Verkeersreglement - koninklijk besluit van 1.12.1975

KB van 1.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg (gecoördineerd en tweetalig)


Laatste wijzigingen

De wet van 2 september 2018 heeft het concept van schoolstraat ingevoerd in het verkeersreglement (Belgisch Staatsblad 10 oktober 2018 - Inforum: 323879).

In de Wegcode wordt de 'schoolstraat' ingevoerd. In de omgeving van een school kan tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van de openbare weg een verplaatsbare afsluiting geplaatst worden met het verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding 'schoolstraat'. Enkel een beperkt aantal motorvoertuigen hebben toegang tot de schoolstraat.

In de schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Enkel de volgende motorvoertuigen hebben toegang tot de schoolstraat:

  • bestuurders van motorvoertuigen, die in de straat wonen of van wie de garage in die straat gelegen is;
  • prioritaire voertuigen als bedoeld in art. 37 van de Wegcode, wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt;
  • voertuigen in het bezit van een vergunning afgegeven door de wegbeheerder.


Bestuurders die in de schoolstraat rijden, moeten dit stapvoets doen. Ze dienen de doorgang vrij te laten voor de voetgangers en fietsers, en moeten er zo nodig voorrang aan verlenen en stoppen.

In het KB 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wordt art. 2 gewijzigd en wordt een nieuw art. 22undecies ingevoegd.

Programmadecreet van het Waals Gewest van 17.07.2018 – Maatregelen inzake openbare werken, mobiliteit en vervoer – Opheffing van het decreet van 19 december 2007 betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen (art. 89) (Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2018). Inforum : 322978.

Art. 57 en 78 van het KB van 01.12.1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer (Verkeersreglement) worden opgeheven.

VerkeersreglementWij publiceren een gecoördineerde en tweetalige versie van het koninklijk besluit, waarin alle wijzigingen opgenomen zijn sinds de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Dit koninklijk besluit, ook wel het “verkeersreglement” genoemd, stelt de regels vast die de weggebruikers moeten naleven op de openbare weg.

Het is echter niet alleen een leidraad voor de weggebruiker. Inderdaad, verschillende artikels van dit reglement zijn ook van toepassing voor de wegbeheerders en de gemeentebesturen (bv. plaatsing van verkeersborden, afgifte van werfvergunningen).


De artikels 1, 2 en 3 van dit KB werden uitvoerig voorzien van commentaar.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie.


Zie ook op deze website ons brochure over de nieuwe verkeersregels.


« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
07-02-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links