteraad en het voorwerp uitmakend van een gunningsprocedure die de mogelijkheid inhoudt een of meerdere onderhandelingsfases of een dialoog te voeren, mogen door het college van burgemeester en schepenen gewijzigd worden tijdens de met de economische operatoren gevoerde onderhandelingen of dialoog. Op zijn eerstvolgende vergadering wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen (Ord. 27.7.2017, B.S. 31.8.2017)].

Art. 235 - [Par. 1. - Voor de gemeenten van het Duitse taalgebied, de gemeenten genoemd in art. 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en de gemeenten Komen-Waasten en Voeren, worden de in art. 234, 1e lid, bedoelde besluiten van de gemeenteraad en de besluiten van het college van burgemeester en schepenen bedoeld in art. 234, 2e lid, onderworpen aan de goedkeuring van de provinciegouverneur.

Voor de gemeenten Komen-Waasten en Voeren oefent de provinciegouverneur de in het 1e lid bedoelde bevoegdheden uit overeenkomstig de art. 267 tot en met 269.

Par. 2. - De in par. 1 bedoelde goedkeuring is niet vereist wanneer de totale waarde van de opdracht niet hoger is dan:

1° [50.000 € (K.B. 20.7.2000, B.S. 30.8.2000) (W. 16.7.1991, B.S. 26.9.1991)], als de gemeente minder dan 5.000 inwoners telt [(…) (W. 14.5.2000, B.S. 31.5.2000)];

2° [150.000 € (K.B. 20.7.2000, B.S. 30.8.2000) (W. 16.7.1991, B.S. 26.9.1991)], als de gemeente 5.000 of meer inwoners telt [(…) (W. 14.5.2000, B.S. 31.5.2000)] (K.B. 16.7.1991, B.S. 26.9.1991).

De Koning kan de in 1° en 2° genoemde bedragen wijzigen.

Par. 3. - Onverminderd de toepassing van de art. 268 en 269 wordt de goedkeuring als verworven beschouwd bij ontstentenis van betekening van een andersluidende beslissing binnen negentig dagen nadat het besluit bij het provinciebestuur is ontvangen (K.B. 30.5.1989, B.S. 31.5.1989)].

Art. 236. - [Par. 1. - Het college van burgemeester en schepenen stelt de procedure in.

Par. 2. - Het college van burgemeester en schepenen neemt alle nodige beslissingen tot het einde van de gunningsprocedure.

Par. 3. Het college van burgemeester en schepenen volgt de uitvoering op en neemt alle beslissingen die met het oog op de uitvoering nodig zijn.

Het kan aan de overeenkomst iedere wijziging aanbrengen die het bij de uitvoering nodig acht, behalve substantiële wijzigingen.

Par. 4. - Het college van burgemeester en schepenen kan zijn bevoegdheid bedoeld in paragraaf 3 van dit artikel overdragen aan de gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen ambtenaar, behalve de bevoegdheid voor het wijzigen van de overheidsopdracht of van de concessieovereenkomst in uitvoering. Het college van burgemeester en schepenen wordt elk kwartaal in kennis gesteld van de beslissingen die in het kader van die overdracht genomen worden.

Par. 5. - In gevallen van dringende noodzakelijkheid die voortvloeien uit niet te voorziene omstandigheden, kunnen de burgemeester (of diens vervanger) en de gemeentesecretaris (of diens vervanger), op eigen initiatief, gezamenlijk de in de derde paragraaf van dit artikel bedoelde bevoegdheid uitoefenen. Hun beslissing wordt medegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen dat er op zijn eerstvolgende vergadering akte van neemt.

Par. 6. - Wanneer de gemeenteraad overeenkomstig artikel 234, paragraaf 4, tweede lid, en paragraaf 5, tweede lid, een bevoegdheid overdraagt aan de gemeentesecretaris of aan een andere bij naam aangewezen ambtenaar, wordt de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen bedoeld in de paragrafen 1 tot 3 van dit artikel uitgeoefend door de gemeentesecretaris of de bij naam aangewezen ambtenaar (Ord. 27.7.2017, B.S. 31.8.2017)].

Art. 237. - [Voor de gemeenten van het Duitse taalgebied, de gemeenten genoemd in art. 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, evenals de gemeenten Komen-Waasten en Voeren, worden de besluiten van het college van burgemeester en schepenen houdende gunning van een opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, aan de provinciegouverneur meegedeeld; zij zijn slechts uitvoerbaar vanaf de dag waarop zij niet meer vatbaar zijn voor schorsing of vernietiging met toepassing van de art. 264 en 265.

Het in het 1e lid bepaalde is evenwel niet van toepassing op:

1° de opdrachten bedoeld in art. 17, par. 2, 6° van de wet van 14 juli 1976 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten. ;
*** Dit artikel wordt vervangen door het art. 17, par. 2, 1°, c van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten ***

2° ingeval de beslissingen en besluiten bedoeld in art. 234, 1e en 2e lid, over de wijze waarop de opdracht wordt gegund, niet aan goedkeuring onderworpen zijn overeenkomstig art. 235 (K.B. 30.5.1989, B.S. 31.5.1989)].

Laatste bijwerking

31.08.2017
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links